Заповеди на кмета

Публикувано от: Община Елхово | 2 октомври 2012

Заповед № РД-218/13.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 11.04.2018 г.[1]
 
[Дата на публикуване – 16 април 2018 г.]
 

Заповед № РД-207/11.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.[2]
[Дата на публикуване – 11 април 2018 г.]
 

Заповед № РД-206/11.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.[3]
[Дата на публикуване – 11 април 2018 г.]
 

Заповед № РД-205/11.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.[4]
[Дата на публикуване – 11 април 2018 г.]
 

Заповед № РД-204/11.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.[5]
[Дата на публикуване – 11 април 2018 г.]
 

Заповед № РД-203/11.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.[6]
[Дата на публикуване – 11 април 2018 г.]
 

Заповед № РД-199/10.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.[7]
[Дата на публикуване – 11 април 2018 г.]
 

Заповед № РД-198/10.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.[8]
[Дата на публикуване – 11 април 2018 г.]
 

Заповед № РД-197/10.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.[9]
[Дата на публикуване – 11 април 2018 г.]
 

Заповед № РД-195/05.04.2018 г. за реда за придобиване, управление с общинското имущество обявявам за спечелил търга проведен на 04.04.2018г.[10]

[Дата на публикуване – 11 април 2018 г.]

Заповед № РД-176/27.03.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество обявявам за спечелил търга, проведен на 15.03.2018г.[11]

[Дата на публикуване – 29 март 2018 г.]

Заповед № РД-179/28.03.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество обявявам за спечелил търга проведен на 22.03.2018г.[12]

[Дата на публикуване – 29 март 2018 г.]

Заповед № РД- 180/28.03.2018г. за отдаване под наем на земеделски земи – маломерни имоти[13]

 списък маломерни имоти[14]
[Дата на публикуване – 29 март 2018 г.]

Заповед № РД- 153/14.03.2018г. във връзка с отдаване под наем на полски пътища-публична общинска собственост[15]

[Дата на публикуване – 14 март 2018 г.]

Заповед № РД- 58/30.01.2018[16]

[Дата на публикуване – 01 февруари 2018 г.]

Заповед №768/04.12.2017[17]

[Дата на публикуване – 05 декември 2017 г.]

Заповед №767/04.12.2017[18]

[Дата на публикуване – 05 декември 2017 г.]

Заповед №766/04.12.2017 [19]

[Дата на публикуване – 05 декември 2017 г.]

Заповед № РД-721/09.11.2017г. във връзка с констатирани огнища  на болестта инфлуенца „А“  по птиците в области Добрич, Хасково и с.Зимница, община Стралджа, област Ямбол и недопускане на разпространението на болестта на  територията на  община Елхово[20]

[Дата на публикуване – 14 ноември 2017 г.]

Заповед № РД–689/27.10.2017г. за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите на община Елхово[21]

[Дата на публикуване – 27 октомври 2017 г.]

Заповед № РД–604/27.09.2017г. за прекратяване на договор № 3/27.10.2011 г. за наем на земеделски земи – частна общинска собственост[22]

[Дата на публикуване – 27 септември 2017 г.]

Заповед № РД–468/13.07.2017г. за промяна в обстоятелствата вписани в Националния туристически регистър по заявление с вх. № 94-01-166/19.06.2017 г. от ЕТ „ССС – Станимир Стоянов“[23]

[Дата на публикуване – 26 юли 2017 г.]

Заповед № РД–282/02.05.2017г. за премахване на постройка на ул. Ал.Стамболийски №26 по жалба с вх.№94-00-38/06.02.2017г. [24]

[Дата на публикуване – 03 май 2017 г.]

Заповед № РД–206/27.03.2017г. за промяна в обстоятелствата вписани в Националния туристически регистър по заявление с вх. № 94-01-637/19.12.2016 г. от „Експрес 2 – Д.В.“ ЕООД.[25]

[Дата на публикуване – 10 април 2017 г.]

