Проект за изменение и допълнение на Наредба № 7 на ОбС Елхово за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово

Публикувано от: Община Елхово | 23 декември 2014

СЪОБЩЕНИЕ :

Съгласно чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, община Елхово чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълниние на Наредба № 7 за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово.

МОТИВИ:

За промени в Наредба № 7 на ОбС Елхово за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово
Причините, които налагат приемането на настоящите промени са измененията в ЗМДТ, обнародвани в Държавен вестник бр.105/19.12.2014 г. Необходимостта от извършваните промени е постигане на съответствие между разпоредбите в Наредбата на Общинския съвет и изискванията , принципите и целите на законодателството.
Промените се отнасят до промяна в срока за плащане на такса битови отпадъци. Измененията налагат промяна в срока за плащане на такса битови отпадъци като отпада изискването за плащане от 01 март. Предплатилите до 30 април за цялата година ползват отстъпка от 5 %.
Срокът за плащане на втората вноска се променя от 30 октомври на 31 октомври на годината за която е дължима.
Променя се срокът, в който кметът на общината определя границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ от 30 октомври на 31 октомври на предходната година.
Определянето на такса битови отпадъци според количеството се отлага за 2016 г. като до 30 март 2015 г. Министерският съвет съвместно с НСОРБ разработва методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци и внася в Народното събрание проект за изменение на чл.66 и 67 от ЗМДТ.
Т. 53 от приложение № 1 на Наредба № 7 гласи: „Извършване на оценка за съответствие по чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ“ и стойност на услугата „ 0,8 лв. на кв. м , но не по-малко от 50, 00 лв.“.
В ОЕСУТ (Общински експертен съвет по устройство на територията) постъпват за изготвяне на оценка за съответствие със съществените изисквания освен проекти за сгради и инвестиционни проекти за линейни обекти на техническата инфраструктура като топлопреносни мрежи, външни ВиК мрежи, електро и телефонни кабелни линии, кабелни телевизии. Липсата на конкретно определена позиция в Приложение № 1 за цената на оценката за съответствие  на горепосочените обекти затруднява работата на ОЕСУТ. За определяне заплащането на дължима обща стойност на услугата съгласно Методиката за определяне цените на инвестиционното проектиране на КИИП за дейностите, за които не може да се определи себестойност по приложенията към методиката се прилага метод по т. 1 на чл. 19, като за оценяване съответствието се определят цени не по-малки от 10 % от стойността на проектите. Имайки предвид цените на инвестиционните проекти на линейни обекти, предлагаме цена за извършване оценка за съответствието от 1,00 лв. на л.м., но не по-малко от 50 лв.
Целта, която се поставя е усъвършенстване и актуализиране на Наредбата с оглед спазване изискванията на нормативната уредба в страната и подобряване административното обслужване на гражданите.
Очаквания резултат е привеждане в пълна степен на съответствие на Наредба № 7 на ОбС Елхово с действащата нормативна уредба, усъвършенстване на административното обслужване на гражданите и по-висока събираемост на местните приходи.

Докладна записка[1]

Endnotes:
  1. Докладна записка: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/nar7.doc

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=16692