КАО_9. /СУНАУ ОБА13.9/ ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Публикувано от: Община Елхово | 1 октомври 2012

Нормативно основание:

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс – чл. 87, ал. 6 във връзка със Закона за местните данъци и такси – чл. 4, ал. 1и 3 и чл. 9а, ал. 1 и чл. 9б

Необходими документи:

Искане по образец[1]

Пълномощно, когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото

Срок за изпълнение:    7 дни – такса: 1лв.

3 дни – такса: 2лв.

1 ден – такса: 3 лв.

Начин на заплащане на услугата:

Банкова сметка: BG91STSA93008401554900
Код за вид плащане: 448007
Банка: БАНКА “ДСК” ЕАД ГР.ЕЛХОВО
BIC kод: STSABGSF
Endnotes:
  1. Искане по образец: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/05/mdt-1-2-4-5-6-7-9-22-KAO.doc

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=4252