Проект за изменение и допълнение на Наредба №5 на Общински съвет -Елхово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

Публикувано от: Община Елхово | 27 февруари 2015

 

СЪОБЩЕНИЕ:

Съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК  в законоустановения срок от 14 дни, Община Елхово чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за  изменение Наредба №5 на Общински съвет -Елхово за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

МОТИВИ

към Проект за изменение на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество е приета съобразно законовите разпоредби на общ нормативен акт, какъвто е Закона за общинската собственост /ЗОС/. В чл.8, ал.2 от ЗОС – Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област, освен когато е приложим Законът за публично-частното партньорство.

С направените изменения и допълнения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, обнародван в ДВ бр.14 от 20.02.2015 г. е определен нов ред за предоставяне на имотите с начин на трайно ползване /НТП/ – ливади. Това налага необходимостта да отпадне в Приложение №3 на Наредбата, размера на годишния наем в лева за имоти общинска собственост с НТП – ливади.

Във връзка с проведените през последните години търгове от общинска администрация за отдаване под наем на земеделски земи – общинска собственост с НТП – нива са достигнати стойности от 40 лева за декар средна наемна цена.

В предвид гореизложеното възникна необходимостта да преразгледаме  размера на годишният наем в лева за декар при ползване на земеделска земя от общинския поземлен фонд с НТП нива, определен съгласно Приложение № 3 в Наредбата. Нашето предложение съобразено и аналогично с промените в ЗСПЗЗ първоначалният размер на годишния наем в лева за декар, земеделска земя от общинския поземлен фонд с НТП – нива да бъде определян съобразно размерът на средното годишно рентно плащане за съответното землище от общината за предходната година в левове за декар определени съгласно заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“ – Ямбол.

Във връзка с изложеното по-горе предлагаме в чл.20, ал.3 от Наредбата който гласи:

„Чл.20 /3/ С решението на ОбС се определя конкретната земя, която ще бъде отдавана под наем или аренда и размера на наемната цена или арендната вноска, съгласно Приложение № 3  от Наредба № 5 на ОбС – Елхово“

да се промени:

„С решението на ОбС се определя конкретната земя, която ще бъде отдавана под наем или аренда и размера на наемната цена или арендната вноска, съобразноразмерът на средното годишно рентно плащане за съответното землище от община Елхово за предходната година в левове за декар определен със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“ – Ямбол

А в Приложение №3 на Наредбата да отпаднат определените размери на годишния наем в лева за имоти общинска собственост с НТП – ниви и ливади.

В Глава VІІ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество е определен реда за провеждане на публични търгове за отдаване  под наем, продажба, учредяване на ограничени вещни права.

Сега действащата Наредбата съдържа текстове, чиято редакция се обуславя от необходимостта да се постигне пълно съответствие на разпоредбите с изискванията, принципите и целите на законодателството.

Чл. 45 от Наредбата регламентира реда, начина и условията за провеждане на публичен търг с оглед постигане на целесъобразност и финансова обезпеченост на проведената процедура предлагам да бъде въведено условие за кандидатите и свързаните с тях лица за участие в търга да не се допускат лица, които имат непогасени публични и частни общински вземания за данъци, такси и др., вкл. и неизплатени задължения по договори с Общината, съответно да не се сключва договор за наем или друг вид разпореждане, а при вече сключени договори за наем – автоматично да се прекратява действието им.

На следващо място е необходимо да се регламентират и хипотезите, в които внесените от кандидатите депозити за участие в публичните търгове не се възстановяват, а именно когато е подадено заявление за участие и кандидата не се яви на търга; когато участникът, определен за спечелил търга, откаже да подпише договор за наем, респективно да заплати предложената от него продажна цена и в случаите когато внеслите депозит за участие участници, обжалват заповедта, с която е определено лицето, спечелило публичния търг.

Чл. 56, ал. 3 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Общински съвет – Елхово съществуващия текст, които гласи:

„/3/ Ако лицето, спечелило търга не извърши в едномесечния срок действията по ал.1 и ал.2 се счита, че то се отказва от сключване на сделката. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината организира нов публичен търг.”

да се измени по следния начин:

„/3/ Ако лицето, спечелило търга не извърши в едномесечния срок действията по ал.1 и ал.2 се счита, че то се отказва от сключване на сделката. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът със заповед обявява за спечелил търга участника, класиран на второ място. Определеният за спечелил търга участник, класиран на второ място се уведомява по подходящ начин.

Ако след уведомяването класираният на второ място и определен за спечелил търга не извърши в едномесечния срок действията по ал.1 и ал.2 се счита, че той се отказва от сключване на сделката и внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината организира нов публичен търг.”

С оглед изложеното и на основание чл.26, ал.2 от ЗНА с настоящите мотиви предлагам на Вашето внимание проект за изменение и допълнение на Наредба №5 на Общински съвет-Елхово:

Докладна записка[1]

Endnotes:
  1. Докладна записка: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/03/Nar_5.doc

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=17061