На четиридесет и шестото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 28.05.2015 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на общината

Публикувано от: Община Елхово | 4 юни 2015

 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

46

 

На четиридесет и шестото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 28.05.2015 г. от 09.00 ч. в заседателната  зала на общината.

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  15.

…………………………………………………………………………………………………………………

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

…………………………………………………………………………………………………………………

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Актуализация на Поименния списък на капиталовите разходи на община Елхово за 2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

547/46/1/ Общински съвет-Елхово:

 

  1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси променя сборния бюджет на община Елхово както следва:

 

§§

Наименование

Било

Става

Увел-е

Намал-е

І. ПРИХОДНА ЧАСТ

 

 

 

 

  1. Местни дейности

 

 

 

 

  1.1. Собствени приходи

 

 

 

 

§13/08 Туристически данък

10 000

12 000

+2 000

  Всичко местни дейности:

10 000

12 000

+2 000

   

 

 

 

 

 

ПРИХОДИ ОБЩО:

10 000

12 000

+2 000

 

 

 

 

 

 

 

Изменение на приходната част: +2 000 лв.

 

 

  ІІ. РАЗХОДНА ЧАСТ
1. Държавни дейности
  1.1. Функция “Образование”
1.1.1. Дейност „Общообразователни училища”
–          ОУ“Св.П.Хилендарски“, гр.Елхово
§10/20 Разходи за външни услуги

37 792

36 642

-1 150

§52/00 Придобиване на ДМА

0

1 150

+1 150

–           ОУ“Св.П.Хилендарски“, с.Бояново
§10/15 Материали

8 000

6 000

-2 000

§51/00 Основен ремонт на ДМА

8 000

10 000

+2 000

  Всичко за дейност:

53 792

53 792

+3 150

-3 150

   

 

 

 

 

  2. Местни дейности

 

 

 

 

  2.1.  Функция “Икономически дейности и услуги”
  2.1.1. Дейност «Други дейности по туризма»
§53/00 Придобиване на НДА

20 000

22 000

+2 000

  Всичко за дейност:

20 000

22 000

+2 000

   

 

 

 

 

 

РАЗХОДИ ОБЩО:

73 792

75 792

+5 150

-3 150

 

 

 

 

 

 

 

Изменение на разходната част: +2 000 лв.

 

2. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.127 ал.1 от Закона за публичните финанси променя поименния списък за капиталови разходи съгласно Приложение № 1.

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Предоставяне на временен безлихвен заем по проект„Създаване на архитектурни експозиции в унисон със съвременните практики, чрез ново пространствено художествено оформление” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013

          ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

548/46/2/ Общински съвет-Елхово:

1. На основание чл.21 ал.1 т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с т.20 от ДДС № 07/ 04.04.2008г. на Министерство на финансите във връзка с решение № 496/42/3 по Протокол № 42 от 17.02.2015г. променя и предоставя заемообразно авансово съфинансиране под формата на временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз по следните проекти:

– проект „Подобряване на условията за работа с деца и младежи и създаване на достъпна среда на хората с увреждания в читалище „Развитие”, гр.Елхово” по Програма за развитие на селските райони – било 98 000лв., става 89 750лв.

– проект „Създаване на архитектурни експозиции в унисон със съвременните практики, чрез ново пространствено художествено оформление” по Програма за развитие на селските райони – било 4 700лв., става 12 950лв.

Средствата да се предоставят от приходен параграф §76/00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметките за средства от Европейския съюз.

Възстановяването на отпуснатите временни безлихвени заеми следва да бъде след приключване, отчитане и получаване на балансово плащане по проекта.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2016 г. на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

549/46/3/ Общински съвет-Елхово:

  1. На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.19 ал.2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане Общински съвет – Елхово приема  Годишен план за развитие на социалните услуги  за 2016 година на община Елхово.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот ” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014- 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

550/46/4/ Общински съвет-Елхово:

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Елхово  реши:

  1. Община Елхово да подаде проектно предложение „Право за независим живот” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.
  2. Дава подкрепа за дейността на звено създадено по процедура „Помощ в дома” за почасово предоставяне на услуги в домашна среда към съществуваща Общинска структура без самостоятелна правосубектност, създадена в съответствие с приложимото законодателство и предоставяща услугата „ Домашен социален патронаж”.
  3. Община Елхово да поддържа услуги в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Предложение за предоставяне  под наем на 16 426/ 26 426 кв.м. ид. ч. от имот с идентификатор № 27382.500.2571 с площ 26 426 кв.м. в гр. Елхово за 10 стопански години.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

