Правилници и наредби

by Община Елхово | 8 юни 2012 14:18

Правилници

Правилник за организацията на работата, числеността и състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма[1]

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ[2]

Приложение 1[3]

Приложение 2[4]

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК ПРИ ОБЩИНА ЕЛХОВО [5]

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИТEЛИ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО[6]

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ГРАД ЕЛХОВО[7]

Наредби

 

ПРАВИЛА за прием в първи клас в общинските училища в гр.Елхово[8]

приложение 1[9]

приложение 2[10]

приложение 3[11]

Наредба за отмяна на Наредба № 21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово [12]

Наредба No. 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община  Елхово[13]

Наредба No. 2 от 18.05.2000 : Наредба №2 за опазване на чистотата и околната среда в община Елхово [14]

Наредба No. 3 от 18.05.2000 : Наредба № 3 за отглеждане на животни в жилищната територия на Община Елхово[15]

Наредба No. 4 от 18.05.2000 : Наредба за условията и реда, при които община Елхово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества, и върху общинската част от капитала на търговските дружества в които е съдружник или акционер [16]

Наредба No. 5 от 02.07.2004 : Н А Р Е Д Б А № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество [17]

Наредба No. 6 от 28.06.2000 : ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ – отменена с решение на Общински съвет № 538/43/3 от 14.12.2010г. [18]

Наредба No. 7 от 05.03.2003 – За определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово[19]

НАРЕДБА №8 за реда и условията за издаване на разрешение запоставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално -декоративни елементи на територията на община Елхово[20]

Наредба No. 9 от 02.07.2004 : Наредба № 9 за търговската дейност на територията на община Елхово [21]

Н А Р Е Д Б А № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Елхово[22]

Приложение 1[23]

Наредба No. 11 от 20.06.2005 : ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА[24]

Наредба No. 13 от 26.05.2006 : Н А Р Е Д Б А № 13 за управление на общинските пътища в община Елхово [25]

Наредба No. 14 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО[26]

 

Наредба No. 15 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО[27]

Наредба No. 16 ЗАПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО[28]

НАРЕДБА №17 ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ЕЛХОВО[29]

 НАРЕДБА №18 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ  ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО[30]

НАРЕДБА №19 ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ ЖИВОТНИ И ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО[31]

Приложение 1[32]

Наредба № 20 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи от IV-та до VI-та категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ на територията на община Елхово[33]

Наредба № 21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово[34]

НАРЕДБА №22 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО [35]

НАРЕДБА № 23 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ  И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО [36]

НАРЕДБА № 24 ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО[37]

Приложение 1[38]

 

С Т А Т У Т [39]

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО[40]

 

 

 

Проекти

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2014 г.[41]

ПРОЕКТ на П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Стратегии, планове и програми

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2019 г.[42]

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА  ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 ГОДИНА[43]

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2018 ГОДИНА[44]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2018 г.[45]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2018 ГОД[46]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2018г.[47]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2017 г.[48]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2017 ГОД.[49]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2017 г.[50]

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2017 ГОДИНА[51]

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ В ОБЩИНА ЕЛХОВО[52]

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА  ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 ГОДИНА[53]

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2016 ГОДИНА[54]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2016 г.[55]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2016 ГОД.[56]

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА  В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2016-2019 ГОД.[57]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2016 г.[58]

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА МАНДАТ 2016-2019 г.[59]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2016г.[60]

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.[61]

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2015 ГОДИНА[62]

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2015г.[63]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2015г.[64]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2015 г.[65]

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2020 ГОДИНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ (2012 – 2020)[66]

Годишен план за развитие на социалните услуги за 2013 година на община Елхово[67]

Общинска програма за закрила на детето за 2013 година на община Елхово[68]

Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Елхово за 2013 година[69]

План за действие за периода 2013 – 2014 година в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол (2012 – 2020)[70]

Годишна програма за развитие на туризма (ГПРТ) в община Елхово за 2013 г.[71]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2013 г.[72]

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013 ГОДИНА[73]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2013 ГОД.[74]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2013г.[75]

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ДО 2020 г.[76]

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2012 ГОДИНА[77]

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2012-2015 ГОД. [78]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2012 г. [79]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2012 Г. В ОБЩИНА ЕЛХОВО[80]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2012г.[81]

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 г. [82]

Програма за реализация на общинския план за развитие на община Елхово за 2012 г. [83]

Доклад за изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план за развитие за 2011 година от Мониторингова група към Общински съвет град Елхово [84]

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2011 Г. НА ОБЩИНА ЕЛХОВО[85]

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (2011 – 2015) [86]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 Г. В ОБЩИНА ЕЛХОВО [87]

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2011 г.[88]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2011 г.[89]

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО – приета от ОбС на 19.06.08[90]

ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА МРЕЖАТА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2008/2009 ГОДИНА [91]

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО [92]

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО 2009-2011 Г.[93]

Програма за управление на общинската собственост.[94]

 

