Стратегии, планове и програми

by Община Елхово | 8 юни 2012 14:17

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО[1]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2019 г.[2]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2018г.[3]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2018 г.[4]

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2018 г.[5]

ОТЧЕТ НА  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2017 г.[6]

ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2019г.[7]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2018 г.[8]

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ЗЕЕ И ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 63 ОТ ЗЕЕ -2017Г.[9]

ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2018Г.[10]

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2017ГОД.[11]

 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2017 ГОД.[12]

 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2017 ГОД.[13]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2017г.[14]

 
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2017 г.[15]

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА  ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2016 ГОДИНА[16]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2016 г.[17]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2016 ГОД.[18]

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА  В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2016-2019 ГОД.[19]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2016 г.[20]

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА МАНДАТ 2016-2019 г.[21]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2016г.[22]

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.[23]

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2015 ГОДИНА[24]

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2015г.[25]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2015г.[26]


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2015 г.[27]

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2020 ГОДИНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ (2012 – 2020)[28]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2014г.[29]

Програма за енергийна ефективност на община Елхово 2013-2016 год.[30]

План – извлечение за промяна на вида за сечта през 2013 год.[31]

План – извлечение за промяна на вида за сечта през 2013 год.[32]

Годишен план за развитие на социалните услуги за 2013 година на община Елхово[33]

Общинска програма за закрила на детето за 2013 година на община Елхово[34]

Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Елхово за 2013 година[35]

План за действие за периода 2013 – 2014 година  в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол (2012 – 2020)[36]

Годишна програма за развитие на туризма (ГПРТ) в община Елхово за 2013 г.[37]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2013 г.[38]

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013 ГОДИНА[39]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2013 ГОД.[40]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2013г.[41]

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ДО 2020 г.[42]

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2012 ГОДИНА[43]

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2012-2015 ГОД. [44]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2012 г. [45]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2012 Г. В ОБЩИНА ЕЛХОВО[46]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2012г.[47]

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 г. [48]

Програма за реализация на общинския план за развитие на община Елхово за 2012 г. [49]

Доклад за изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план за развитие за 2011 година от Мониторингова група към Общински съвет град Елхово [50]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2011 Г. НА ОБЩИНА ЕЛХОВО[51]

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (2011 – 2015) [52]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 Г. В ОБЩИНА ЕЛХОВО [53]

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2011 г.[54]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2011 г.[55]

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО – приета от ОбС на 19.06.08[56]

 

ПРОГРАМА ЗА ОПИТИМИЗАЦИЯ НА МРЕЖАТА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2008/2009 ГОДИНА [57]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО [58]

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО 2009-2011 Г.[59]

Програма за управление на общинската собственост.[60]

 

