На четиридесет и седмото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 25.06.2015 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на общината

Публикувано от: Община Елхово | 1 юли 2015

 

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

47

 

На четиридесет и седмото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 25.06.2015 г. от 09.00 ч. в заседателната  зала на общината.

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  17.

…………………………………………………………………………………………………………………

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

…………………………………………………………………………………………………………………

            1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Приемане на Наредба № 20 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи от IV-та до VI-та категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ на територията на община Елхово

          ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС – Елхово

ОбС РЕШИ:

 

559/47/1/ Общински съвет-Елхово:

І. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ Общински съвет – Елхово приема Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи от IV-та до VI-та категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ на територията на община Елхово.

ІІ. На основание чл.34, т.3 и чл.35 от Закона за нормативните актове, задължава председателя на Общински съвет да удостовери съдържанието на Наредбата.

ІІІ. На основание чл.37, ал.3 и чл.39, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗНА задължава председателя на ОбС-Елхово да  изпрати заверен препис на решението на Общински съвет за обнародване на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи от IV-та до VI-та категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ на територията на община Елхово във вестник „Елховска дума” след влизане на решението в сила.

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово

          ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

560/47/2/ Общински съвет-Елхово:

            I. На основание чл.21 ал.1 т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Елхово приема изменения и допълнения в Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Елхово, както следва:

1.В раздел VI „Туристически данък“  в чл.58 ал.1 се правят следните допълнения:  „Размерът на туристическия данък за всяка нощувка се определя както следва:

–  за града – „4 и 5 звезди“ – 0,60 лв.;

 – за селата– „ 3 звезди“ – 0,40 лв.;  „4 и 5 звезди“ – 0.50 лв.“

ІІ. На основание чл.34, т.3 и чл.35 от Закона за нормативните актове, задължава председателя на Общински съвет да удостовери съдържанието на Наредбата.

ІІІ. На основание чл.37, ал.3 и чл.39, ал.1, т.4 и ал.2 от ЗНА задължава председателя на ОбС-Елхово да  изпрати заверен препис на решението на Общински съвет за обнародване на направените допълнения и изменения на Наредба №14 във вестник „Елховска дума” след влизане на решението в сила.

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Предоставяне на временен безлихвен заем по проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

          ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

561/47/3/ Общински съвет-Елхово:

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с т.20 от ДДС № 07/ 04.04.2008г. на Министерство на финансите във връзка с решение № 496/42/3 по Протокол № 42 от 17.02.2015г. и решение № 548/46/2 по Протокол № 46/28.05.2015г. променя и предоставя заемообразно авансово съфинансиране под формата на временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз по следните проекти:

– проект „Подобряване на условията за работа с деца и младежи и създаване на достъпна среда на хората с увреждания в читалище „Развитие”, гр.Елхово” по Програма за развитие на селските райони – било 89 750лв., става 85 900лв.

– проект „Подобряване облика и създаване на достъпна среда за хора с увреждания на площад „Христо Ботев” в гр.Елхово” по Програма за развитие на селските райони – било  127 590лв., става 118 640лв.

– проект „Реконструкция на уличното осветление в населените места под 800 души в община Елхово” по Програма за развитие на селските райони – било 19 500лв., става 16 200лв.

– проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» – било 17 700лв., става 0лв.

– проект„Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 – било 0лв., става 33 800лв.

Средствата да се предоставят от приходен параграф §76/00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметките за средства от Европейския съюз.

Възстановяването на отпуснатите временни безлихвени заеми следва да бъде след приключване, отчитане и получаване на балансово плащане по проекта.

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Предоставяне на временен безлихвен заем по проект „Подобряване на туристическата привлекателност на община Елхово”, чрез обновяване на Етнографско-археологически музей Елхово и проект  „Подобряване достъпа на населението на община Елхово до спортни услуги” по Програма за развитие на селските райони 2007-2013

          ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

562/47/4/ Общински съвет-Елхово:

 

1. На основание чл.21 ал.1 т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с т.20 от ДДС № 07/ 04.04.2008г. на Министерство на финансите във връзка с решение № 496/42/3 по Протокол № 42 от 17.02.2015г. и решение № 548/46/2 по Протокол № 46/28.05.2015г. променя и предоставя заемообразно авансово съфинансиране под формата на временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз по следните проекти:

– проект „Подобряване облика и създаване на достъпна среда за хора с увреждания на площад „Христо Ботев” в гр.Елхово” по Програма за развитие на селските райони – било  118 640лв., става 102 885лв.

– проект „Подобряване на туристическата привлекателност на община Елхово, чрез обновяване на Етнографско-археологически музей Елхово” по Програма за развитие на селските райони – било 1 750лв., става 11 870лв.

– проект „Подобряване достъпа на населението на община Елхово до спортни услуги” по Програма за развитие на селските райони – било 1 000лв., става 6 635лв.

Средствата да се предоставят от приходен параграф §76/00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметките за средства от Европейския съюз.

Възстановяването на отпуснатите временни безлихвени заеми следва да бъде след приключване, отчитане и получаване на балансово плащане по проекта.

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на пазарна цена за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

                                              

ОбС РЕШИ:

 

563/47/5/ Общински съвет-Елхово:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 5 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово определя пазарните цени за продажба, както следва :

1.1. Дворно място с площ 1 110 кв. м. съставляващо урегулиран поземлен имот VІІІ-за баня в кв. 11 по плана за регулация и застрояване на с. Раздел, при граници на север – път, североизток – път, юг – улица с о. т. 31 – 32 и ПИ 432 и запад – улица с о. т. 31 – 30, на стойност3 600,00 лв. без ДДС.

