Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 27 август 2015 г.

Публикувано от: Община Елхово | 20 август 2015

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

ДО

г-н /г-жа/………………………….

……………………………………..

област с административен  център  гр. Ямбол

 

П  О  К   А  Н  А

 

№ 49 /18.08.2015 г.

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 27.08.2015 г. от 15.30 часа в  заседателната зала на общината ХLІX-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

  

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[1] ОТНОСНО: Актуализация на поименния списък на капиталовите разходи на община Елхово за 2015 година

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[2] ОТНОСНО:Предоставяне на еднократна финансова помощ на пострадалите при пожар в землището на с.В.Поляна, община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[3] ОТНОСНО: Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелна паралелка под минималния брой ученици по Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН за учебната 2015/2016 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[4] ОТНОСНО: Предложение за предоставяне на безвъзмездно право на управление на част от имот, собственост на „МБАЛ Свети Иван Рилски” ЕООД гр. Елхово на Центъра за спешна медицинска помощ – гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[5] ОТНОСНО:   Промяна на Списъка за броя, видът и местонахождението общинските жилища по предназначение съгласно Приложение №1 приет  с решение № 514/44/8 по Протокол № 44 от  26.03.2015г. на ОбС-Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[6] ОТНОСНО:Одобряване на Подробни устройствени планове – Парцеларни планове (ПУП-ПП) за заустващ колектор, тласкател и за елементите на техническата за обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Елхово”

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[7] ОТНОСНО: Изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация  и застрояване /ПРЗ/  на поземлен имот  033071,  местност „КАРАЧ  КОРУСУ”  по    картата на възстановената собственост /КВС/  на землище с. Кирилово,   община Елхово и  предварително съгласие за промяна предназначението на част от общински   поземлени имоти- полски пътища  в  землището на с. Кирилово,  за неземеделски нужди.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: инж.Христо Петров Петев – председател на ПК по социална политика и обществени дейности.

 9.РАЗНИ

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово

Endnotes:
  1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/08/Т.-1.rar
  2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/08/Т.2.docx
  3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/08/Т.-3.doc
  4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/08/T.4.doc
  5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/08/T.-5.doc
  6. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/08/T.-6.doc
  7. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/08/T.-7.doc

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=18063