На четиридесет и деветото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 27.08.2015 г. от 15.30 ч. в заседателната зала на общината

Публикувано от: Община Елхово | 14 септември 2015

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

49

 

На четиридесет и деветото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 27.08.2015 г. от 15.30 ч. в заседателната  зала на общината.

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  16.

…………………………………………………………………………………………………………………

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

…………………………………………………………………………………………………………………

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на поименния списък на капиталовите разходи на община Елхово за 2015 година

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 ОбС РЕШИ:

 

580/49/1/ Общински съвет-Елхово:

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси променя сборния бюджет на община Елхово съгласно Приложение №1.

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.127 ал.1 от Закона за публичните финанси променя поименния списък за капиталови разходи за 2015г. съгласно Приложение № 2.

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Предоставяне на еднократна финансова помощ на пострадалите при пожар в землището на с.В.Поляна, община Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

581/49/2/ Общински съвет-Елхово:

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и писмо ФО № 1 / 26.01.2015г. на Министерство на финансите, предоставя еднократна финансова помощ на пострадалите при  пожар в землището на с.В.Поляна, община Елхово на 05.08.2015г. както следва:

–         Атанас Димитров Драганов, с.В.Поляна, ул.“Янко Кирчев“ № 3 – 1000 лв.

–         Тончо Димитров Карагьозов и Желязко Димитров Карагьозов, с.В.Поляна, ул.“Янко Кирчев“ № 5 – 1 000 лв.

–         Кольо Иванов Колев, ул.“Янко Кирчев“ № 9 – 400 лв.

–         Драган Димитров Драганов, ул.“Янко Кирчев“ № 7 –  400 лв.

–         Кръстю Иванов Герджиков, ул.“Маршал Толбухин“ № 2 –  400 лв.

Средствата да се изплатят от местната дейност „Общинска администрация“, §42/14 Помощи по решение на Общински съвет.

 

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки под минималния брой ученици по Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на МОН за учебната 2015/2016 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

582/49/3/ Общински съвет-Елхово:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.11,  ал.2  от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.11, ал.1, т.2  от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката допуска  за учебната 2015/2016 година в: Г ”Св. Климент Охридски” Елхово съществуването на една самостоятелна паралелка под установения минимален брой ученици в десети клас, в ОУ „Св. Паисий Хилендарски” Елхово съществуването на една самостоятелна паралелка под установения минимален брой ученици в осми клас.

2. На основание чл.21, ал.1, т.6  и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  чл.11, ал.4 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. на Министерството на образованието и науката дофинансира бюджета на Г ”Св. Климент Охридски” Елхово и ОУ „Св. Паисий Хилендарски” Елхово  с допълнителни средства за разликата между норматива за минимален брой (18 ученици) и действителния брой ученици  – 20 на сто от размера на единния разходен стандарт за общината при следните условия:

а/ за четвъртото тримесечие на финансовата 2015 година  – действителен  брой ученици в Списък-Образец № 1  за учебната 2015/2016 година  (информационна система „АдминМ” на МОН с данни към м. септември 2015 г.);

б/ за първото и второто тримесечие на бюджетната 2016 година  – действителен   брой ученици в Списък-Образец № 1  за учебната 2015/2016 година и неговата актуализация (информационна система „АдминМ” на МОН с данни към м. декември 2015 г.), като при намаляване действителния брой на учениците в паралелката няма да отчита това при дофинансирането.

 

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Предложение за предоставяне на безвъзмездно право на управление на част от имот, собственост на „МБАЛ Свети Иван Рилски” ЕООД гр. Елхово на Центъра за спешна медицинска помощ – гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

583/49/4/ Общински съвет-Елхово:

 

1. На основание чл. 8, ал. 1, т. 9 от Наредба № 4  на Общински съвет Елхово и във връзка с чл. 105. (1) от Закона за личебните заведения, Общински съвет – Елхово разрешава предоставяне на безвъзмездно правото на управление върху помещения находящи се в североизточното крило на първи етаж от четириетажната част на масивна сграда – болница в гр. Елхово, съставляващо част от първо ниво със застроена площ 1306,80 кв. м. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 27382.500.157.2.1 в сграда № 2 разположена в поземлен имот с идентификатор 27382.500.157 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Елхово, предназначението на самостоятелния обект е за здравни и социални услуги собственост на  „МБАЛ – Свети Иван Рилски” ЕООД, на Центъра за спешна медецинска помощ – филиал Елхово за срок от 10 години.

2. Упълномоща управителя на „МБАЛ – Свети Иван Рилски” ЕООД да предприеми необходимите действия за изпълнение на взетото по-горе решение.

