Харта на клиента

by Община Елхово | 8 юни 2012 14:17

О Б Щ И Н А  Е Л Х О В О , О Б Л  А С Т   Я М Б О Л

 

Х А Р Т А

НА  КЛИЕНТА НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ,

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

ГР.ЕЛХОВО

 

      

Хартата на клиента на административни  услуги  е създадена в съответствие със Стратегията за модернизиране на държавната администрация и чл. 21, ал. 1 от Наредбата за административно обслужване.

 

ГР.ЕЛХОВО

2015 г.

                                                                    

        С Хартата се цели да се подобри информираността на гражданите за достъпа до видовете административни услуги, качеството на обслужване и  комуникацията между администрацията и гражданите. Хартата не е нормативен  документ, но с нея служителите от общинска администрация Елхово се задължаваме да изпълним поетите към Вас ангажименти, за да бъде диалогът позитивен, доверието – взаимно и сътрудничеството ни -ползотворно.

 

Общинска администрация Елхово е разработила и внедрила Система за управление на качеството по смисъла на Европейския стандарт БДС EN ISO 9001:2008 с обхват на сертификата „Предоставяне на услуги в областта на публичната администрация”.

Наша основна цел е изграждането на модерна администрация, основана на принципите на ефективност, ефикасност, прозрачност и отчетност, качествено обслужване и максимално улесняване на гражданите в партньорски отношения, адекватни на съвременните европейски изисквания и Вашите очаквания.  С провежданата политика по качеството, общинската администрация работи за  непрекъснато подобрение на дейностите по предоставяне на услуги, въвеждането на комплексно административно обслужване, повишаване  доверието и уважението на своите клиенти.

 

    КМЕТ И ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

          Кметът  е орган на изпълнителната  власт в общината и ръководи цялата изпълнителна дейност. Неговите правомощия са определени със Закона за местното самоуправление и местната админстрация.

         В цялостната си дейност  кметът се подпомага от  двама заместник-кмета, секретар  и общинска администрация /обща и специализирана/, структурирана в пет отдела.

[1]

   Основните цели, които си поставяме с Хартата на клиента, са:

 

 

С тази Харта искаме:

 

Какво можете да очаквате от нас

Ние:

 

Предоставяне на равен достъп до информация  и услуги:

 

 

Срокове за извършване на услугите:

 

Сроковете за извършване на услугите са обявени на информационното табло пред ЦУИГ, в брошури, на интернет страницата на общината.

         Извън утвърдените с технологичните карти срокове администрацията обслужва гражданите:

Непроизнасянето в срок по искане  се приема за мълчалив отказ.

Отказът да се извърши услуга се съобщава в 3-дневен срок от издаването на акта. Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване за съдържанието на акта, което се установява с подпис, или чрез отделно съобщение на посочен адрес или друг начин за обратна връзка. Когато не е посочен адрес, съобщението се поставя на информационното табло.

         При подаване на искане за извършване на административна услуга в ЦУИГ, на гражданите се предоставя входящия номер, с който е заведено искането. Чрез този номер лесно и бързо в деловодството или чрез телефоните на ЦУИГ може да се направи справка за движението на преписката.

        

Обжалване на административни актове:

 

Отказът на кмета на общината може да се обжалва пред областния управител.

         Редът за обжалване е уреден в Административнопроцесуалния кодекс.

 

Вашите отговорности към нас

Очакваме от вас:

Във взаимоотношенията си с Вас при предоставянето на административни услуги, изпълняваме изискванията на Наредбите на Общинския съвет и най-често се ръководим от следните нормативни актове:

Предоставяне на информация и консултации:

Периодично актуализираме информацията във връзка с нашите дейности и предоставяни услуги чрез информационните табла пред ЦУИГ и сградата на общинска администрация и на интернет страницата на общината – www.elhovobg.org

Консултации можем да ви предоставим – лично или по телефона, в рамките на установеното работно време на ЦУИГ.

Какви са ползите за вас:

За да се свържете с нас:

е необходимо да го направите в работното време на ЦУИГ – от 8,00  до 17,00 ч.

   81-266 – общо деловодство;

        81-269 – стопанско управление и общинска собственост;

        81-269 – гражданска регистрация; 81-267 или 88 003 –ГРАО;

        81-275 – техническо деловодсво;

        81-274 / 81-276 – местни данъци и такси /каса/;

Когато ни посетите:

Когато ви пишем:

Ако не сте доволни:

моля  уведомете ни, сигнализирайте за нередностите

като подадете писмена жалба, оплакване или

възражение до Кмета на общината.

