Председател

by Община Елхово | 8 юни 2012 14:18

3_Nikolai Kolev 2

Николай Тончев Колев

Председател на Общински Съвет Елхово

Роден: 04 май 1966 г. с.Раздел, Община Елхово
Образование: Висше, НСА „В. Левски“ гр. София
Работа: Председател на Общински съвет – Елхово от 2011г.

СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избран пряко от жителите на общината, който определя политиката за нейното изграждане и развитие във връзка с осъществяване на дейностите свързани с:

 

1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

3. образованието;

4. здравеопазването;

5. културата;

6. благоустрояването и комуналните дейности;

7. социалните услуги;

8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;

9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;

10. развитието на спорта, отдиха и туризма.

ОбС приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му; определя размера на местните такси ; приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината и др.

В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.

Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин.

Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии.[1]

Отчет на председателя на Общинския съвет[2]

Отчет на председателя на Общинския съвет за периода юли-декмври 2008 г.[3]

Отчет на председателя на Общинския съвет за периода януари – юли 2009 г.[4]

Отчет на председателя на Общинския съвет за периода януари – юни 2010 г.[5]

Отчет на председателя на Общинския съвет за периода юли – декември 2010 г.[6]

Отчет на председателя на Общинския съвет за период ноември 2011 г. – юни 2012 г[7]

Отчет на председателя на Общинския съвет за период юли 2012 г. – декември 2012 г.[8]

Отчет на председателя на Общинския съвет за период януари 2013 г. – юни 2013 г.[9]

Отчет на председателя на Общинския съвет за период юли 2013 г. – декември 2013 г[10].

Отчет на председателя на Общинския съвет за период януари 2014 г. – юни 2014 г.[11]

Отчет на председателя на Общинския съвет за период юли 2014 г. – декември 2014 г.[12]

Отчет на председателя на Общинския съвет за период януари 2015 г. – юни 2015 г.[13] 

Отчет на председателя на Общинския съвет за период ноември 2015 г. – април 2016 г.[14]

Отчет на председателя на Общинския съвет за период май 2016 г. – декември 2016 г.[15]

Отчет на председателя на Общинския съвет за период юли 2017 г.[16]

 

Endnotes:
 1. Гражданите могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии.: index.php?page_id=2309
 2. Отчет на председателя на Общинския съвет: http://wp-content/uploads/2012/06/Otchet-na-Predsedatelq-na-ObS.doc
 3. Отчет на председателя на Общинския съвет за периода юли-декмври 2008 г.: http://wp-content/uploads/2012/06/2.doc
 4. Отчет на председателя на Общинския съвет за периода януари – юли 2009 г.: http://wp-content/uploads/2012/06/3.doc
 5. Отчет на председателя на Общинския съвет за периода януари – юни 2010 г.: http://wp-content/uploads/2012/06/4.doc
 6. Отчет на председателя на Общинския съвет за периода юли – декември 2010 г.: http://wp-content/uploads/2012/06/5.doc
 7. Отчет на председателя на Общинския съвет за период ноември 2011 г. – юни 2012 г: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/08/1-ноември-2011-г.-–-юни-2012-г.doc
 8. Отчет на председателя на Общинския съвет за период юли 2012 г. – декември 2012 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/08/2-юли-2012-г.-–-декември-2012-г..doc
 9. Отчет на председателя на Общинския съвет за период януари 2013 г. – юни 2013 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/08/3-януари-2013-г.-–-юни-2013-г..doc
 10. Отчет на председателя на Общинския съвет за период юли 2013 г. – декември 2013 г: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/08/4-юли-2013-г.-–-декември-2013-г..doc
 11. Отчет на председателя на Общинския съвет за период януари 2014 г. – юни 2014 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/08/5-януари-2014-г.-–-юни-2014-г..doc
 12. Отчет на председателя на Общинския съвет за период юли 2014 г. – декември 2014 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/08/6-юли-2014-г.-–-декември-2014-г..doc
 13. Отчет на председателя на Общинския съвет за период януари 2015 г. – юни 2015 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/08/7-януари-2015-г.-–-юни-2015-г..doc
 14. Отчет на председателя на Общинския съвет за период ноември 2015 г. – април 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/08/8-ноември-2015-г.-–-април-2016-г..doc
 15. Отчет на председателя на Общинския съвет за период май 2016 г. – декември 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/08/9-май-2016-г.-–-декември-2016-г..doc
 16. Отчет на председателя на Общинския съвет за период юли 2017 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/08/10-юли-2017.doc

Source URL: http://elhovobg.org/?page_id=2020