Стратегии, планове и програми

Публикувано от: Община Елхово | 8 юни 2012

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ЗЕЕ И ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 63 ОТ ЗЕЕ -2017Г.[1]

ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2018Г.[2]

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2017ГОД.[3]

 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2017 ГОД.[4]

 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2017 ГОД.[5]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2017г.[6]

 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2017 г.[7]

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА  ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2016 ГОДИНА[8]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2016 г.[9]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2016 ГОД.[10]

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА  В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2016-2019 ГОД.[11]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2016 г.[12]

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА МАНДАТ 2016-2019 г.[13]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2016г.[14]

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.[15]

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2015 ГОДИНА[16]

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2015г.[17]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2015г.[18]


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2015 г.[19]

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2020 ГОДИНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ (2012 – 2020)[20]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2014г.[21]

Програма за енергийна ефективност на община Елхово 2013-2016 год.[22]

План – извлечение за промяна на вида за сечта през 2013 год.[23]

План – извлечение за промяна на вида за сечта през 2013 год.[24]

Годишен план за развитие на социалните услуги за 2013 година на община Елхово[25]

Общинска програма за закрила на детето за 2013 година на община Елхово[26]

Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Елхово за 2013 година[27]

План за действие за периода 2013 – 2014 година  в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол (2012 – 2020)[28]

Годишна програма за развитие на туризма (ГПРТ) в община Елхово за 2013 г.[29]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2013 г.[30]

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013 ГОДИНА[31]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2013 ГОД.[32]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2013г.[33]

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ДО 2020 г.[34]

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2012 ГОДИНА[35]

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2012-2015 ГОД. [36]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2012 г. [37]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2012 Г. В ОБЩИНА ЕЛХОВО[38]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2012г.[39]

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 г. [40]

Програма за реализация на общинския план за развитие на община Елхово за 2012 г. [41]

Доклад за изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план за развитие за 2011 година от Мониторингова група към Общински съвет град Елхово [42]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2011 Г. НА ОБЩИНА ЕЛХОВО[43]

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (2011 – 2015) [44]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 Г. В ОБЩИНА ЕЛХОВО [45]

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2011 г.[46]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2011 г.[47]

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО – приета от ОбС на 19.06.08[48]

 

ПРОГРАМА ЗА ОПИТИМИЗАЦИЯ НА МРЕЖАТА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2008/2009 ГОДИНА [49]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО [50]

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО 2009-2011 Г.[51]

Програма за управление на общинската собственост.[52]

 

