Проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 на ОбС Елхово за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово

Публикувано от: Община Елхово | 29 май 2015

СЪОБЩЕНИЕ :

 

Съгласно чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК в законоустановения срок от 14 дни, община Елхово чрез настоящето публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за изменение и допълниние на Наредба № 14за определяне размера на местните данъци  на територията на община Елхово

 

МОТИВИ

 

по проект за  изменение и допълнение в Наредба № 14 на ОбС Елхово за определяне размера на местните данъци  на територията на община Елхово

 

Причините, които налагат приемането на настоящите промени са развитието на туризма на територията на община Елхово, построяването на нови обекти, предлагащи места за настаняване и категоризирането на същите. Съгласно чл.111 от Закона за туризма хотелиерството или ресторантьорството на територията на Р България се извършва само в категоризирани по този закон обекти. Чл.123 от същия закон определя различните категории на местата за настаняване като категориите са от „Една звезда“ до „Пет звезди“. Вобщината има категоризирани обекти в селата с „Три звезди“ , за които в Наредба 14 на ОбС Елхово не е определен размер на туристическия данък. 

Посочените обстоятелства налагат да се определи туристически данък за места за настаняване, категоризирани с три, четири и пет звезди.

            Съгласно чл.61с ал.1 от ЗМДТ Общинският съвет определя размера на туристическия данък в граници от 0.20 лв. до 3.00 лв. за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията на средствата за подслон и местата за настаняване.

В предвид икономическата ситуация на територията на общината с цел стимулиране развитието на бизнеса в областта на туризма, съобразявайки се с категориите на населените места и малкото обекти, категоризирани в по-висока категория се предлага Общински съвет да вземе решение за определяне размера на туристическия данък в града за обекти, категоризирани с четири и пет звезди в размер на 0.60 лв. за нощувка, а за селата за обекти категоризирани с три звезди размера на туристическия данък да бъде 0.40 лв. за нощувка, а за обекти, категоризирани с четири и пет звезди – туристическия данък да бъде 0.50 лв. за нощувка.

Необходимостта от извършваните промени е постигане на съответствие между разпоредбите в Наредбата на Общинския съвет и изискванията , принципите и целите на нормативната уредба.

Целта, която се поставя е усъвършенстване и актуализиране на Наредбата с оглед спазване изискванията на нормативната уредба в страната и подобряване административното обслужване на гражданите.

Очаквания резултат е привеждане в пълна степен на съответствие на Наредба № 14 на ОбС Елхово с действащата нормативна уредба, усъвършенстване на административното обслужване на гражданите и по-висока събираемост на местните приходи.

докладна записка[1]

Endnotes:
  1. докладна записка: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/dokladna-Naredba-14.doc

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=17735