На 23 август ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за 2016 г.

Публикувано от: Община Елхово | 14 август 2017

[1]На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси  и чл.35 ал.4 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, ще се проведе

Публично обсъждане на отчета за изпълнение сборния бюджет на община Елхово за 2016 г. на 23.08.2017 г. от 11,00 ч. в залата на общинска администрация.

Каним всички жители на общината и заинтересовани страни да участват в обсъждането!

 

НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ                                                        ПЕТЪР КИРОВ

Председател на Общински съвет-Елхово                                   Кмет на община Елхово

 

Брошура – отчет 2016[2]

Endnotes:
  1. [Image]: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/img_7958.jpg
  2. Брошура – отчет 2016: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/08/брошура-отчет-2016.docx

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=21238