 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:   Промяна на Списъка за броя, видът и местонахождението общинските жилища по предназначение съгласно Приложение №1 приет  с решение № 514/44/8 по Протокол № 44 от  26.03.2015г. на ОбС-Елхово

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

584/49/5/ Общински съвет-Елхово:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2  от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 2 от Наредба №11 за реда за  управление и разпореждане с общински жилища, Общинския съвет променя Списъка за броя, вида и местонахождението на общинските  жилища по предназначение съгласно Приложение № 1, като в раздел I. Общински жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди се създава нова точка “108. Къща – с. В. Поляна, ул. „Иван Вазов” №19“, представляваща дворно място от 995 кв.м, съставляващо УПИ ХIII-102 в кв.6 по ПУП на с.В.Поляна, заедно с построената през 1964г. в него масивна едноетажна жилищна сграда със ЗП 66.80кв.м, актуван с АЧОС №763 от 29.11.2002г.

2. На основание чл. 2, ал. 1 от Наредба №11 за реда за управление и разпореждане с общински жилища, възлага на кмета на община Елхово да извършва съответните действия по организацията и  управлението на общинското жилище.

 

6.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Одобряване на Подробни устройствени планове – Парцеларни планове (ПУП-ПП) за заустващ колектор, тласкател и за елементите на техническата инфраструктура за обект „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Елхово”

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

585/49/6/ Общински съвет-Елхово:

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Елхово одобрява: Подробни устройствени планове – Парцеларни планове (ПУП-ПП) за заустващ колектор, тласкател и за елементите на техническата инфраструктура във връзка с реализиране на проект „Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в град Елхово“.

 

7.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/-план за регулация  и застрояване /ПРЗ/  на поземлен имот  033071,  местност „КАРАЧ  КОРУСУ”  по    картата на възстановената собственост /КВС/  на землище с. Кирилово,   община Елхово и  предварително съгласие за промяна предназначението на част от общински   поземлени имоти- полски пътища  в  землището на с. Кирилово,  за неземеделски нужди.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

586/49/7/ Общински съвет-Елхово:

 

1. На основание чл.124а , ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на ПУП-  план за  регулация и застрояване на поземлен  имот 033071, местност „Карач Корусу ” в землището на с.Кирилово, община  Елхово.

2. На основание чл.124б, ал.1 от Закона за устройство на територията, одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за проектиране ПУП-ПРЗ на ПИ 033071, местност „Карач Корусу ” в землището на с.Кирилово, община  Елхово.

3. На      основание   чл.29,  ал.1,  във   връзка  с  чл.21,   ал.3  от  Закона    за  опазване  на

земеделските земи  и чл.30, ал.3,  във връзка с чл.28, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за  опазване на земеделските земи,  Общински съвет-гр.Елхово  дава  предварително съгласие  за изработване на подробен устройствен  план и промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди на  част от  общински поземлени имоти с № 000092 и 000113 – полски пътища и № 000093- пасище, мера  по КВС на землище с.Кирилово за реализиране на  пътна връзка от поземлен имот с идентификационен № 033071 по КВС на землище с.Кирилово, община Елхово до  републикански път І-7 „Петолъчката-Могила-Окоп-Елхово-ГКПП Лесово“.  Необходимата площ за реализиране на пътната връзка през общинските имоти да се определи с комуникационно-транспортен план към проекта за ПУП , съгласуван с АПИ /Областно пътно управление- Ямбол/.

4. Определя срок на валидност на предварителното съгласие  две години от датата на влизането му в сила.

 

8.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Отпускане на еднократни социални помощи на граждани от общината.

ВНОСИТЕЛ: инж.Христо Петров Петев – председател на ПК по социална политика и обществени дейности.

 

ОбС РЕШИ:

 

587/49/8/ Общински съвет-Елхово:

I.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и  писмо № ФО – 1/26.01.2015 г. на МФ, Общински съвет–Елхово предоставя еднократно финансово подпомагане на:  

 

1. Донка Русева Златарова, гр. Елхово, ул. Търговска № 31 – 200.00 лв.

2. Стоян Илиев Минков, гр. Елхово, ул. Търговска № 89 – 100.00 лв.

3. Георги Илиев Маджаров, с. Изгрев – 100.00 лв.

4. Донка Желязкова Стефанова, гр. Елхово, ул. Чаталджа 63 – 130.00 лв.

5. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Елхово– 500.00 лв. по случай професионалния празник

 

 

II.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет–Елхово не предоставя еднократно финансово подпомагане на:

 

1. Янка Димитрова Колева, с. Гранитово

 

IIІ.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и решение № 610/26/4/ от 29.12.2005 г. на Общински съвет – Елхово, Общински съвет–Елхово награждава Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Елхово с „Почетен знак – Герб на Община Елхово” – Сребърен

 

 

 

 

Гл.специалист ОбС:                         Председател на ОбС /П/

/ Мария Петрова/                                              /Николай Тончев/

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=18194