Endnotes:
 1. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ЗЕЕ И ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 63 ОТ ЗЕЕ -2017Г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/03/Елхово-ЗЕЕ-2017.xls
 2. ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2018Г.: http://elhovobg.org/?page_id=21819&preview=true
 3. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2017ГОД.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/12/ОБЩИНСКИ-ПЛАН-ЗА-МЛАДЕЖТА-2017ГОД..pdf
 4.  ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2017 ГОД.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/12/ГОДИШНА-ПРОГРАМА-ЗА-РАЗВИТИЕ-НА-ЧИТАЛИЩНАТА-ДЕЙНОСТ-НА-ТЕРИТОРИЯТА-НА-ОБЩИНА-ЕЛХОВО-ЗА-2017-ГОД..pdf
 5.  ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2017 ГОД.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/12/ГОДИШНА-ПРОГРАМА-ЗА-РАЗВИТИЕ-НА-ТУРИЗМА-В-ОБЩИНА-ЕЛХОВО-ЗА-2017-ГОД..pdf
 6. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2017г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/10/godi6en-plan-17.pdf
 7. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2017 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/12/programa_2017-15.12.doc
 8. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2016 ГОДИНА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/ob-plan-mladejta-2016.doc
 9. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2016 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/programa-OS-2016.doc
 10. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2016 ГОД.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/programa_chitalista_2016.doc
 11. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА  В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2016-2019 ГОД.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/programa-sport-2016-2019.doc
 12. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2016 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/programa-turizym.doc
 13. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА МАНДАТ 2016-2019 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/strategiq-OS-2016-2019.docx
 14. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2016г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/10/godishen-plan-2016-dyrvesina.pdf
 15. ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/08/ПООС-на-Община-Елхово-за-периода-2014-2020-г..pdf
 16. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2015 ГОДИНА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/07/ob-plan-m-2015.pdf
 17. ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2015г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/07/dopylnenie-gplan-2015.pdf
 18. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2015г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/godishen-plan-2015.pdf
 19. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/03/programa-OS-2015.doc
 20. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2020 ГОДИНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ (2012 – 2020): http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/03/ob-plan-IR-2015-2020.doc
 21. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2014г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/gp_durvesina_2014.pdf
 22. Програма за енергийна ефективност на община Елхово 2013-2016 год.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/ENERGIINA-1.pdf
 23. План – извлечение за промяна на вида за сечта през 2013 год.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2013/06/2.pdf
 24. План – извлечение за промяна на вида за сечта през 2013 год.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2013/06/1.pdf
 25. Годишен план за развитие на социалните услуги за 2013 година на община Елхово: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/Год._план_2013.doc
 26. Общинска програма за закрила на детето за 2013 година на община Елхово: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/общ.-програма2013.doc
 27. Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Елхово за 2013 година: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/programa-2013.doc
 28. План за действие за периода 2013 – 2014 година  в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол (2012 – 2020): http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2013/02/t3.zip
 29. Годишна програма за развитие на туризма (ГПРТ) в община Елхово за 2013 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2013/02/programa.doc
 30. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2013 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/PROGRAMA-2013-T.1-s-izmenenieto.doc
 31. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013 ГОДИНА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/plan_2013.doc
 32. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2013 ГОД.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/programa_chitalista_2013.doc
 33. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2013г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/11/gp-za-dyrvesina-2013.pdf
 34. ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ДО 2020 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/10/plan-elhovo.pdf
 35. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2012 ГОДИНА: http://wp-content/uploads/2012/06/op2012.doc
 36. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2012-2015 ГОД. : http://wp-content/uploads/2012/06/ps3.doc
 37. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2012 г. : http://wp-content/uploads/2012/06/prog-za-upr-na-obsh-sobstvenost.doc
 38. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2012 Г. В ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://wp-content/uploads/2012/06/programa_chitalista_2012.doc
 39. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2012г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/godishen-plan-gori-20121.pdf
 40. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 г. : http://wp-content/uploads/2012/06/Strategia-obchtinska-sobstvenost.doc
 41. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Елхово за 2012 г. : http://wp-content/uploads/2012/06/programa-2012.doc
 42. Доклад за изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план за развитие за 2011 година от Мониторингова група към Общински съвет град Елхово : http://wp-content/uploads/2012/06/Doklad_2011.doc
 43. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2011 Г. НА ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://wp-content/uploads/2012/06/C_ObS_2007-2011_ses_52-27.06.2011_Strategiq_2011-2015.doc
 44. ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (2011 – 2015) : http://wp-content/uploads/2012/06/C_ObS_2007-2011_NAREDBI_07-11_programa_chitalista_2011-prietata_ot_ObS.doc
 45. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 Г. В ОБЩИНА ЕЛХОВО : http://wp-content/uploads/2012/06/C_ObS_2007-2011_NAREDBI_07-11_programa_chitalista_2011-prietata_ot_ObS1.doc
 46. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2011 г.: http://wp-content/uploads/2012/06/zd2011.doc
 47. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2011 г.: http://wp-content/uploads/2012/06/C_ObS_2007-2011_NAREDBI_07-11_programa_chitalista_2011-prietata_ot_ObS2.doc
 48. ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО – приета от ОбС на 19.06.08: http://wp-content/uploads/2012/06/pop19.06.08.doc
 49. ПРОГРАМА ЗА ОПИТИМИЗАЦИЯ НА МРЕЖАТА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2008/2009 ГОДИНА : http://wp-content/uploads/2012/06/Programa-optimizaciq-na-u4ilishtnata-mreja-2008.doc
 50. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО : http://wp-content/uploads/2012/06/otpadaci.doc
 51. ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО 2009-2011 Г.: http://wp-content/uploads/2012/06/ef2009-2011.pdf
 52. Програма за управление на общинската собственост.: http://wp-content/uploads/2012/06/programa_upr_1-1.doc

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?page_id=2012