Проект за приемане на нова Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи от IV-та до VI-та категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ на територията на община Елхово

Публикувано от: Община Елхово | 29 май 2015

СЪОБЩЕНИЕ:

Съгласно чл.26, ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК  в законоустановения срок от 14 дни, Община Елхово чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за  Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи от IV-та до VI-та категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ на територията на община Елхово

 

МОТИВИ

към Проект за Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи от IV-та до VI-та категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ на територията на община Елхово

Необходимостта от изработване и приемане на нова Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи, незаконни  по смисъла на чл.225, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ[1]), категоризирани по чл.137, ал.1 от ЗУТ  в четвърта, пета и шеста категория или на части от тях на територията на община Елхово, произтича от новите задължения във връзка с контрола по строителство, вменени на общинска администрация със Закона за устройство на територията / ЗУТ/.

В тази връзка разпоредбата на чл.225а, ал. 3 от Закона за устройство на територията предвиди да бъде приета наредба, в която да се разпише ред за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от четвърта до шеста категория.

С приемането на настоящата наредба се цели да се създаде ясен и недвусмислен подзаконов нормативен акт, регламентиращ правилата, по които да протича процедурата за принудително изпълнение на заповедите на кмета на община Елхово за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория на територията на общината, като се определят правата и задълженията на участниците в процедурата. Наредбата предоставя правомощия на съответните експерти в областта на строителството, под чиито ръководство и надзор да се извършва цялата дейност по принудително изпълнение на издадените заповеди и същевременно са разписани правилата, по които протича процедурата, в случай че гражданите не изпълнят доброволно влязла в сила заповед за премахване.

Възстановяването на разходваните средства за премахване на незаконно строителство ще се извършва по реда на Гражданския процесуален кодекс за сметка на адресата (адресатите) на заповедта за премахване.

Очаквани резултати:

– законосъобразно провеждане на процедурите водещо до висок процент на премахнати незаконни сгради;

– ограничаване практиката да се строи без строителни книжа или със съществени отклонения от издадените такива;

– Възпитаващ и възпиращ ефект върху граждани, които тепърва възнамеряват да реализират строителство без да са спазили надлежния законов ред;

Необходимостта от приемане на наредбата е следствие от промяна в българското законодателство с оглед синхронизация с това на Европейския съюз.

Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи от IV-та до VI-та категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ на територията на община Елхово[2]

Endnotes:
  1. (ЗУТ:
  2. Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи от IV-та до VI-та категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ на територията на община Елхово: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/05/proekt_naredba.doc

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=17776