Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 23 юли 2015 г.

Публикувано от: Община Елхово | 16 юли 2015

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

ДО

г-н /г-жа/………………………….

……………………………………..

област с административен  център  гр. Ямбол

 

П  О  К   А  Н  А

 

№ 48 /14.07.2015 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 23.07.2015 г. от 09.00 часа в  заседателната зала на общината ХLVІIІ-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

         

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[1] ОТНОСНО:Информация за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за първото шестмесечие на 2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[2] ОТНОСНО:Актуализация на сборния бюджет на община Елхово 

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

3.ОТЧЕТ[3] ОТНОСНО: Дейността на общинска администрация по изпълнение решенията на Общински съвет-Елхово за периода януари  2015 г – юни 2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

4.ОТЧЕТ[4] ОТНОСНО: Дейността на Общински съвет – Елхово и на неговите комисии за периода януари  2015 г – юни 2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС – Елхово

 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[5] ОТНОСНО:Приемане на общинска програма за опазване на околната среда на община Елхово за периода 2014 – 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

/Поради големия обем на програмата, същата може да разгледате в сайта на община Елхово, раздел Общински съвет, а в хартиен вариант е в канцеларията на Общински съвет./

 

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[6] ОТНОСНО: Предложение за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 27382.500.571.1.16 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[7] ОТНОСНО:Предварително съгласие за право на прокарване през поземлени имоти, собственост на община Елхово в землището на гр. Елхово на плащадка и трасета на довеждащ колектор и на елементите на техническата инфраструктура – водопровод, път и отвеждащ колектор за обект, Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

                                                       

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[8] ОТНОСНО: Изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за застрояване /ПЗ/  на поземлен имот 43459.58.210, местност „Конарника“ по  кадастралната карта на с.Лесово,   община Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[9] ОТНОСНО: Изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация и застрояване /ПРЗ/  на поземлен имот 000305 по картата на възстановената собственост /КВС/  на землище с. Бояново, община Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[10] ОТНОСНО: Изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация и застрояване /ПРЗ/  на поземлен имот  000041,  местност „Под лозята”  по картата на възстановената собственост /КВС/  на землище с. Бояново, община Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[11] ОТНОСНО: Предложение за избор на представители на ОбС-Елхово в комисиите по чл. 45, ал. 3 от Наредба № 5 на ОбС-Елхово

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС – Елхово

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[12] ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: инж.Христо Петров Петев – председател на ПК по социална политика и обществени дейности.

  

13.РАЗНИ

 

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово

Endnotes:
 1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/07/т.1.rar
 2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/07/т.2.rar
 3. ОТЧЕТ: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/07/T.3.doc
 4. ОТЧЕТ: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/07/PREDSEDATEL-Т.4.doc
 5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/07/Т.5.rar
 6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/07/T.6.doc
 7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/07/Т.7.doc
 8. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/07/T.8.doc
 9. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/07/T.9.doc
 10. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/07/T.10.doc
 11. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/07/DZ-TON4EV-Т.11.doc
 12. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/08/dz-petev-T.12.doc

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=17939