Заповед № РД–207/27.03.2017г. за промяна в обстоятелствата вписани в Националния туристически регистър по заявление с вх. № 94-01-453/06.10.2016 г. от „Мариета 09“ ЕООД[26]

[Дата на публикуване – 10 април 2017 г.]

Заповед № РД–234/05.04.2017г. за осигуряване на пожарна безопастност на обектите, населените места и горите в община Елхово по време на пожароопасния летен период на 2017 г.[27]

[Дата на публикуване – 05 април 2017 г.]

Заповед № РД -184/23.03.2017 г. за забрана провеждането на митинг [28]

[Дата на публикуване – 23 март 2017 г.]

Заповед № РД -156/14.03.2017 г за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии – държавна и общинска собственост[29]

[Дата на публикуване – 14 март 2017 г.]

Заповед № РД -146/09.03.2017 г. за процедура за отдаване под наем на земеделски земи – маломерни имоти, частна общинска собственост  без търг за срок от една стопанска година /по реда на отдаване под наем на маломерни имоти ДПФ, регламентиран в ППЗСПЗЗ/ по землища[30]

приложение 2[31]

[Дата на публикуване – 13 март 2017 г.]

Заповед № РД -145/09.03.2017 г. за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на земеделски земи – частна общинска собственост  за срок от десет стопански години по землища[32]

приложение 1[33]

изтегли документацията[34]

[Дата на публикуване – 13 март 2017 г.]

Заповед № РД -106/20.02.2017 г. във връзка с премахване на 2 броя стоманобетонови колони, находящи се в имоти собственост на община Елхово.[35]

[Дата на публикуване – 20 февруари 2017 г.]

Заповед № 107/12.02.2016 г. за отмяна на Устройствения правилник на общинска администрация- Елхово, утвърден със заповед № РД -104/10.02.2012 г. и утвърждаване на Устройствен правилник на общинска администрация- Елхово, считано от 01.03.2016 година.[36]

Устройствен правилник[37]

[Дата на публикуване – 10 февруари 2017 г.]

Заповед № РД -84/08.02.2017 г. във връзка с отдаване под наем на полски пътища-публична общинска собственост[38]

Приложение № 1[39]

[Дата на публикуване – 08 февруари 2017 г.]

Заповед № РД- 904/ 29.12.2016г. във връзка с отдаване под наем на полски пътища-публична общинска собственост [40]

[Дата на публикуване – 29 декември 2016 г.]

Заповед № РД- 903/ 29.12.2016г. във връзка с отдаване под наем на зем. земи определени по реда на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ[41]

[Дата на публикуване – 29 декември 2016 г.]

Заповед №РД-878 гр.Елхово 21.12.2016г. за принудително изземване на общински имот, находящ се в с.Бояново, ул.“Н.Й.Вапцаров“№2, ет.2, ап.6 и мазе №6[42]

[Дата на публикуване – 21 декември 2016 г.]

Заповед № 754/28.10.2016г. за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите на община Елхово[43]

[Дата на публикуване – 28 октомври 2016 г.]

Заповед № РД-424/16.06.2016 г. относно настъпване на етап ,,восъчна зрялост“ и мерки за противопожарна безопасност[44]

[Дата на публикуване – 16 юни 2016 г.]

Заповед № 340/11. 05. 2016г. за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи в община Елхово[45]

[Дата на публикуване – 19 май 2016 г.]

Заповед № РД – 276/19. 04. 2016г. за обявяване на пожароопасен сезон в горските територии на община Елхово[46]

[Дата на публикуване – 19 април 2016 г.]

Заповед № РД-85/03.02.2016г.  за приемaне на общински имоти[47]

[Дата на публикуване – 03 февруари 2016 г.]

Заповед № РД–5/05.01.2016г. за откриване производство за принудително изземване на общински имот, находящ се в гр.Елхово, ул.Търговска №31[48]

[Дата на публикуване – 05 януари 2016 г.]

