Проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 на ОбС Елхово за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово

Публикувано от: Община Елхово | 23 декември 2014

СЪОБЩЕНИЕ :

Съгласно чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, община Елхово чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълниние на Наредба № 14за определяне размера на местните данъци  на територията на община Елхово

МОТИВИ

За промени в Наредба № 14 на ОбС Елхово за определяне размера на местните данъци  на територията на община Елхово

 

Причините, които налагат приемането на настоящите промени са измененията в ЗМДТ, обнародвани в Държавен вестник бр.105/19.12.2014 г. Необходимостта от извършваните промени е постигане на съответствие между разпоредбите в Наредбата на Общинския съвет и изискванията , принципите и целите на нормативната уредба.

Целта, която се поставя е усъвършенстване и актуализиране на Наредбата с оглед спазване изискванията на нормативната уредба в страната и подобряване административното обслужване на гражданите.

Очаквания резултат е привеждане в пълна степен на съответствие на Наредба № 14 на ОбС Елхово с действащата нормативна уредба, усъвършенстване на административното обслужване на гражданите и по-висока събираемост на местните приходи.

Променя се срокът за плащане на данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства като отпада началната дата 01 март, а срокът за плащане на втора вноска се променя на 31 октомври.

Собствениците на превозни средства през 2015 г. няма да подават декларации в отдел „МДТ“. Органите на МВР ежедневно по електронен път ще предоставят информация на Министерство на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства за регистрираните, отчислените и спрените от движение пътни превозни средства, включително и информация за екологичната им категория. Министерство на финансите предоставя на общината получената от МВР информация. Размерът на данъка се определя от служител в отдел „МДТ“ въз основа на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от МВР и се съобщава на данъчно задълженото лице. Декларации ще се подават само когато пътното превозно средство е придобито по наследство, когато е собственост на повече от едно лице, когато собственикът/собствениците на ППС нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, когато са налице основания за предявяване на право на освобождаване от данък и когато са налице основания за ползване на данъчни облекчения с изключение на данъчното облекчение за екологичната категория на превозното средство.

 Докладна записка[1]

 

 

Endnotes:
  1.  Докладна записка: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/docladna_14.doc

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=16660