Очакваме да бъдете активни и искрени в подготвените от нас анкети за обратна връзка с потребителите ни, които можете да намерите  на хартиен носител в ЦУИГ.

Вашите права по:

 

ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

 

            Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения  живот в РБългария, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно  дейността на администрацията.

         Достъпът до обществена информация се предоставя на основание  писмено заявление или устно запитване в ЦУИГ при община Елхово.

         Вашето заявление за достъп до обществена информация следва да съдържа:

  1. трите имена, съответното наименование и седалището на заявителя;
  2. описание на исканата информация;
  3. предпочитана форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  4. адрес за кореспонденция със заявителя.

Формите за предоставен достъп са:

1.преглед на информация – оригинал или копие;

2.устна справка;

3.копия на хартиен носител;

4.копия на технически носител.

Ако в заявлението не се съдържат горепосочените данни, то се   оставя без разглеждане. Екземпляр от утвърдения в община Елхово формуляр за достъп до обществена информация можете да получите в ЦУИГ  и на сайта на общината на адрес: www.elhovobg.org  .

         Гражданите могат да се запознаят със закона и  изискванията към съдържанието на заявлението за достъп  в деловодството на  ЦУИГ. Заявлението се завежда в специален регистър и се разглежда от общинска администрация  във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни. След този срок следва  писмено уведомление за решението за предоставяне на информация или отказ за достъп.

         Достъп може да бъде отказан:

         Когато в общинска администрация – Елхово  не се съхранява исканата информация подаденото заявление се препраща до компетентния орган , ако се разполага с данни кой я съхранява. Решението на кмета на общината за достъп до обществена информация се обжалва пред административните съдилища или пред Върховния административен съд.

           

ЗАКОНА  ЗА ЗАЩИТА  НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Община Елхово е администратор на лични данни по смисъла на чл.3, ал.1 от Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/, притежава удостоверение от Комисията за защита на личните данни и е вписана в Регистъра на администраторите на лични данни.

            Лични данни са всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Общинска администрация – Елхово  Ви гарантира, че Вашите лични данни

Достъпът до лични данни се разрешава с подаване на писмено заявление до Кмета на общината.

Срокът за вземане на решение по искане за достъп до лични данни е 14 дни от неговото подаване, а когато искането е за достъп до лични данни на трети лица-30 дни при спазва разпоредбите на глава шеста от ЗЗЛД.

Законите за достъп до обществена информация и за защита на личните данни са на разположение на гражданите в общото деловодство на  ЦУИГ.

Полезна информация

РАБОТНО ВРЕМЕ

на общинска администрация:

        -всеки работен ден от 8,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч.

 

 на служителите от ЦУИГ с граждани на гишета-“Деловодство”, ”Стопанско управление и общинска собственост”, ”Гражданска регистрация”, ”Техническо деловодство” и „Местни данъци и такси”

       -всеки работен ден от 8,00 ч. до 17,00 ч.

 

на Служба по геодезия, картография и кадастър – Ямбол с изнесено гише в ЦУИГ-Елхово:

     – всеки понеделник и сряда от 08.00 ч. до 12.00 ч.

 

 

Приемно време за граждани:

Кмет – всеки първи понеделник на месеца от 14.00 до 17.00 часа

Заместник-кметове – всеки втори и трети понеделник на месеца от 14.00 до 17.00 часа.

Секретар – всеки четвърти понеделник на месеца от 14.00 до 17.00 часа

                 – вторник, сряда и четвъртък от 15.00 до 17.00 часа

 

Допълнителна информация за Хартата

Хартата е актуализирана  със заповед № РД – 214/ 19.03.2015 г. на кмета на общината. Публикувана е в интернет страницата на общината на адрес: www.elhovobg.org  . На хартиен носител се предоставя в ЦУИГ.

Тя ще се преразглежда и актуализира при необходимост, съобразно настъпили устройствени изменения и допълнения в дейността на общинска администрация и в отговор на променящите се потребности и изисквания на клиентите ни.


 

Endnotes:
  1. [Image]: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/05/str.jpg
  2. obshtina@elhovobg.org: mailto:obshtina@elhovobg.org

Source URL: http://elhovobg.org/?page_id=2016