Правилници и наредби

Публикувано от: Община Елхово | 8 юни 2012

Правилници

Правилник за организацията на работата, числеността и състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма[1]

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ[2]

Приложение 1[3]

Приложение 2[4]

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК ПРИ ОБЩИНА ЕЛХОВО [5]

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИТEЛИ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО[6]

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ГРАД ЕЛХОВО[7]

Наредби

Наредба за отмяна на Наредба № 21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово [8]

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО [9]

НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО [10]

Наредба No. 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община  Елхово[11]

Наредба No. 2 от 18.05.2000 : Наредба №2 за опазване на чистотата и околната среда в община Елхово [12]

Наредба No. 3 от 18.05.2000 : Наредба № 3 за отглеждане на животни в жилищната територия на Община Елхово[13]

Наредба No. 4 от 18.05.2000 : Наредба за условията и реда, при които община Елхово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества, и върху общинската част от капитала на търговските дружества в които е съдружник или акционер [14]

Наредба No. 5 от 02.07.2004 : Н А Р Е Д Б А № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество [15]

Наредба No. 6 от 28.06.2000 : ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ – отменена с решение на Общински съвет № 538/43/3 от 14.12.2010г. [16]

Наредба No. 7 от 05.03.2003 – За определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово[17]

НАРЕДБА №8 за реда и условията за издаване на разрешение запоставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално -декоративни елементи на територията на община Елхово[18]

Наредба No. 9 от 02.07.2004 : Наредба № 9 за търговската дейност на територията на община Елхово [19]

Н А Р Е Д Б А № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Елхово[20]

Приложение 1[21]

Наредба No. 11 от 20.06.2005 : ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА [22]

Наредба No. 13 от 26.05.2006 : Н А Р Е Д Б А № 13 за управление на общинските пътища в община Елхово [23]

Наредба No. 14 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО[24]

 

Наредба No. 15 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО[25]

Наредба No. 16 ЗАПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО[26]

НАРЕДБА №17 ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ЕЛХОВО[27]

НАРЕДБА №19 ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ ЖИВОТНИ И ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО[28]

Наредба № 20 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи от IV-та до VI-та категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ на територията на община Елхово[29]

Наредба № 21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово[30]

НАРЕДБА № 23 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ  И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО [31]

НАРЕДБА № 24 ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО[32]

Приложение 1[33]

 

С Т А Т У Т [34]

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО[35]

 

 

 

Проекти

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2014 г.[36]

ПРОЕКТ на П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Стратегии, планове и програми

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2018 ГОДИНА[37]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2018 г.[38]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2018 ГОД[39]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2018г.[40]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2017 г.[41]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2017 ГОД.[42]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2017 г.[43]

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2017 ГОДИНА[44]

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ В ОБЩИНА ЕЛХОВО[45]

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА  ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 ГОДИНА[46]

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2016 ГОДИНА[47]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2016 г.[48]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2016 ГОД.[49]

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА  В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2016-2019 ГОД.[50]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2016 г.[51]

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА МАНДАТ 2016-2019 г.[52]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2016г.[53]

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.[54]

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2015 ГОДИНА[55]

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2015г.[56]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2015г.[57]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2015 г.[58]

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2020 ГОДИНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ (2012 – 2020)[59]

Годишен план за развитие на социалните услуги за 2013 година на община Елхово[60]

Общинска програма за закрила на детето за 2013 година на община Елхово[61]

Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Елхово за 2013 година[62]

План за действие за периода 2013 – 2014 година в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол (2012 – 2020)[63]

Годишна програма за развитие на туризма (ГПРТ) в община Елхово за 2013 г.[64]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2013 г.[65]

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013 ГОДИНА[66]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2013 ГОД.[67]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2013г.[68]

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ДО 2020 г.[69]

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2012 ГОДИНА[70]

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2012-2015 ГОД. [71]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2012 г. [72]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2012 Г. В ОБЩИНА ЕЛХОВО[73]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2012г.[74]

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 г. [75]

Програма за реализация на общинския план за развитие на община Елхово за 2012 г. [76]

Доклад за изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план за развитие за 2011 година от Мониторингова група към Общински съвет град Елхово [77]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2011 Г. НА ОБЩИНА ЕЛХОВО[78]

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (2011 – 2015) [79]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 Г. В ОБЩИНА ЕЛХОВО [80]

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2011 г.[81]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2011 г.[82]

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО – приета от ОбС на 19.06.08[83]

ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА МРЕЖАТА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2008/2009 ГОДИНА [84]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО [85]