Endnotes:
 1. Правилник за организацията на работата, числеността и състава на Консултативния съвет по въпросите на туризма: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/pravilnik-TURIZAM.doc
 2. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/09/май-.2018.doc
 3. Приложение 1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/09/Приложение-2.doc
 4. Приложение 2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/09/Приложение-1.doc
 5. ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК ПРИ ОБЩИНА ЕЛХОВО : http://wp-content/uploads/2012/06/prav_k_na_OP.doc
 6. ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, ЖИТEЛИ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/06/PRAVILNIK-INVITRO-24.03.doc
 7. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-ГРАД ЕЛХОВО: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/01/ПРАВИЛНИК-ОДК.docx
 8. ПРАВИЛА за прием в първи клас в общинските училища в гр.Елхово: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/06/правила-1-кл.-new.docx
 9. приложение 1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/06/приложение-1-new.docx
 10. приложение 2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/06/приложение-2.docx
 11. приложение 3: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/06/приложение-3.docx
 12. Наредба за отмяна на Наредба № 21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово : http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/08/25.doc
 13. Наредба No. 1 за осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, пожарната и аварийната безопасност и опазване на общинската собственост на територията на община  Елхово: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/01/Naredba-1-декем.-.2018.doc
 14. Наредба No. 2 от 18.05.2000 : Наредба №2 за опазване на чистотата и околната среда в община Елхово : http://wp-content/uploads/2012/06/21.doc
 15. Наредба No. 3 от 18.05.2000 : Наредба № 3 за отглеждане на животни в жилищната територия на Община Елхово: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/11/naredba3-26.10.2017.doc
 16. Наредба No. 4 от 18.05.2000 : Наредба за условията и реда, при които община Елхово упражнява правата си на собственик в общинските еднолични търговски дружества, и върху общинската част от капитала на търговските дружества в които е съдружник или акционер : http://wp-content/uploads/2012/06/41.doc
 17. Наредба No. 5 от 02.07.2004 : Н А Р Е Д Б А № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество : http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/03/NAREDBA-5-25.01.2018.doc
 18. Наредба No. 6 от 28.06.2000 : ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИ КОНЦЕСИИ – отменена с решение на Общински съвет № 538/43/3 от 14.12.2010г. : http://wp-content/uploads/2012/06/6.doc
 19. Наредба No. 7 от 05.03.2003 – За определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елхово: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/01/naredba-7-15.-12.2017.doc
 20. НАРЕДБА №8 за реда и условията за издаване на разрешение запоставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламни, информационни и монументално -декоративни елементи на територията на община Елхово: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/11/naredba-8-2017.doc
 21. Наредба No. 9 от 02.07.2004 : Наредба № 9 за търговската дейност на територията на община Елхово : http://wp-content/uploads/2012/06/9.doc
 22. Н А Р Е Д Б А № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Елхово: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/11/Наредба-10-10.11.2016-1.doc
 23. Приложение 1: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-10.doc
 24. Наредба No. 11 от 20.06.2005 : ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/07/adm.sad-2018.doc
 25. Наредба No. 13 от 26.05.2006 : Н А Р Е Д Б А № 13 за управление на общинските пътища в община Елхово : http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Naredba-13-2017.doc
 26. Наредба No. 14 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/Наредба-14-31.01.2019.doc
 27. Наредба No. 15 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, СТОПАНИСВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/07/Наредба-15.doc
 28. Наредба No. 16 ЗАПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://wp-content/uploads/2012/06/16.doc
 29. НАРЕДБА №17 ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://wp-content/uploads/2012/06/naredba-17.doc
 30. НАРЕДБА №18 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ  ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/07/Наредба-18-гори-22-12-2011.doc
 31. НАРЕДБА №19 ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ ЖИВОТНИ И ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/09/НАРЕДБА-№-19-август-2018.doc
 32. Приложение 1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/09/приложение-1.doc
 33. Наредба № 20 за принудително изпълнение на заповеди за премахване на строежи от IV-та до VI-та категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ на територията на община Елхово: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/07/Naredba-20.doc
 34. Наредба № 21 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Елхово: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/08/naredba-21-2017.doc
 35. НАРЕДБА №22 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО : http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/08/Наредба-22-отпадъци-16.08.2019.doc
 36. НАРЕДБА № 23 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ  И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО : http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/NAREDBA-23-08.06.2017.docx
 37. НАРЕДБА № 24 ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/01/NAR.docx
 38. Приложение 1: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/01/prilfj-1.docx
 39. С Т А Т У Т : http://wp-content/uploads/2012/06/statut-Obs.doc
 40. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛХОВО: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/kodeks-28.07.2016.docx
 41. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC-2014.doc
 42. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2019 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/07/Програма-за-управление-на-общински-имоти_2019.doc
 43. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА  ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 ГОДИНА: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/03/общинска-пр.2018.doc
 44. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2018 ГОДИНА: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/ob-plan-2018-1.doc
 45. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/03/programa-22.03.2018.doc
 46. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2018 ГОД: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/programa_chitalishta-2018.docx
 47. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2018г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/пр-туризъм-2018.doc
 48. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/пр-туризъм-2017-проект-1.doc
 49. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2017 ГОД.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/programa_chitalishta-2017.docx
