Процедура за набиране и подбор на социални работници по Проект “Право на независим живот“

Публикувано от: Община Елхово | 2 ноември 2015

baner-pnj[1]

О Б Я В А

 

Във връзка с изпълнението на проект BG05M9OP001-2.002-0057 – C001 “Право на независим живот“, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по процедура за безвъзмездна финансова помощ “Право на независим живот“, Община Елхово обявява процедура за набиране и подбор на социални работници – 3 души за извършване на индивидуална оценка на потребностите на кандидатите за потребителите на услугата „Домашен помощник” и „Личен асистент“.

I. Минимални изисквания : – образователна степен -бакалавър

II. Специфични изисквания:

– висше образование в областта на социалните дейности

III. Допълнителни изисквания:

– да познава нормативните документи в областта на социалните услуги и социалните дейности.

IV. Начин на провеждане на процедура по набиране и подбор

Процедура ще се проведе в два етапа:

–  по документи

–   събеседване

V.  Необходими документи:

–  писмено заявление за участие в процедурата – свободен текст

– копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

– автобиография

– копие на лична карта

VI. Място и срок за подаване на документите:

Документите се подават в сградата на Община Елхово, ул. “Търговска“ № 13 – Център за услуги и информация на гражданите, гише № 5. всеки работен ден от 8.00 ч.до 12.00 ч. и от 13.00 ч.до 17.00 ч.

Срок за подаване на документи  от 03.11.2015 г. до 09.11.2015 г. включително.

VII. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с процедурата:

Резултатите се обявяват на Информационните табла и в сайта на община Елхово.

Телефон за справки: 81 271 /Даниела Минкова – ръководител на проекта/.

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,

процедура за безвъзмездна финансова помощ “Право на независим живот“

Endnotes:
  1. [Image]: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/10/baner-pnj.jpg

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=18377