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО 2009-2011 Г.[86]

Програма за управление на общинската собственост.[87]

 

Endnotes:
 1. Правилник за организацията на работата, числеността и състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/pravilnik-TURIZAM.doc
 2. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/12/04.09.2017.docx
 3. Приложение 1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Приложение-1.doc
 4. Приложение 2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Приложение-2.doc
 5. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК ПРИ ОБЩИНА ЕЛХОВО : http://wp-content/uploads/2012/06/prav_k_na_OP.doc
 6. ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИТEЛИ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/06/PRAVILNIK-INVITRO-24.03.doc
 7. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ГРАД ЕЛХОВО: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/01/ПРАВИЛНИК-ОДК.docx
 8. Наредба за отмяна на Наредба № 21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово : http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/08/25.doc
 9. НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО : http://wp-content/uploads/2012/06/naredba_gori_prieta.doc
 10. НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО : http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/10/naredba-za-upravlenie-na-otpadyci-11.09.2014.doc
 11. Наредба No. 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община  Елхово: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/11/Naredba-1-oktomvri-.2017.doc
 12. Наредба No. 2 от 18.05.2000 : Наредба №2 за опазване на чистотата и околната среда в община Елхово : http://wp-content/uploads/2012/06/21.doc
 13. Наредба No. 3 от 18.05.2000 : Наредба № 3 за отглеждане на животни в жилищната територия на Община Елхово: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/11/naredba3-26.10.2017.doc
 14. Наредба No. 4 от 18.05.2000 : Наредба за условията и реда, при които община Елхово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества, и върху общинската част от капитала на търговските дружества в които е съдружник или акционер : http://wp-content/uploads/2012/06/41.doc
 15. Наредба No. 5 от 02.07.2004 : Н А Р Е Д Б А № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество : http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/03/NAREDBA-5-25.01.2018.doc
 16. Наредба No. 6 от 28.06.2000 : ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ – отменена с решение на Общински съвет № 538/43/3 от 14.12.2010г. : http://wp-content/uploads/2012/06/6.doc
 17. Наредба No. 7 от 05.03.2003 – За определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/01/naredba-7-15.-12.2017.doc
 18. НАРЕДБА №8 за реда и условията за издаване на разрешение запоставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално -декоративни елементи на територията на община Елхово: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/11/naredba-8-2017.doc
 19. Наредба No. 9 от 02.07.2004 : Наредба № 9 за търговската дейност на територията на община Елхово : http://wp-content/uploads/2012/06/9.doc
 20. Н А Р Е Д Б А № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Елхово: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/11/Наредба-10-10.11.2016-1.doc
 21. Приложение 1: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-10.doc
 22. Наредба No. 11 от 20.06.2005 : ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА : http://wp-content/uploads/2012/06/11.doc
 23. Наредба No. 13 от 26.05.2006 : Н А Р Е Д Б А № 13 за управление на общинските пътища в община Елхово : http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Naredba-13-2017.doc
 24. Наредба No. 14 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Наредба-14-25.01.2018.doc
 25. Наредба No. 15 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://wp-content/uploads/2012/06/15.doc
 26. Наредба No. 16 ЗАПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://wp-content/uploads/2012/06/16.doc
 27. НАРЕДБА №17 ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://wp-content/uploads/2012/06/naredba-17.doc
 28. НАРЕДБА №19 ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ ЖИВОТНИ И ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/19.doc
 29. Наредба № 20 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи от IV-та до VI-та категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ на територията на община Елхово: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/07/Naredba-20.doc
 30. Наредба № 21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/08/naredba-21-2017.doc
 31. НАРЕДБА № 23 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ  И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО : http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/NAREDBA-23-08.06.2017.docx
 32. НАРЕДБА № 24 ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/01/NAR.docx
 33. Приложение 1: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/01/prilfj-1.docx
 34. С Т А Т У Т : http://wp-content/uploads/2012/06/statut-Obs.doc
 35. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/kodeks-28.07.2016.docx
 36. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-2014.doc
 37. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2018 ГОДИНА: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/ob-plan-2018-1.doc
 38. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/programa_2018.doc
 39. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2018 ГОД: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/programa_chitalishta-2018.docx
 40. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2018г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/пр-туризъм-2018.doc
 41. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/пр-туризъм-2017-проект-1.doc
 42. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2017 ГОД.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/programa_chitalishta-2017.docx
 43. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2017 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/12/programa_2017-15.12.doc
 44. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2017 ГОДИНА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/ob-plan-2017.doc
 45. ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ В ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/11/П-Р-О-Г-Р-А-М-А-25.02.doc