 50. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2017 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/12/programa_2017-15.12.doc
 51. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2017 ГОДИНА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/ob-plan-2017.doc
 52. ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА МАЛКИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕНИ ПРОЕКТИ В ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/11/П-Р-О-Г-Р-А-М-А-25.02.doc
 53. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА  ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2016 ГОДИНА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/04/общинска-пр.2016.doc
 54. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2016 ГОДИНА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/ob-plan-mladejta-2016.doc
 55. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2016 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/programa-OS-2016.doc
 56. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2016 ГОД.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/programa_chitalista_2016.doc
 57. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА  В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2016-2019 ГОД.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/programa-sport-2016-2019.doc
 58. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2016 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/programa-turizym.doc
 59. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА МАНДАТ 2016-2019 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/strategiq-OS-2016-2019.docx
 60. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2016г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/10/godishen-plan-2016-dyrvesina.pdf
 61. ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/08/ПООС-на-Община-Елхово-за-периода-2014-2020-г..pdf
 62. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2015 ГОДИНА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/07/ob-plan-m-2015.pdf
 63. ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2015г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/07/dopylnenie-gplan-2015.pdf
 64. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2015г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/06/godishen-plan-2015.pdf
 65. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/03/programa-OS-2015.doc
 66. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2020 ГОДИНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ В ОБЛАСТ ЯМБОЛ (2012 – 2020): http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/03/ob-plan-IR-2015-2020.doc
 67. Годишен план за развитие на социалните услуги за 2013 година на община Елхово: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/Год._план_2013.doc
 68. Общинска програма за закрила на детето за 2013 година на община Елхово: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/общ.-програма2013.doc
 69. Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Елхово за 2013 година: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/programa-2013.doc
 70. План за действие за периода 2013 – 2014 година в изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол (2012 – 2020): http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2013/02/t3.zip
 71. Годишна програма за развитие на туризма (ГПРТ) в община Елхово за 2013 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2013/02/programa.doc
 72. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2013 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/PROGRAMA-2013-T.1-s-izmenenieto.doc
 73. ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2013 ГОДИНА: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/plan_2013.doc
 74. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА 2013 ГОД.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/programa_chitalista_2013.doc
 75. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2013г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/11/gp-za-dyrvesina-2013.pdf
 76. ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ДО 2020 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/10/plan-elhovo.pdf
 77. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2012 ГОДИНА: http://wp-content/uploads/2012/06/op2012.doc
 78. ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ОБЩИНА ЕЛХОВО ЗА ПЕРИОДА 2012-2015 ГОД. : http://wp-content/uploads/2012/06/ps3.doc
 79. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2012 г. : http://wp-content/uploads/2012/06/prog-za-upr-na-obsh-sobstvenost.doc
 80. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2012 Г. В ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://wp-content/uploads/2012/06/programa_chitalista_2012.doc
 81. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2012г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/godishen-plan-gori-20121.pdf
 82. СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2011 – 2015 г. : http://wp-content/uploads/2012/06/Strategia-obchtinska-sobstvenost.doc
 83. Програма за реализация на общинския план за развитие на община Елхово за 2012 г. : http://wp-content/uploads/2012/06/programa-2012.doc
 84. Доклад за изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план за развитие за 2011 година от Мониторингова група към Общински съвет град Елхово : http://wp-content/uploads/2012/06/Doklad_2011.doc
 85. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА 2011 Г. НА ОБЩИНА ЕЛХОВО: http://wp-content/uploads/2012/06/C_ObS_2007-2011_ses_52-27.06.2011_Strategiq_2011-2015.doc
 86. ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ (2011 – 2015) : http://wp-content/uploads/2012/06/C_ObS_2007-2011_NAREDBI_07-11_programa_chitalista_2011-prietata_ot_ObS.doc
 87. ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2011 Г. В ОБЩИНА ЕЛХОВО : http://wp-content/uploads/2012/06/C_ObS_2007-2011_NAREDBI_07-11_programa_chitalista_2011-prietata_ot_ObS1.doc
 88. ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2011 г.: http://wp-content/uploads/2012/06/zd2011.doc
 89. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЕЛХОВО ПРЕЗ 2011 г.: http://wp-content/uploads/2012/06/C_ObS_2007-2011_NAREDBI_07-11_programa_chitalista_2011-prietata_ot_ObS2.doc
 90. ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОПУЛАЦИЯТА И ТРАЙНО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА С БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛХОВО – приета от ОбС на 19.06.08: http://wp-content/uploads/2012/06/pop19.06.08.doc
 91. ПРОГРАМА ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА МРЕЖАТА НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2008/2009 ГОДИНА : http://wp-content/uploads/2012/06/Programa-optimizaciq-na-u4ilishtnata-mreja-2008.doc
 92. ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО : http://wp-content/uploads/2012/06/otpadaci.doc
 93. ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО 2009-2011 Г.: http://wp-content/uploads/2012/06/ef2009-2011.pdf
 94. Програма за управление на общинската собственост.: http://wp-content/uploads/2012/06/programa_upr_1-1.doc

Source URL: http://elhovobg.org/?page_id=2024