Проект за дневен ред на заседание на ОбС-Елхово на 18 септември 2015 г.

Публикувано от: Община Елхово | 14 септември 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ЕЛХОВО,  ОБЛАСТ  ЯМБОЛ

 

ДО

г-н /г-жа/………………………….

……………………………………..

област с административен  център  гр. Ямбол

П  О  К   А  Н  А

        № 50 /11.09.2015 г.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам на 18.09.2015 г. от 17.00 часа в  ритуалната зала на община Елхово L-то заседание на Общински съвет – Елхово при следния

  

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

  

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[1] ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[2] ОТНОСНО:Приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[3] ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне на имоти – полски пътища определени по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015 – 2016 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

  

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[4] ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община и временно изпълняващи длъжността кметове на кметства  във връзка с предстоящите на 25.10.2015 г. избори

ВНОСИТЕЛ:Петър Андреев Киров –  кмет на  община  Елхово

 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА[5] ОТНОСНО: Определяне на представител наобщина Елхово в Комисията за изработване на областна здравна карта

ВНОСИТЕЛ:Петър Андреев Киров –  кмет на  община  Елхово

 

6.РАЗНИ

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ

Председател на ОбС-Елхово

Endnotes:
  1. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/09/Т.1.doc
  2. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/09/Т.2.rar
  3. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/09/Т.3.doc
  4. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/09/Т.4.doc
  5. ДОКЛАДНА ЗАПИСКА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/10/Т.5.docx

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=18191