 46. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА  ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 ГОДИНА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/04/общинска-пр.2016.doc
 47. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2016 ГОДИНА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/ob-plan-mladejta-2016.doc
 48. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2016 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/programa-OS-2016.doc
 49. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2016 ГОД.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/programa_chitalista_2016.doc
 50. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА  В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2016-2019 ГОД.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/programa-sport-2016-2019.doc
 51. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2016 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/programa-turizym.doc
 52. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА МАНДАТ 2016-2019 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/strategiq-OS-2016-2019.docx
 53. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2016г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/10/godishen-plan-2016-dyrvesina.pdf
 54. ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/08/ПООС-на-Община-Елхово-за-периода-2014-2020-г..pdf
 55. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2015 ГОДИНА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/07/ob-plan-m-2015.pdf
 56. ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2015г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/07/dopylnenie-gplan-2015.pdf
 57. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2015г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/godishen-plan-2015.pdf
 58. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/03/programa-OS-2015.doc
 59. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2020 ГОДИНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ (2012 – 2020): http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/03/ob-plan-IR-2015-2020.doc
 60. Годишен план за развитие на социалните услуги за 2013 година на община Елхово: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/Год._план_2013.doc
 61. Общинска програма за закрила на детето за 2013 година на община Елхово: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/общ.-програма2013.doc
 62. Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Елхово за 2013 година: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/programa-2013.doc
 63. План за действие за периода 2013 – 2014 година в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол (2012 – 2020): http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2013/02/t3.zip
 64. Годишна програма за развитие на туризма (ГПРТ) в община Елхово за 2013 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2013/02/programa.doc
 65. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2013 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/PROGRAMA-2013-T.1-s-izmenenieto.doc
 66. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013 ГОДИНА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/plan_2013.doc
 67. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2013 ГОД.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/programa_chitalista_2013.doc
 68. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2013г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/11/gp-za-dyrvesina-2013.pdf
 69. ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ДО 2020 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/10/plan-elhovo.pdf
 70. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2012 ГОДИНА: http://wp-content/uploads/2012/06/op2012.doc
 71. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2012-2015 ГОД. : http://wp-content/uploads/2012/06/ps3.doc
 72. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2012 г. : http://wp-content/uploads/2012/06/prog-za-upr-na-obsh-sobstvenost.doc
 73. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2012 Г. В ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://wp-content/uploads/2012/06/programa_chitalista_2012.doc
 74. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2012г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/godishen-plan-gori-20121.pdf
 75. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 г. : http://wp-content/uploads/2012/06/Strategia-obchtinska-sobstvenost.doc
 76. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Елхово за 2012 г. : http://wp-content/uploads/2012/06/programa-2012.doc
 77. Доклад за изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план за развитие за 2011 година от Мониторингова група към Общински съвет град Елхово : http://wp-content/uploads/2012/06/Doklad_2011.doc
 78. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2011 Г. НА ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://wp-content/uploads/2012/06/C_ObS_2007-2011_ses_52-27.06.2011_Strategiq_2011-2015.doc
 79. ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (2011 – 2015) : http://wp-content/uploads/2012/06/C_ObS_2007-2011_NAREDBI_07-11_programa_chitalista_2011-prietata_ot_ObS.doc
 80. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 Г. В ОБЩИНА ЕЛХОВО : http://wp-content/uploads/2012/06/C_ObS_2007-2011_NAREDBI_07-11_programa_chitalista_2011-prietata_ot_ObS1.doc
 81. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2011 г.: http://wp-content/uploads/2012/06/zd2011.doc
 82. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2011 г.: http://wp-content/uploads/2012/06/C_ObS_2007-2011_NAREDBI_07-11_programa_chitalista_2011-prietata_ot_ObS2.doc
 83. ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО – приета от ОбС на 19.06.08: http://wp-content/uploads/2012/06/pop19.06.08.doc
 84. ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА МРЕЖАТА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2008/2009 ГОДИНА : http://wp-content/uploads/2012/06/Programa-optimizaciq-na-u4ilishtnata-mreja-2008.doc
 85. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО : http://wp-content/uploads/2012/06/otpadaci.doc
 86. ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО 2009-2011 Г.: http://wp-content/uploads/2012/06/ef2009-2011.pdf
 87. Програма за управление на общинската собственост.: http://wp-content/uploads/2012/06/programa_upr_1-1.doc

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?page_id=2024