Endnotes:
 1. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/03/План-за-действие.docx
 2. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2019 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/04/programa_2019-2.doc
 3. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2018г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/Годишна-програма-за-развитие-на-туризма-в-Община-Елхово-за-2018г..doc
 4. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/Годишна-програма-за-развитие-на-читалищната-дейност-на-територията-на-Община-Елхово-за-2018-г..docx
 5. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/Общински-план-за-младежта-2018-г..doc
 6. ОТЧЕТ НА  ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2017 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/Отчет-на-програма-за-развитие-на-туризма-в-Община-Елхово-за-2017.doc
 7. ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2019г.: http://elhovobg.org/?page_id=23345
 8. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/programa_2018.doc
 9. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ЗЕЕ И ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 63 ОТ ЗЕЕ -2017Г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/03/Елхово-ЗЕЕ-2017.xls
 10. ПРОЕКТ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, КАКТО И РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2018Г.: http://elhovobg.org/?page_id=21819&preview=true
 11. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2017ГОД.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/12/ОБЩИНСКИ-ПЛАН-ЗА-МЛАДЕЖТА-2017ГОД..pdf
 12.  ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2017 ГОД.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/12/ГОДИШНА-ПРОГРАМА-ЗА-РАЗВИТИЕ-НА-ЧИТАЛИЩНАТА-ДЕЙНОСТ-НА-ТЕРИТОРИЯТА-НА-ОБЩИНА-ЕЛХОВО-ЗА-2017-ГОД..pdf
 13.  ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2017 ГОД.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/12/ГОДИШНА-ПРОГРАМА-ЗА-РАЗВИТИЕ-НА-ТУРИЗМА-В-ОБЩИНА-ЕЛХОВО-ЗА-2017-ГОД..pdf
 14. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2017г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/10/godi6en-plan-17.pdf
 15. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2017 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/12/programa_2017-15.12.doc
 16. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2016 ГОДИНА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/ob-plan-mladejta-2016.doc
 17. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/programa-OS-2016-2.doc
 18. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2016 ГОД.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/programa_chitalista_2016.doc
 19. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА  В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2016-2019 ГОД.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/programa-sport-2016-2019.doc
 20. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2016 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/programa-turizym.doc
 21. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА МАНДАТ 2016-2019 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/strategiq-OS-2016-2019.docx
 22. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2016г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/10/godishen-plan-2016-dyrvesina.pdf
 23. ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/08/ПООС-на-Община-Елхово-за-периода-2014-2020-г..pdf
 24. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2015 ГОДИНА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/07/ob-plan-m-2015.pdf
 25. ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2015г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/07/dopylnenie-gplan-2015.pdf
 26. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2015г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/godishen-plan-2015.pdf
 27. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/03/programa-OS-2015.doc
 28. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2020 ГОДИНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ (2012 – 2020): http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/03/ob-plan-IR-2015-2020.doc
 29. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2014г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/gp_durvesina_2014.pdf
 30. Програма за енергийна ефективност на община Елхово 2013-2016 год.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/ENERGIINA-1.pdf
 31. План – извлечение за промяна на вида за сечта през 2013 год.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2013/06/2.pdf
 32. План – извлечение за промяна на вида за сечта през 2013 год.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2013/06/1.pdf
 33. Годишен план за развитие на социалните услуги за 2013 година на община Елхово: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/Год._план_2013.doc
 34. Общинска програма за закрила на детето за 2013 година на община Елхово: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/общ.-програма2013.doc
 35. Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Елхово за 2013 година: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/programa-2013.doc
 36. План за действие за периода 2013 – 2014 година  в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол (2012 – 2020): http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2013/02/t3.zip
 37. Годишна програма за развитие на туризма (ГПРТ) в община Елхово за 2013 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2013/02/programa.doc
 38. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2013 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/PROGRAMA-2013-T.1-s-izmenenieto.doc
 39. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013 ГОДИНА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/plan_2013.doc
 40. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2013 ГОД.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/programa_chitalista_2013.doc
 41. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2013г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/11/gp-za-dyrvesina-2013.pdf
 42. ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ДО 2020 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/10/plan-elhovo.pdf
 43. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2012 ГОДИНА: http://wp-content/uploads/2012/06/op2012.doc
 44. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2012-2015 ГОД. : http://wp-content/uploads/2012/06/ps3.doc
 45. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2012 г. : http://wp-content/uploads/2012/06/prog-za-upr-na-obsh-sobstvenost.doc
 46. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2012 Г. В ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://wp-content/uploads/2012/06/programa_chitalista_2012.doc
 47. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2012г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/godishen-plan-gori-20121.pdf
 48. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 г. : http://wp-content/uploads/2012/06/Strategia-obchtinska-sobstvenost.doc
 49. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Елхово за 2012 г. : http://wp-content/uploads/2012/06/programa-2012.doc
 50. Доклад за изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план за развитие за 2011 година от Мониторингова група към Общински съвет град Елхово : http://wp-content/uploads/2012/06/Doklad_2011.doc
 51. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2011 Г. НА ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://wp-content/uploads/2012/06/C_ObS_2007-2011_ses_52-27.06.2011_Strategiq_2011-2015.doc
 52. ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (2011 – 2015) : http://wp-content/uploads/2012/06/C_ObS_2007-2011_NAREDBI_07-11_programa_chitalista_2011-prietata_ot_ObS.doc
 53. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 Г. В ОБЩИНА ЕЛХОВО : http://wp-content/uploads/2012/06/C_ObS_2007-2011_NAREDBI_07-11_programa_chitalista_2011-prietata_ot_ObS1.doc
 54. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2011 г.: http://wp-content/uploads/2012/06/zd2011.doc
 55. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2011 г.: http://wp-content/uploads/2012/06/C_ObS_2007-2011_NAREDBI_07-11_programa_chitalista_2011-prietata_ot_ObS2.doc
 56. ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО – приета от ОбС на 19.06.08: http://wp-content/uploads/2012/06/pop19.06.08.doc
 57. ПРОГРАМА ЗА ОПИТИМИЗАЦИЯ НА МРЕЖАТА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2008/2009 ГОДИНА : http://wp-content/uploads/2012/06/Programa-optimizaciq-na-u4ilishtnata-mreja-2008.doc
 58. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО : http://wp-content/uploads/2012/06/otpadaci.doc
 59. ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО 2009-2011 Г.: http://wp-content/uploads/2012/06/ef2009-2011.pdf
 60. Програма за управление на общинската собственост.: http://wp-content/uploads/2012/06/programa_upr_1-1.doc

Source URL: http://elhovobg.org/?page_id=2012