Заповеди на кмета


 

Заповед № РД–206/27.03.2017г. за промяна в обстоятелствата вписани в Националния туристически регистър по заявление с вх. № 94-01-637/19.12.2016 г. от „Експрес 2 – Д.В.“ ЕООД.

[Дата на публикуване – 10 април 2017 г.]

Заповед № РД–207/27.03.2017г. за промяна в обстоятелствата вписани в Националния туристически регистър по заявление с вх. № 94-01-453/06.10.2016 г. от „Мариета 09“ ЕООД

[Дата на публикуване – 10 април 2017 г.]

Заповед № РД–234/05.04.2017г. за осигуряване на пожарна безопастност на обектите, населените места и горите в община Елхово по време на пожароопасния летен период на 2017 г.

[Дата на публикуване – 05 април 2017 г.]

Заповед № РД -184/23.03.2017 г. за забрана провеждането на митинг 

[Дата на публикуване – 23 март 2017 г.]

Заповед № РД -156/14.03.2017 г за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии – държавна и общинска собственост

[Дата на публикуване – 14 март 2017 г.]

Заповед № РД -146/09.03.2017 г. за процедура за отдаване под наем на земеделски земи – маломерни имоти, частна общинска собственост  без търг за срок от една стопанска година /по реда на отдаване под наем на маломерни имоти ДПФ, регламентиран в ППЗСПЗЗ/ по землища

приложение 2

[Дата на публикуване – 13 март 2017 г.]

Заповед № РД -145/09.03.2017 г. за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на земеделски земи – частна общинска собственост  за срок от десет стопански години по землища

приложение 1

изтегли документацията

[Дата на публикуване – 13 март 2017 г.]

Заповед № РД -106/20.02.2017 г. във връзка с премахване на 2 броя стоманобетонови колони, находящи се в имоти собственост на община Елхово.

[Дата на публикуване – 20 февруари 2017 г.]

Заповед № 107/12.02.2016 г. за отмяна на Устройствения правилник на общинска администрация- Елхово, утвърден със заповед № РД -104/10.02.2012 г. и утвърждаване на Устройствен правилник на общинска администрация- Елхово, считано от 01.03.2016 година.

Устройствен правилник

[Дата на публикуване – 10 февруари 2017 г.]

Заповед № РД -84/08.02.2017 г. във връзка с отдаване под наем на полски пътища-публична общинска собственост

Приложение № 1

[Дата на публикуване – 08 февруари 2017 г.]

Заповед № РД- 904/ 29.12.2016г. във връзка с отдаване под наем на полски пътища-публична общинска собственост

[Дата на публикуване – 29 декември 2016 г.]

Заповед № РД- 903/ 29.12.2016г. във връзка с отдаване под наем на зем. земи определени по реда на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ

[Дата на публикуване – 29 декември 2016 г.]

Заповед №РД-878 гр.Елхово 21.12.2016г. за принудително изземване на общински имот, находящ се в с.Бояново, ул.“Н.Й.Вапцаров“№2, ет.2, ап.6 и мазе №6

[Дата на публикуване – 21 декември 2016 г.]

Заповед № 754/28.10.2016г. за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите на община Елхово

[Дата на публикуване – 28 октомври 2016 г.]

Заповед № РД-424/16.06.2016 г. относно настъпване на етап ,,восъчна зрялост“ и мерки за противопожарна безопасност

[Дата на публикуване – 16 юни 2016 г.]

Заповед № 340/11. 05. 2016г. за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи в община Елхово

[Дата на публикуване – 19 май 2016 г.]

Заповед № РД – 276/19. 04. 2016г. за обявяване на пожароопасен сезон в горските територии на община Елхово

[Дата на публикуване – 19 април 2016 г.]

Заповед № РД-85/03.02.2016г.  за приемaне на общински имоти

[Дата на публикуване – 03 февруари 2016 г.]

Заповед № РД–5/05.01.2016г. за откриване производство за принудително изземване на общински имот, находящ се в гр.Елхово, ул.Търговска №31

[Дата на публикуване – 05 януари 2016 г.]

Заповед № РД–3/05.01.2016г. за извършване на принудително премахване на незаконосъобразно поставения  преместваем обект- „Сенник с дървена конструкция“, с площ 47,6 кв.м., разположен в УПИ І-за жилищно строителство, магазини и административно обслужване, кв.124 по плана за регулация и застрояване на централна градска част- гр.Елхово

[Дата на публикуване – 05 януари 2016 г.]

Заповед № РД–1090/23.12.2015г. за премахне доброволно и за своя сметка незаконосъобразно поставения преместваем обект „Сенник с дървена конструкция“, с площ 47,6 кв.м., разположен в УПИ І-за жилищно строителство, магазини и административно обслужване, кв.124 по плана за регулация и застрояване на централна градска част- гр.Елхово

[Дата на публикуване – 23 декември 2015 г.]

Заповед № РД–956/30.10.2015г. за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите на община Елхово

[Дата на публикуване – 30 октомври 2015 г.]

Заповед № РД–730/06.08.2015г. за установяване и оценка на вредите от възникнал пожар

Протокол от извършената проверка

[Дата на публикуване – 06 август 2015 г.]

Заповед № РД-717/03.08.2015г. за свикване на извънредно заседание на ОбЩК на СНАВР във връзка с усложнена обстановка

[Дата на публикуване – 03 август 2015 г.]

Заповед № ТСУ-13/22.07.2015г. за одобряване на Проекта за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот

[Дата на публикуване – 22 юли 2015 г.]

Заповед № РД–464/05.06.2015г. за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи в община Елхово

[Дата на публикуване – 05 юни 2015 г.]

Заповед № РД–292/14.04.2015г. за осигуряване на пожарна безопастност на обектите, населените места и горите в община Елхово по време на пожароопасния летен период на 2015 г.
[Дата на публикуване – 14 април 2015 г.]


Заповед № РД-227 от 12.03.2014 г. за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии – държавна и общинска собственост
[Дата на публикуване – 12 март 2014 г.]

Заповед № РД-764 от 02.10.2012 г. за принудително изземване на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир с площ от 451 183кв.м съставляващ поземлен имот 73328.35.22, находящ се в землището на село Трънково
 [Дата на публикуване – 02 октомври 2012 г.]

Заповед № 428 от 05.06.2012 г. за учредяване на сервитут
[Дата на публикуване – 05 юни 2012 г.]

Заповед № 427 от 05.06.2012 г. за право на строеж
[Дата на публикуване – 05 юни 2012 г.]

Версия за печат
Вторник, 25 Април 2017 / 16:38 часа

Времето в Елхово

Елхово
Слънчево
20°C
Усеща се като: 19°C
Налягане: 1020 mb
Влажност: 28%
Вятър: 3 m/s ЮИ
Ветровито: 6 m/s
Изгрев: 06:18
Залез: 20:06