На четиридесет и осмото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 23.07.2015 г. от 09.00 ч. в заседателната зала на общината.

Публикувано от: Община Елхово | 5 август 2015

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

48

 

На четиридесет и осмото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 23.07.2015 г. от 09.00 ч. в заседателната  зала на общината.

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  16.

…………………………………………………………………………………………………………………

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

…………………………………………………………………………………………………………………

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Информация за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за първото шестмесечие на 2015 г.

          ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

568/48/1/ Общински съвет-Елхово:

 

На основание  чл.137 ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.33 ал.2 от Наредба № 10 на Общински съвет – Елхово приема информация за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за първото шестмесечие на 2015 г. съгласно Приложение № 1 и № 2.

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Актуализация на сборния бюджет на община Елхово 

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

569/48/2/ Общински съвет-Елхово:

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси променя сборния бюджет на община Елхово съгласно Приложение №1.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.127 ал.1 от Закона за публичните финанси променя поименния списък за капиталови разходи за 2015г. съгласно Приложение № 2.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация утвърждава средства в размер до 15 000лв. за финансово подпомагане на жители, с постоянен адрес в община Елхово за проведен 7-дневен курс на лечение в отделение по „Физикална и рехабилитационна медицина“  при МБАЛ“Св.Иван Рилски“ЕООД, гр.Елхово през 2015г. Изплащането на средствата да бъде след представяне на разходооправдателни документи и в размер до 100лв.  на 1 лечебен курс на потребител, считано от 01 август 2015г. Нуждаещите се от болнична рехабилитация имат право на помощ до 2 пъти в годината, при хоспитализация по лекарско предписание.

ІV. На основание чл.21 ал.1 т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с т.20 от ДДС № 07/ 04.04.2008г. на Министерство на финансите предоставя заемообразно авансово съфинансиране под формата на временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз по проект „Проектиране и строителство на пречиствателна станция” по Оперативна програма „Околна среда” в размер на 70 000лв.

Средствата да се предоставят от приходен параграф §76/00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметките за средства от Европейския съюз.

Възстановяването на отпуснатите временни безлихвени заеми следва да бъде след приключване, отчитане и получаване на балансово плащане по проекта.

V. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл.148, ал.4 от Закона за културното наследство променя решение № 496/42/3 т.ХVІ по Протокол № 42/17.02.2015г. както следва: Предоставя на Етнографско-Археологически музей средства в размер на 5 000лв. за археологическо проучване на надгробна могила край с. Маломирово, община Елхово в местността „Пенчев дол”.

 

3.ОТЧЕТ ОТНОСНО: Дейността на общинска администрация по изпълнение решенията на Общински съвет-Елхово за периода януари  2015 г – юни 2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

570/48/3/ Общински съвет-Елхово:

 

Няма предложен проект на решение

 

 

4.ОТЧЕТ ОТНОСНО: Дейността на Общински съвет – Елхово и на неговите комисии за периода януари  2015 г – юни 2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС – Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

571/48/4/ Общински съвет-Елхово:

 

Няма предложен проект на решение

 

 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Приемане на общинска програма за опазване на околната среда на община Елхово за периода 2014 – 2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

572/48/5/ Общински съвет-Елхово:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.79, ал.1 и ал.4 от ЗООС ОбС – Елхово приема „Програма за опазване на околната среда на община Елхово за периода 2014-2020 г.“

         2. Програмата е неразделна част от настоящото решение.

 

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 27382.500.571.1.16 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

573/48/6/ Общински съвет-Елхово:

 

1. На основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Елхово разрешава да бъде актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елхово през 2015 г., като в Раздел ІІІ. “Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия” в таблица “Имоти, които община Елхово има намерение да продаде”, точка Б. “Имоти за които предстои да бъде започната процедура за продажба” да бъде допълнена позиция № 19 “Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.571.1.16 по КККР на гр. Елхово – склад със ЗП 11,00 кв. м.”

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 27, ал. 1  от  Наредба   №  5   за   реда    за   придобиване,   управление   и    разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово разрешава продажба чрез публичен търг по реда на глава седма от Наредба № 5 за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на недвижим имот частна общинска собственост представляващ :

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27482.500.571.1.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово одобрени и изменени съответно със заповеди №№ РД-18-103/28.11.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК и КД-14-28-105/21.04.2010 г. на началника на СГКК – Ямбол с адрес – гр. Елхово, ул. Търговска № 7, обект 5, със застроена площ 11,00 кв. м. с предназначение за склад, брой нива – 1, находящ се в сграда № 1 разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.571 построена през 1962 г., при граници на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – 27382.500.571.1.15.

3. На основание чл. 26, ал. 4 от Наредба   №  5   за   реда    за   придобиване,   управление   и    разпореждане с общинското имущество, упълномощава кмета на общината да възложи на оценител на имоти изготвяне на пазарната оценка на недвижимия имот – частна общинска собственост.

