КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ЕТНОГРАФСКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЕЛХОВО

by Община Елхово | 19 август 2019 11:03

[1]На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8 , ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство и Заповед № 582/19.08.2019год. на Кмета на община Елхово

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ЕТНОГРАФСКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ЕЛХОВО

 

Място на работа: гр. Елхово

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея

Правоотношението с директора на музея е срочно, за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

 

І. Изисквания за длъжността:

 

Минимални изисквания:

Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”;

Професионално направление – етнография, археология, история;

Професионален опит – минимум 3 години  в съответното професионално направление;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

 

Като предимство се счита:

Присъдени научни степени;

Опит в областта на музейното дело и опазване на културното наследство;

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

Чуждоезикова подготовка.

Компютърна грамотност.

 

ІІ. Начин на провеждане на конкурса

 

Защита на концепция за дейността и развитието на Етнографско-археологически музей – Елхово (ЕАМ – Елхово) за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях;

Събеседване.

 

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 

В срок от един месец от публикуването на обявата (до 20.09.2019год. включително), кандидатите да представят в деловодството на община Елхово, ул. „Търговска”, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. следните документи:

            Концепцията съдържа:

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

 

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция:

 

Деловодството на община Елхово.

Обявлението на конкурса да се постави на видно място в сградата на община Елхово, да се публикува на официалния сайт на община  Елхово –  http://www.elhovobg.org[2] и в регионалната електронна медия „Елхово нюз” – https://elhovo.news/[3]

За допълнителна информация – тел. 0478 / 81 266 – Йорданка Димитрова

Endnotes:
  1. [Image]: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/07/DJI_0056-1.jpg
  2. http://www.elhovobg.org: http://www.elhovobg.org
  3. https://elhovo.news/: https://elhovo.news/

Source URL: http://elhovobg.org/?p=25191