КАО_2. /СУНАУ ОБА13.2/ ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ ОТ ПОДАДЕНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Публикувано от: Община Елхово | 1 октомври 2012

Нормативно основание:

Закон за местните данъци и такси – чл. 3, чл. 14 ал. 1, чл. 110 ал. 1, т. 13

Необходими документи

Искане по образец[1]

Пълномощно, когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото

Цена:  2.00 лв.

Срок за изпълнение:  3 дни

Начин на заплащане на услугата:

Банкова сметка: BG91STSA93008401554900
Код за вид плащане: 448007
Банка: БАНКА “ДСК” ЕАД ГР.ЕЛХОВО
BIC kод: STSABGSF
Endnotes:
  1. Искане по образец: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/05/mdt-1-2-4-5-6-7-9-22-KAO.doc

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?p=4299