 

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Предварително съгласие за право на прокарване през поземлени имоти, собственост на община Елхово в землището на гр. Елхово на плащадка и трасета на довеждащ колектор и на елементите на техническата инфраструктура – водопровод, път и отвеждащ колектор за обект, Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

574/48/7/ Общински съвет-Елхово:

 

На основание чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие във връзка с реализиране на проект: „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в град Елхово“ за определяне на площадка  за изграждане на пречиствателната станция в поземлен имот с идентификатор 27382.57.134, находящ се в местността ДОЛЕН ГЕРЕН, гр. Елхово с площ 21 973 кв.м. с НТП –нива, категория Х и за  преминаване на трасетата на техническата инфраструктура в частта външни връзки, обслужващи Пречиствателната станция за отпадъчни води (водопровод, път, довеждащ колектор, заустващ колектор и тласкател) през поземлен имот с идентификатор 27382.57.141 и поземлен имот с идентификатор 27382.57.746,  местност ДОЛЕН ГЕРЕН, град Елхово – общинска собственост.

 

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за застрояване /ПЗ/  на поземлен имот 43459.58.210, местност „Конарника“ по  кадастралната карта на с.Лесово,   община Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

575/48/8/ Общински съвет-Елхово:

 

1. На основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП-  план за  застрояване на поземлен  имот 43459.58.210, местност „Конарника“ по  кадастралната карта на с.Лесово,   община Елхово.

2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за проектиране на  ПУП-план за застрояване на ПИ 43459.58.210, местност „Конарника“ по  кадастралната карта на с.Лесово,   община Елхово.

9.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация и застрояване /ПРЗ/  на поземлен имот 000305 по картата на възстановената собственост /КВС/  на землище с. Бояново, община Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

576/48/9/ Общински съвет-Елхово:

 

1. На основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП-  план за регулация и застрояване  на поземлен имот 000305 по КВС на землище с.Бояново,  община Елхово.

2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за проектиране на  ПУП- план за регулация и застрояване  на поземлен имот 000305 по КВС на землище с.Бояново,  община Елхово.

 

10.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация и застрояване /ПРЗ/  на поземлен имот  000041,  местност „Под лозята”  по картата на възстановената собственост /КВС/  на землище с. Бояново, община                  Елхово.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

577/48/10/ Общински съвет-Елхово:

 

1. На основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП-  план за  регулация и застрояване за поземлен  имот 000041, местност „Под лозята” в землището на с.Бояново, община  Елхово.

2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за проектиране ПУП-ПРЗ за ПИ 000041, местност „Под лозята” в землището на с.Бояново, община  Елхово.

 

11.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за избор на представители на ОбС-Елхово в комисиите по чл. 45, ал. 3 от Наредба № 5 на ОбС-Елхово

ВНОСИТЕЛ: Николай Тончев – председател на ОбС – Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

578/48/11/ Общински съвет-Елхово:

 

На основание чл. 45, ал. 3  от Наредба № 5 за РПУРОИ Общински съвет-Елховоизбира Милена Атанасова Гендова и Красимир Георгиев Кръстев за свои представители в комисиите по провеждане на публични търгове, организирани от общинска администрация за третото тримесечие на 2015 г.

 

12.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: инж.Христо Петров Петев – председател на ПК по социална политика и обществени дейности.

 

ОбС РЕШИ:

 

579/48/12/ Общински съвет-Елхово:

 

I.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и  писмо № ФО – 1/26.01.2015 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократно финансово подпомагане на:  

 

1. Руса Андреева Костадинова, с. Трънково – 200.00 лв.

2. Илияна Георгиева Боюкова, гр. Елхово, ул. „Л. Каравелов” № 4 – 300.00 лв.

3. Донка Желязкова Стефанова, гр. Елхово, ул. Чаталджа 63 – 50.00 лв.

4. Асен Василев Тодоров, гр. Елхово, ул. Вардар 1 – 200.00 лв.

 

II.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет–Елхово не предоставя еднократно финансово подпомагане на:

 

1. Мария Атанасова Стоянова, с. Гранитово

2. Димитър Георгиев Колев, с. Борисово

3. Дафина Стоянова Иванова, гр. Елхово, ул. „Тракия” № 15

4. Иван Атанасов Лазаров, с. Гранитово

5. Велика Костова Стоилова, с. Гранитово

6. Доника Росенова Шивачева гр. Ямбол

7. Минка Манева Тодорова, гр. Елхово, ул. Лозенград 33

8. Ваня Петрова Димова, с. Маломирово

9. Дафина Манева Тодорова, гр. Елхово, ул. Царибродска 27

 

        

IIІ.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет–Елхово оставя без последствие молбата на:

 

1. Надка Атанасова Христова, с. Раздел

 

 

 

 

 

Гл.специалист ОбС:                         Председател на ОбС /П/

/ Мария Петрова/                                              /Николай Тончев/

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=18016