1.2. 86,13/265 кв. м. ид. ч. от масивна сграда – фурна цялата със застроена площ 265 кв. м. построена в урегулиран поземлен имот ІІ-за фурна в кв. 21 по плана за регулация и застрояване на с. Маломирово, на стойност1 400,00 лв.

1.3. 43/972 кв. м. ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 27382.500.1157 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, целия с площ 972 кв. м., с адрес : гр. Елхово ул. Момчил войвода № 35, трайно предназначение на територията : урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор : няма, номер по предходен план : 1157, квартал 52А, парцел І, при съседи на целия имот : 27382.500.7146, 27382.500.1156,  27382.500.1152,  27382.500.1146, 27382.500.7171, на стойност300,00 лв. без ДДС.

2. Възлага на кмета на общината за имота по т. 1.1 да издаде заповед за определяне на купувач и сключи договор за покупко-продажба и за имотите по т. 1.2 и 1.3 да издаде заповеди за прекратяване на съсобственост и сключи договорите за покупко-продажба.

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Одобряване  на ПУП-парцеларен план за трасе на „КСрН 20 кV от СРС № 222 на  ВЛ 20 кV, извод „Надежда” до нов БКТП „Север”в землището на с.Лесово,   община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

 

564/47/6/ Общински съвет-Елхово:

На основание чл. 21, ал.1, т.11  от ЗМСМА и  чл. 129 ал.1 от ЗУТ, одобрява  ПУП – парцеларен план за „КСрН 20 кV от СРС № 222 на  ВЛ 20 кV, извод „Надежда” до нов БКТП „Север” в землището на с.Лесово, община Елхово.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 и ал.4  от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред Административен  съд-  гр. Ямбол.

 

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от общински  поземлен имот- полски път с  № по КВС 000025 в  землището на с. Кирилово за неземеделски нужди

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

 

565/47/7/ Общински съвет-Елхово:

 

1.На основание чл. 21, ал.1, т.11  от ЗМСМА, чл.21, ал.3  и чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, във връзка с чл.28, ал.1 и ал.2 и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за  опазване на земеделските земи,  Общински съвет-гр.Елхово  дава  предварително съгласие за изработване на подробен устройствен  план и промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди на  част от  общински поземлен имот-полски път с № 000025 по КВС на землище с.Кирилово за реализиране на  пътна връзка от поземлен имот с идентификационен № 045025 по КВС на землище с.Кирилово, община Елхово до  републикански път І-7 „Петолъчката-Могила-Окоп-Елхово-ГКПП Лесово“.

2.Определя срок на валидност на предварителното съгласие  две години от датата на влизането му в сила.

3.С проекта за подробен устройствен план в рамките на поземлен имот 045025, собственост на възложителите Ивайло Борисов и Марио Башев,  да се предвиди транспортна връзка между ПИ 000025- полски път и ПИ 000031- полски път, собственост на Община Елхово.

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: инж.Христо Петров Петев – председател на ПК по социална политика и обществени дейности.

ОбС РЕШИ:

 

566/47/8/ Общински съвет-Елхово:

 

I.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и  писмо № ФО – 1/26.01.2015 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократно финансово подпомагане на:  

 

1. Марийка Георгиева Пулева, гр. Елхово, ул. А. Кънчев № 6 – 100.00 лв.

2. Вела Петрова Попова, гр.Елхово, ул. Ал. Стамболийски – 200.00 лв. чрез Ивана Георгиева Кърева

 

II.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет–Елхово не предоставя еднократно финансово подпомагане на:

1. Цветанка Димитрова Пейчева, гр. Елхово, ул. Ал. Стамболийски 145

2. Донка Димова Желязкова, с. Маломирово

 

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за безвъзмездно придобиване от община Елхово на недвижим имот – държавна собственост намиращ се в гр. Елхово на ул. „Морава” № 1а и представляващ масивна двуетажна сграда с идентификатор 27382.500.9705.7 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Елховo

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

ОбС РЕШИ:

 

567/47/9/ Общински съвет-Елхово:

1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2015 г., като в Раздел V. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване, точка Б „Имоти за които предстои да бъде започната процедура за придобиване от община Елхово” да се създаде позиция № 1. „Масивна двуетажна сграда със застроена площ 142 кв. м. намираща се в гр. Елхово на ул. Морава № 1А и представляваща сграда с идентификатор 27382.500.9705.7 по КККР на гр. Елхово”.

2. На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 3 и чл. 4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост, Общински съвет – Елхово разрешава община Елхово да придобие, чрез безвъзмездно прехвърляне на право на собственост недвижим имот частна държавна собственост представляващ сграда с идентификатор 27382.500.9705.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и заповед № КД-14-28-284/19.10.2010 г. на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър – Ямбол, адрес на сградата – гр. Елхово, ул. Морава № 1А със застроена площ 142 кв. м., заедно с правото на строеж върху поземлен имот 27382.500.9705, в който е построена сградата през 1971 г. със смесено предназначение, масивна конструкция, брой етажи два и сутерен.

3. На основание чл. 34, ал. 7 от Закона за общинската собственост кмета на общината да сключи договор в писмена форма.

Гл.специалист ОбС:                         Председател на ОбС /П/

                       / Мария Петрова/                                              /Николай Тончев/

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=17866