Заповед № РД–3/05.01.2016г. за извършване на принудително премахване на незаконосъобразно поставения  преместваем обект- „Сенник с дървена конструкция“, с площ 47,6 кв.м., разположен в УПИ І-за жилищно строителство, магазини и административно обслужване, кв.124 по плана за регулация и застрояване на централна градска част- гр.Елхово[49]

[Дата на публикуване – 05 януари 2016 г.]

Заповед № РД–1090/23.12.2015г. за премахне доброволно и за своя сметка незаконосъобразно поставения преместваем обект „Сенник с дървена конструкция“, с площ 47,6 кв.м., разположен в УПИ І-за жилищно строителство, магазини и административно обслужване, кв.124 по плана за регулация и застрояване на централна градска част- гр.Елхово[50]

[Дата на публикуване – 23 декември 2015 г.]

Заповед № РД–956/30.10.2015г. за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите на община Елхово[51]

[Дата на публикуване – 30 октомври 2015 г.]

Заповед № РД–730/06.08.2015г. за установяване и оценка на вредите от възникнал пожар[52]

Протокол от извършената проверка[53]

[Дата на публикуване – 06 август 2015 г.]

Заповед № РД-717/03.08.2015г. за свикване на извънредно заседание на ОбЩК на СНАВР във връзка с усложнена обстановка

[Дата на публикуване – 03 август 2015 г.]

Заповед № ТСУ-13/22.07.2015г. за одобряване на Проекта за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот[54]

[Дата на публикуване – 22 юли 2015 г.]

Заповед № РД–464/05.06.2015г. за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи в община Елхово[55]

[Дата на публикуване – 05 юни 2015 г.]

Заповед № РД–292/14.04.2015г. за осигуряване на пожарна безопастност на обектите, населените места и горите в община Елхово по време на пожароопасния летен период на 2015 г.[56]
[Дата на публикуване – 14 април 2015 г.]


Заповед № РД-227 от 12.03.2014 г. за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии – държавна и общинска собственост[57]
[Дата на публикуване – 12 март 2014 г.]

Заповед № РД-764 от 02.10.2012 г. за принудително изземване на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир с площ от 451 183кв.м съставляващ поземлен имот 73328.35.22, находящ се в землището на село Трънково
 [Дата на публикуване – 02 октомври 2012 г.]

Заповед № 428 от 05.06.2012 г. за учредяване на сервитут[58]
[Дата на публикуване – 05 юни 2012 г.]

Заповед № 427 от 05.06.2012 г. за право на строеж[59]
[Дата на публикуване – 05 юни 2012 г.]

