На петдесетото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 18.09.2015 г. от 17.00 ч. в заседателната зала на общината.

Публикувано от: Община Елхово | 2 октомври 2015

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Е Л Х О В О, О Б Л А С Т  Я М Б О Л

Препис-извлечение:

П Р О Т О К О Л

№ 50

 

На петдесетото заседание на Общинския съвет-Елхово, област Ямбол, проведено на 18.09.2015 г. от 17.00 ч. в заседателната  зала на общината.

От 17 общински съветници на заседанието присъстваха  16.

…………………………………………………………………………………………………………………

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

…………………………………………………………………………………………………………………

1.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Актуализация на сборния бюджет на община Елхово

            ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

588/50/1/ Общински съвет-Елхово:

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси променя сборния бюджет на община Елхово както следва:

1. ПРИХОДНА ЧАСТ

1.1. Държавни дейности

1.1.1. Собствени приходи

§ 36/19 Други неданъчни приходи                     –        +1 800лв.

 

2. РАЗХОДНА ЧАСТ

2.1. Държавни дейности

2.1.1. Дейност “Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер”

§ 10/51 Командировки в страната                        –        +1 800лв.

2.2. Дофинансиране на държавни дейности

2.2.1. Дейност “Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер”

§ 10/20 Разходи за външни услуги                       –        + 2 000лв.

2.3. Местни дейности

2.3.1. Дейност „Общински съвети“

§10/15 Материали                                                 –        -1 000лв.

§10/20 Разходи за външни услуги                        –        -1 000лв.

 

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл.148, ал.4 от Закона за културното наследство, променя свое решение № 569/48/2 т.V по Протокол № 48/23.VІІ.2015г., както следва: Предоставя на Етнографско-Археологически музей средства в размер на 7 000 лв. за археологическо проучване на надгробната могила „Крал мезар” край с. Бояново, община Елхово.

 

 

2.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО:Приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в община Елхово

            ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

589/50/2/ Общински съвет-Елхово:

         

          1.На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.36а ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане Общински съвет – Елхово приема  Анализ на ситуацията и оценка на потребностите на община Елхово.

2.Задължава общинския координатор на община  Елхово да изпрати анализа на Областния съвет за разработване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги заедно с препис-извлечение от протокола на ОбС-Елхово и взетото решение.

 

3.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Даване на принципно съгласие за предоставяне на имоти – полски пътища определени по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2015 – 2016 г.

ВНОСИТЕЛ: Петър Кировкмет на община Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

590/50/3/ Общински съвет-Елхово:

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.1 и ал.2 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и чл. 37в, ал.16 и ал.17 от ЗСПЗЗ –   Общински съвет-Елхово дава принципно съгласие да се предоставят под наем, за стопанската 2015/2016 г., общинските полски пътища, заявени от земеделските производители и включени в съответните блокове за земеделско ползване определени със заповед на Директора на Областна дирекция “Земеделие“ – Ямбол по цена в размер на средното рентно плащане за съответното землище, но не по-малко от размера на годишния наем определен в Приложение 3 за размера на годишния наем в лв./дка при ползване на земеделска земя от общинския поземлен фонд и училищните земи.

ІІ. Наематилите , на които са предоставени полските пътища, са длъжни да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2015/2016 г..

ІІІ. На основание чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.4 от Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, Общински съвет – Елхово упълномощава кмета на общината да сключи договорите за наем.

 

4.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община и временно изпълняващи длъжността кметове на кметства  във връзка с предстоящите на 25.10.2015 г. избори

ВНОСИТЕЛ:Петър Андреев Киров –  кмет на  община  Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

591/50/4/ Общински съвет-Елхово:

 

1.На основание чл.42 ал.6 и ал.4, изречение второ от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.161, ал.1 от Изборния кодекс и т.49 и т.50 от Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. на ЦИК, Общински съвет-Елхово избира за временно изпълняващ длъжността кмет на община Елхово  г-жа Пепа Петрова Кючукова, за срок от 18.10.2015 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

2.На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА на временно изпълняващия длъжността кмет на община да се заплаща възнаграждение за пълно работно време,  съгласно Решение № 166/13/3/ на ОбС от 27.08.2008 г.

3.На основание чл.42 ал.6 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.161, ал.1 от Изборния кодекс, Общински съвет-Елхово избира за временно изпълняващи длъжността кмет на кметство, за срок от 18.10.2015 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет, както следва:

Милена Иванова Великова – за кметство с.Бояново,

Галя Атанасова Кюстелова – за кметство с.Мелница,

Тодорка Стефанова Иванова-за кметство с.Пчела,

Мария Кънчева Колева – за кметство с.Малък Манастир,

Мирослава Борисова Тонева – за кметство с.Лесово,

Кристина Христова Желязкова – за кметство с.Гранитово,

Нела Павлова Иванова – за кметство с.Изгрев.

4.На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА на временно изпълняващите длъжността  кметове на кметства в с.Бояново, с.Гранитово, с.Мелница, с.Пчела, с.Малък Манастир, Лесово и с.Изгрев да се заплаща възнаграждение за пълно работно време,  съгласно Решение № 166/13/3/ на ОбС от 27.08.2008 г.

         Решенията по т.3 и т.4 влизат в сила след регистрацията  на настоящите  кметовете на кметства с.Бояново, с.Гранитово, с.Мелница, с.Пчела, с.Малък Манастир, Лесово и с. Изгрев  в ОИК-Елхово  и излизането им  в неплатен служебен или платен годишен отпуск.

 

5.ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Определяне на представител наобщина Елхово в Комисията за изработване на областна здравна карта

ВНОСИТЕЛ:Петър Андреев Киров –  кмет на  община  Елхово

 

ОбС РЕШИ:

 

592/50/5/ Общински съвет-Елхово:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.29, ал.3 от Закона за лечебните заведения, Общински съвет Елхово определя за представител на Община Елхово в Комисията за изработване на Областна здравна карта г-жа ПЕПА КЮЧУКОВА.

 

 

 

        

 

 

 

Гл.специалист ОбС:                         Председател на ОбС /П/

/ Мария Петрова/                                              /Николай Тончев/

 

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=18248