КАО_4. /СУНАУ ОБА13.4/ ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Публикувано от: Община Елхово | 1 октомври 2012

Нормативно основание:

Закон за местните данъци и такси – чл. 4 ал. 3 във връзка с чл.52

Необходими документи:

Искане по образец[1]

Цена:  1.00 лв. /Наредба 7 – т.57.4/

Срок за изпълнение: Веднага

Начин на заплащане на услугата:

Банкова сметка: BG91STSA93008401554900
Код за вид плащане: 448007
Банка: БАНКА “ДСК” ЕАД ГР.ЕЛХОВО
BIC kод: STSABGSF
Endnotes:
  1. Искане по образец: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/05/mdt-1-2-4-5-6-7-9-22-KAO.doc

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=4292