Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 25 юни 2015 г.

Публикувано от: Община Елхово | 19 юни 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

ДО

г-н /г-жа/………………………….

……………………………………..

област с административен  център  гр. Ямбол

П  О  К   А  Н  А

№ 47 /16.06.2015 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 25.06.2015 г. от 09.00 часа в  заседателната зала на общината ХLVІI-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[1] ОТНОСНО:Приемане на Наредба № 20 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи от IV-та до VI-та категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ на територията на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС – Елхово

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[2] ОТНОСНО:Изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[3] ОТНОСНО:Предоставяне на временен безлихвен заем по проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[4] ОТНОСНО:Предоставяне на временен безлихвен заем по проект „Подобряване на туристическата привлекателност на община Елхово”, чрез обновяване на Етнографско-археологически музей Елхово и проект  „Подобряване достъпа на населението на община Елхово до спортни услуги” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[5] ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

                                                                 

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[6] ОТНОСНО: Одобряване  на ПУП-парцеларен план за трасе на „КСрН 20 кV от СРС № 222 на  ВЛ 20 кV, извод „Надежда” до нов БКТП „Север”в землището на с.Лесово,   община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[7] ОТНОСНО: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от общински  поземлен имот- полски път с  № по КВС 000025 в  землището на с. Кирилово за неземеделски нужди

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[8] ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: инж.Христо Петров Петев – председател на ПК по социална политика и обществени дейности.

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[9] ОТНОСНО: Предложение за безвъзмездно придобиване от община Елхово на недвижим имот – държавна собственост намиращ се в гр. Елхово на ул. „Морава” № 1а и представляващ масивна двуетажна сграда с идентификатор 27382.500.9705.7 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

10.РАЗНИ

  

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово

Endnotes:
  1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/T.1.rar
  2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/T.2.doc
  3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/T.3.doc
  4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/T.4.doc
  5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/Т.5.doc
  6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/T.6.doc
  7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/T.7.doc
  8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/dz-petev-T.8.doc
  9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/Т.9.doc

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=17821