Endnotes:
 1. Заповед № РД-218/13.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 11.04.2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/04/za-email-D-K.pdf
 2. Заповед № РД-207/11.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/04/207.pdf
 3. Заповед № РД-206/11.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/04/206.pdf
 4. Заповед № РД-205/11.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/04/205.pdf
 5. Заповед № РД-204/11.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/04/204.pdf
 6. Заповед № РД-203/11.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/04/203.pdf
 7. Заповед № РД-199/10.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/04/19999.pdf
 8. Заповед № РД-198/10.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/04/19888.pdf
 9. Заповед № РД-197/10.04.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и Протокол от 04.04.2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/04/197.pdf
 10. Заповед № РД-195/05.04.2018 г. за реда за придобиване, управление с общинското имущество обявявам за спечелил търга проведен на 04.04.2018г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/04/zapoved-spechelil-turg.pdf
 11. Заповед № РД-176/27.03.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество обявявам за спечелил търга, проведен на 15.03.2018г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/03/2.pdf
 12. Заповед № РД-179/28.03.2018 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество обявявам за спечелил търга проведен на 22.03.2018г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/03/1.pdf
 13. Заповед № РД- 180/28.03.2018г. за отдаване под наем на земеделски земи – маломерни имоти: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/03/маломерни-заповед-2018.pdf
 14. списък маломерни имоти: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/03/МАЛОМЕРНИ.pdf
 15. Заповед № РД- 153/14.03.2018г. във връзка с отдаване под наем на полски пътища-публична общинска собственост: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/03/заповед-пътища-2017.pdf
 16. Заповед № РД- 58/30.01.2018: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/zapoved-spechelil-turg-MIG.pdf
 17. Заповед №768/04.12.2017: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/12/Zap.-768.pdf
 18. Заповед №767/04.12.2017: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/12/Zap.-767.pdf
 19. Заповед №766/04.12.2017 : http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/12/Zap.-766.pdf
 20. Заповед № РД-721/09.11.2017г. във връзка с констатирани огнища  на болестта инфлуенца „А“  по птиците в области Добрич, Хасково и с.Зимница, община Стралджа, област Ямбол и недопускане на разпространението на болестта на  територията на  община Елхово: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/11/заповед.pdf
 21. Заповед № РД–689/27.10.2017г. за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите на община Елхово: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/10/заповед-2017.pdf
 22. Заповед № РД–604/27.09.2017г. за прекратяване на договор № 3/27.10.2011 г. за наем на земеделски земи – частна общинска собственост: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/10/rd-604.pdf
 23. Заповед № РД–468/13.07.2017г. за промяна в обстоятелствата вписани в Националния туристически регистър по заявление с вх. № 94-01-166/19.06.2017 г. от ЕТ „ССС – Станимир Стоянов“: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/rd468.pdf
 24. Заповед № РД–282/02.05.2017г. за премахване на постройка на ул. Ал.Стамболийски №26 по жалба с вх.№94-00-38/06.02.2017г. : http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/05/zapoved.pdf
 25. Заповед № РД–206/27.03.2017г. за промяна в обстоятелствата вписани в Националния туристически регистър по заявление с вх. № 94-01-637/19.12.2016 г. от „Експрес 2 – Д.В.“ ЕООД.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/04/z-d-206.pdf
 26. Заповед № РД–207/27.03.2017г. за промяна в обстоятелствата вписани в Националния туристически регистър по заявление с вх. № 94-01-453/06.10.2016 г. от „Мариета 09“ ЕООД: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/04/z-d-207.pdf
 27. Заповед № РД–234/05.04.2017г. за осигуряване на пожарна безопастност на обектите, населените места и горите в община Елхово по време на пожароопасния летен период на 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/04/ЗАПОВЕД-РД-234.pdf
 28. Заповед № РД -184/23.03.2017 г. за забрана провеждането на митинг : http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/03/Z-D.pdf
 29. Заповед № РД -156/14.03.2017 г за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии – държавна и общинска собственост: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/03/ПАША.pdf
 30. Заповед № РД -146/09.03.2017 г. за процедура за отдаване под наем на земеделски земи – маломерни имоти, частна общинска собственост  без търг за срок от една стопанска година /по реда на отдаване под наем на маломерни имоти ДПФ, регламентиран в ППЗСПЗЗ/ по землища: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/03/маломерни-заповед-2017.pdf
 31. приложение 2: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/03/приложение-2.xls
 32. Заповед № РД -145/09.03.2017 г. за провеждане на  публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем  на земеделски земи – частна общинска собственост  за срок от десет стопански години по землища: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/03/зем.земя-заповед2017-2.pdf