551/46/5/ Общински съвет-Елхово:

I.На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи Общински съвет разрешава:

     1.Отдаване под наем чрез публичен търг на  16426/26426кв.м ид.ч. от имот с ид.№27382.500.2571 по КК на гр.Елхово, включен в УПИ  II-за стопански и обществено обслужващи дейности в кв.5 по последния регулационен план на гр.Елхово,  представляващи участъци III-3300кв.м., IV-3500кв.м.,V-3700кв.м.,VI-3500кв.м.,VII-2426кв.м. с координатни точки 3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, съгласно изготвени схема на ПИ№27382.500.2571 по КК на гр.Елхово и координатен регистър  от „Геострой –инженеринг“ЕООД, гр.Ямбол, за срок от 10 стопански години  с наемна цена  в размер на 27,69лв/дка.Съответно размер на начални наемни цени за  участъци:III-91,38лв, IV-96,92лв, V-102,45лв, VI-96,92лв, VII-67,18лв, формирани съгласно Приложение №2 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество.

2.На основание чл.17, ал.4 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество въз основа на резултатите от търга, упълномощава кмета на общината  да сключи договорите за отдаване под наем на общинските имоти за срок от десет стопански години.

 

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 1 110 кв.м. съставляващо урегулиран поземлен имот VІІІ-за баня в кв. 11 по плана на с. Раздел

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

552/46/6/ Общински съвет-Елхово:

1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 3от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба на недвижим имот частна общинска собственост представляващ дворно място с площ 1 110 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот VІІІ-за баня в кв. 11 по плана за регулация и застрояване на с. Раздел, при граници на север – път, североизток – път, юг – улица с о. т. 31 – 32 и ПИ 432 и запад – улица с о. т. 31 – 30 на Георги Иванов Колев и Милена Стоянова Колева от с. Раздел собственици с нот. акт № 121, том V, рег. № 3273, дело № 448 от 14.05.2014 г. вписан в Служба по вписванията с акт № 34, том V, дело № 607/2014 г., вх. рег. № 1536 от 15.05.2014 г. на едноетажна сграда – битова баня със застроена площ 160,50 кв. м. представляваща поземлен имот 155, попадаща в урегулиран поземлен имот VІІІ-за баня в кв. 11 по плана за регулация и застрояване на с. Раздел, която съгласно Удостоверение за търпимост № АОУ-14/21.04.2015г. на Главния архитект на община Елхово не подлежи на премахване и забрана ползването и може да бъде предмет на прехвърлителна сделка.

2. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общински съвет – Елхово, упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарната оценка на имота на оценител отговарящ на изискванията на Закона за независимите оценители.

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 86,13/265 кв. м. ид. ч. от масивна сграда – фурна цялата със застроена площ 265 кв. м. построена в урегулиран поземлен имот ІІ-за фурна в кв. 21 по плана на с. Маломирово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

553/46/7/ Общински съвет-Елхово:

1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2015 г., като в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена позиция : „№ 17. 86,13/265 кв. м. ид. ч. от застроената площ на масивна сграда – фурна построена в УПИ ІІ-за фурна в кв. 21 по плана на с. Маломирово”.

2. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36 от Закона за собствеността, чл. 36, ал. 1 т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1 т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 86,13/265 кв. м. ид. ч. от масивна сграда – фурна цялата със застроена площ 265 кв. м. построена в урегулиран поземлен имот ІІ-за фурна в кв. 21 по плана за регулация и застрояване на с. Маломирово утвърден със заповед № ЛС/Р-679/26.10.1988 г., на съсобственика Потребителна кооперация “Зора” с. Раздел – собственик съгласно нот. акт № 115, том ІІІ, рег. № 2072, д. 334 от 2015 г. вписан в Служба по вписванията с акт № 190, том ІІІ, дело 456/2015 г., вх. рег. № 913 от 31.03.2015 г. на 178,88/265 ид. ч. от едноетажна масивна сграда – фурна цялата със застроена площ 265 кв. м. със съответните идеални части от правото на строеж, построена в урегулиран  поземлен имот ІІ-за фурна в кв. 21 по плана на с. Маломирово  утвърден със заповед № ЛС/Р-679 от 26.10.1988 г.

3. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество Общински съвет – Елхово, упълномощава кмета на общината да възложи изготвяне на пазарната оценка на общинската част от едноетажната сграда – фурна в с. Маломирово.

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за прекратяване на съсобственост чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 43/972кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.1157по Кадастралната карта на гр. Елхово, целия с площ 972 кв. м. на съсобствениците н-ци Стоян Ангелов Стоянов и Руска Ангелова Радева.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

554/46/8/ Общински съвет-Елхово:

1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2015 г., като в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена позиция № 18 “43/972 кв. м. ид. ч. от ПИ с идентификатор 27382.500.1157 по КККР на гр. Елхово.”

2. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 36 от Закона за собствеността,  чл. 36, ал. 1 т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 29, ал. 1 т. 2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеалната част на община Елхово представляваща 43/972 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.1157 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, целия с площ 972 кв. м., с адрес : гр. Елхово ул. Момчил войвода № 35, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор : няма, номер по предходен план : 1157, квартал 52А, парцел І, при съседи на целия имот : 27382.500.7146, 27382.500.1156,  27382.500.1152,  27382.500.1146, 27382.500.7171, с равни права на следните съсобственици :

– Руска Ангелова Радева собственик съгласно нот. акт № 145, том ІІ, дело 2381/1996 г. на ½ ид. ч. от дворно място цялото от 895 кв. м. съставляващо неурегулиран парцел  І-1157 в кв. 52А по плана за регулация и застрояване на гр. Елхово, а по кадастрална карта на гр. Елхово представляващ ПИ с идентификатор 27385.500.1157 целия с площ 972 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор : няма, номер по предходен план : 1157, квартал 52А, парцел І, при съседи на целия имот : 27382.500.7146, 27382.500.1156,  27382.500.1152,  27382.500.1146, 27382.500.7171

– наследници на Стоян Ангелов Стоянов, а именно Мария Христова Стоянова и Руска Ангелова Радева собственици съгласно нот. акт № 121, том І, дело № 317/1987 г. на ½ ид. ч. от дворно място цялото от 980 кв. м. съставляващо неурегулиран парцел І-1157 в кв. 52А по плана за регулация и застрояване на гр. Елхово, а по кадастрална карта на гр. Елхово представляващ ПИ с идентификатор 27385.500.1157 целия с площ 972 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор : няма, номер по предходен план : 1157, квартал 52А, парцел І, при съседи на целия имот : 27382.500.7146, 27382.500.1156,  27382.500.1152,  27382.500.1146, 27382.500.7171.

3. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да възложи на оценител на имоти изготвяне на пазарна оценка за общинския имот.

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

555/46/9/ Общински съвет-Елхово:

1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово определя пазарните цени за продажба, както следва :

1.1. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4046 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 343 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м ), стар идентификатор : кв. 178 парцел І, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7122, 27382.500.4049, 27382.500.4048, 27382.500.4047, 27382.500.7029 на стойност 2 000,00 лв. без ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4047 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 345 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : кв. 178 парцел ІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4049, 27382.500.4048, 27382.500.7195, 27382.500.7029, 27382.500.4046 на стойност 2 000,00 лв. без ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4048 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 352 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : кв. 178 парцел ІІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4050, 27382.500.4051, 27382.500.7195, 27382.500.4047, 27382.500.4046, 27382.500.4049 на стойност 2 000,00 лв. без ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4049 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 351 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м ), стар идентификатор : кв. 178 парцел ХІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7122, 27382.500.4050, 27382.500.4051, 27382.500.4048, 27382.500.4047, 27382.500.4046 на стойност 2 000,00 лв. без ДДС.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4050 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 351 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м ), стар идентификатор : кв. 178 парцел ХІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7122, 27382.500.4053, 27382.500.4052, 27382.500.4051, 27382.500.4048, 27382.500.4049 на стойност 2 000,00 лв. без ДДС.

1.6. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4051 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 352 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване ( до 10 м ), стар идентификатор : кв. 178 парцел ІV, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.4053, 27382.500.4052, 27382.500.7195, 27382.500.4048, 27382.500.4049, 27382.500.4050 на стойност 2 000,00 лв. без ДДС.

1.7. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4053 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 351 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване:незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : кв. 178 парцел Х, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7122, 27382.500.4054, 27382.500.4055, 27382.500.4052, 27382.500.4051, 27382.500.4050 на стойност 2 000,00 лв. без ДДС.

