Достъп до информация

Публикувано от: Община Елхово | 8 юни 2012

Уважаеми дами и господа,

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения  живот в РБългария, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно  дейността на администрацията.

Достъпът до обществена информация се предоставя на основание  писмено заявление или устно запитване в ЦУИГ при община Елхово.

Вашето заявление за достъп до обществена информация следва да съдържа:

Ако в заявлението не се съдържат горепосочените данни, то се оставя без разглеждане. Екземпляр от утвърдения в община Елхово формуляр за достъп до обществена информация можете да получите в ЦУИГ.

Гражданите могат да се запознаят със закона и  изискванията към съдържанието на заявлението за достъп  в деловодството на  ЦУИГ. Заявлението се завежда в специален регистър и се разглежда от общинска администрация  във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни. След този срок следва  писмено уведомление за решението за предоставяне на информация или отказ за достъп.

Достъп може да бъде отказан:

·        когато исканата информация е класифицирана, представляваща държавна или служебна тайна;

·        когато засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;

·        когато исканата обществена информация се предоставя на заявителя през предходните шест месеца.

Когато в Общинска администрация –Елхово  не се съхранява исканата информация подаденото заявление се препраща до компетентния орган , ако се разполага с данни кой я съхранява. Решението на кмета на общината за достъп до обществена информация се обжалва пред административните съдилища или пред Върховния административен съд.

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Елхово за сферата на дейност на Община Елхово[1]

Заявление за достъп до информация[2]

Искане за повторно ползване на информация[3]

Годишен отчет 2011 г.[4]

Годишен отчет 2012 г.[5]

Годишен отчет 2013 г.[6]

Годишен отчет 2014 г.[7]

Годишен отчет 2015 г.[8]

Годишен отчет 2016 г.[9]

Годишен отчет 2017г.[10]

 

Endnotes:
  1. Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Елхово за сферата на дейност на Община Елхово: /wp-content/uploads/2016/03/spisak-a.docx
  2. Заявление за достъп до информация: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/Приложение-№-1.doc
  3. Искане за повторно ползване на информация: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/Приложение-№-3.doc
  4. Годишен отчет 2011 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2013/02/doi-2011-Elhovo.doc
  5. Годишен отчет 2012 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2013/02/doi-2012-Elhovo.doc
  6. Годишен отчет 2013 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/02/doi-2013-Elhovo.doc
  7. Годишен отчет 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/05/doi-2014-Elhovo.doc
  8. Годишен отчет 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/04/doi-2015-Elhovo.doc
  9. Годишен отчет 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/10/Отчет-2016.doc
  10. Годишен отчет 2017г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/01/Отчет-ДОИ-2017.doc

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?page_id=2030