Община Елхово обявява прием на заявления от кандидати,които да предоставят почасови социални услуги в домашна среда

Публикувано от: Община Елхово | 11 април 2018

[1]

Във връзка с изпълнение на Споразумение между  Агенция за социално подпомагане и Община Елхово за предоставяне на социални услуги в домашна среда („Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“), съгласно чл. 20 от ПМС № 332/22.12.2017г.

Община Елхово обявява прием на заявления от кандидати,които да предоставят почасови социални услуги в домашна среда.

 

I.Длъжност:

„Домашен помощник” – 2 бр.

  1. Изисквания към кандидатите и информация за длъжностите.
Изисквания към кандидатите за длъжността домашен помощник.

– Безработни лица в трудоспособна възраст или които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл.68 от КСО;

– Медицински изисквания – физически и психически здрав, без заболявания, определени като противопоказни за заемане на длъжността;

– Други изисквания:

Да притежава психическа нагласа и желание за работа с хора с увреждания и техните семейства и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Информация за длъжността

 

Организира и осъществява ежедневните дейности свързани с оказване на лична помощ, комунално битови дейности и дейности в подкрепа на социалното включване за осигуряване на нормален живот на потребителя на социалните услуги.

Домашните помощници предоставят почасови социални услуги на потребители с или без увреждания, които имат затруднение или невъзможност в самообслужването. Предвижда се да обслужват минимум двама потребители.

 

III. Документи и срок за кандидатстване.

Срок за подаване на  документи:  от  12.04.2018 г. до 20.04.2018 г. включително, всеки работен ден  от  13.00  до 15.00 часа в Център за услуги и информация на гражданите на адрес: гр. Елхово, ул. “Търговска“ № 13,  гише № 5.

Необходими документи:

 

Подборът ще се извърши по документи и събеседване, което ще се проведе на 24.04.2018г. в сградата на Община Елхово на ул. Калоян 13, ет. 3

 

Лице за контакти: Неделина Петева,  тел: 0478/88 025

Изготвил:

Endnotes:
  1. [Image]: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/01/DJI_0056.jpg

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=22284