 33. приложение 1: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/03/приложение-1.xls
 34. изтегли документацията: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/03/тръжна-документация-земя2017.doc
 35. Заповед № РД -106/20.02.2017 г. във връзка с премахване на 2 броя стоманобетонови колони, находящи се в имоти собственост на община Елхово.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/Заповед-РД-106-1.pdf
 36. Заповед № 107/12.02.2016 г. за отмяна на Устройствения правилник на общинска администрация- Елхово, утвърден със заповед № РД -104/10.02.2012 г. и утвърждаване на Устройствен правилник на общинска администрация- Елхово, считано от 01.03.2016 година.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/заповед-107.pdf
 37. Устройствен правилник: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/УП2016.doc
 38. Заповед № РД -84/08.02.2017 г. във връзка с отдаване под наем на полски пътища-публична общинска собственост: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/zap-84-1.pdf
 39. Приложение № 1: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/ПРИЛОЖЕНИЕ-№1.zip
 40. Заповед № РД- 904/ 29.12.2016г. във връзка с отдаване под наем на полски пътища-публична общинска собственост : http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/12/заповед-пътища-добрич-и-жреб-и-кирил-трън.pdf
 41. Заповед № РД- 903/ 29.12.2016г. във връзка с отдаване под наем на зем. земи определени по реда на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/12/заповед-чл19.pdf
 42. Заповед №РД-878 гр.Елхово 21.12.2016г. за принудително изземване на общински имот, находящ се в с.Бояново, ул.“Н.Й.Вапцаров“№2, ет.2, ап.6 и мазе №6: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/12/1.pdf
 43. Заповед № 754/28.10.2016г. за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите на община Елхово: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/10/заповед-сметосъбиране-2016.pdf
 44. Заповед № РД-424/16.06.2016 г. относно настъпване на етап ,,восъчна зрялост“ и мерки за противопожарна безопасност: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/06/восъчна-зрялост.pdf
 45. Заповед № 340/11. 05. 2016г. за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи в община Елхово: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/06/gggg.pdf
 46. Заповед № РД – 276/19. 04. 2016г. за обявяване на пожароопасен сезон в горските територии на община Елхово: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/04/zapoved-pojaroopasen-sezon-2016.pdf
 47. Заповед № РД-85/03.02.2016г.  за приемaне на общински имоти: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/рибарници.pdf
 48. Заповед № РД–5/05.01.2016г. за откриване производство за принудително изземване на общински имот, находящ се в гр.Елхово, ул.Търговска №31: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/01/zapoved-5-05012016.pdf
 49. Заповед № РД–3/05.01.2016г. за извършване на принудително премахване на незаконосъобразно поставения  преместваем обект- „Сенник с дървена конструкция“, с площ 47,6 кв.м., разположен в УПИ І-за жилищно строителство, магазини и административно обслужване, кв.124 по плана за регулация и застрояване на централна градска част- гр.Елхово: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/01/zapoved-3-05012016.pdf
 50. Заповед № РД–1090/23.12.2015г. за премахне доброволно и за своя сметка незаконосъобразно поставения преместваем обект „Сенник с дървена конструкция“, с площ 47,6 кв.м., разположен в УПИ І-за жилищно строителство, магазини и административно обслужване, кв.124 по плана за регулация и застрояване на централна градска част- гр.Елхово: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/zapoved-1090.pdf
 51. Заповед № РД–956/30.10.2015г. за сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на териториите на община Елхово: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/10/zapoved-smetosybirane-2015.pdf
 52. Заповед № РД–730/06.08.2015г. за установяване и оценка на вредите от възникнал пожар: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/08/zapoved%20730.pdf
 53. Протокол от извършената проверка: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/08/protokol-zasegnati%20ot%20pojar.pdf
 54. Заповед № ТСУ-13/22.07.2015г. за одобряване на Проекта за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на поземлен имот: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/07/zapoved-PSOV134.pdf
 55. Заповед № РД–464/05.06.2015г. за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи в община Елхово: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/zapoved-vodospasitelniq-sezon-2015.pdf
 56. Заповед № РД–292/14.04.2015г. за осигуряване на пожарна безопастност на обектите, населените места и горите в община Елхово по време на пожароопасния летен период на 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/zapoved-za-pojarite.pdf
 57. Заповед № РД-227 от 12.03.2014 г. за забрана на паша на селскостопански животни в горски територии – държавна и общинска собственост: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/03/zapoved-pasha-2014.pdf
 58. Заповед № 428 от 05.06.2012 г. за учредяване на сервитут: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/zapoved-428.pdf
 59. Заповед № 427 от 05.06.2012 г. за право на строеж: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/zapoved-427.pdf

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?page_id=2008