1.8. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4056 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 344 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : кв. 178 парцел VІІ, при граници : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7195, 27382.500.4055, 27382.500.4054, 27382.500.4057 на стойност 2 000,00 лв. без ДДС.

1.9. Поземлен имот с идентификатор 27382.500.4057 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, площ : 343 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор : кв. 178 парцел VІІІ, при граници :  поземлени имоти с идентификатор 27382.500.7122, 27382.500.4056, 27382.500.7195, 27382.500.4055, 27382.500.4054 на стойност 2 000,00 лв. без ДДС.

1.10. Терен съставляващ поземлен имот с идентификатор 27382.500.3561 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот : гр. Елхово, Индустриална зона, площ 4 404 кв. м., трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : незастроен имот за производствен, складов обект, стар идентификатор : квартал 4, при съседи : поземлени имоти с идентификатор 27382.500.9793, 27382.500.3013, 27382.500.7227, 27382.500.9801 и 27382.500.12 на стойност    25 600,00 лв. без ДДС.

1.11. Дворно място с площ 2 120 кв. м. съставляващо поземлен имот ІV-76 в кв. 67 по плана на с. Жребино, при граници на имота : североизток – ПИ ІІІ-77 и ІІ-78, югоизток – улица с о. т. 158 – о. т. 155, югозапад – площад и северозапад – улица с о. т. 154 – о. т. 154а – о. т. 156 на стойност 5 500,00 лв. без ДДС.

2. Възлага на кмета на общината да издаде заповед за провеждане на публичен търг за продажба на недвижимите имоти и сключи договорите за покупко-продажба.

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване  на ПУП-парцеларен план за трасе на „КСрН 20 кV от БКТП „Юг” до СРС № 269 на ВЛ 20 кV, извод „Надежда” в землището на с.Лесово, община Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

556/46/10/ Общински съвет-Елхово:

На основание чл. 21, ал.1, т.11  от ЗМСМА и  чл. 129 ал.1 от ЗУТ, одобрява  ПУП – парцеларен план за „КСрН 20 кV от БКТП „Юг”  до СРС № 269 на ВЛ 20 кV, извод „Надежда” в землището на с.Лесово, община Елхово.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 и ал.4  от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административен  съд-  гр. Ямбол.

 

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: инж.Христо Петров Петев – председател на ПК по социална политика и обществени дейности.

 

ОбС РЕШИ:

557/46/11/ Общински съвет-Елхово:

 

I.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и  писмо № ФО – 1/26.01.2015 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократно финансово подпомагане на:  

 

1. Георги Илиев Маджаров, с. Изгрев – 200.00 лв.

2. Еленка Михайлова Атанасова, с. Трънково – 50.00 лв.

3. Христина Иванова Иванова, гр. Елхово, ул. Тунджа № 18 – 125.00 лв.

 

II.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА за постигнати високи резултатиОбщински съвет–Елхово  награждава:

 

1. Недрет Асенова Симеонова VІІ а клас, уч-ще „Св.Св. Кирил и Методий” – 100.00 лв.

 

III.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет–Елхово не предоставя еднократно финансово подпомагане на:

 

1. Недка Иванова Йорданова, гр. Елхово, ул. Чаталджа № 30

2. Желязка Асенова Манчева, гр. Елхово, ул. В. Търново № 2

3. Събка Жечева Димитрова, гр. Елхово, ул. Арда № 8

4. Анастасия Христова Василева, с. Изгрев

 

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Предложение за промяна на начина на трайно ползване на части от общински недвижим имот представляващ пасище, мера съставляващо имот № 000242 по картата на възстановената собственост на с. Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

558/46/12/ Общински съвет-Елхово:        

На основание чл. 25, ал. 9 от  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 45и, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет – Елхово разрешава :

1,092 дка от имот № 000242 по картата на възстановената собственост на с. Добрич с начин на трайно ползване пасище, мера, да им бъде променен начина на трайно ползване от пасище, мера в начин на трайно ползване полски път, по предложение за проект на план на новообразуваните имоти за стопански двор в имот № 000241 по КВС с. Добрич, общ. Елхово, обл. Ямбол представляващ неразделна част от настоящото решение.

 

 

Гл.специалист ОбС:                         Председател на ОбС /П/

/ Мария Петрова/                                              /Николай Тончев/

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=17685