Регистри

by Община Елхово | 8 юни 2012 14:21

Регистър на пчелини и пчелни семейства в община Елхово[1]

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“[2]

Регистър на земи – общинска собственост, отдадени под аренда / наем[3]

 

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ[4]

 

Регистър на техническите паспорти на строежите[5]

 

Регистър на имоти – публична и частна общинска собственост[6]

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ[7]

 

Публичен регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници[8]

 

Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на община Елхово[9]

 

Публичен регистър по чл.15 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност в община Елхово[10]

 

Регистър на издадените от Община Елхово разрешителни за ползване на повърхностни водни обекти[11]

 

Публичен регистър на търговските дружества с общинско участие[12]

 

Публичен регистър на юридическите лица с нестопанска с цел с общинско участие[13]

 

Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост[14]

Endnotes:
 1. Регистър на пчелини и пчелни семейства в община Елхово: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/03/Регистър-на-пчелини-и-пчелни-семейства-в-община-Елхово.xlsx
 2. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/08/OPRR-registar.doc
 3. Регистър на земи – общинска собственост, отдадени под аренда / наем: https://opendata.government.bg/dataset/dannielhovo
 4. РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ: https://opendata.government.bg/dataset/dada
 5. Регистър на техническите паспорти на строежите: https://opendata.government.bg/dataset/pernctbp-ha-texhnhecknte-nacnoptn-ha-ctpoexnte
 6. Регистър на имоти – публична и частна общинска собственост: https://opendata.government.bg/dataset/dahhhhhhnnnonnnn
 7. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ: https://opendata.government.bg/dataset/ttybjinheh-pernctbp-ha-n3dadehnte-pa3pewehnr-3a-ctpoex
 8. Публичен регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/03/ПУБЛИЧЕН-РЕГИСТЪР-НА-ИЗДАДЕНИТЕ-РАЗРЕШЕНИЯ-ЗА-ТАКСИМЕТРОВ-ПРЕВОЗ-НА-ПЪТНИЦИ-1.xlsx
 9. Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на община Елхово: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/Регистрация-ДГиЦПЛР.docx
 10. Публичен регистър по чл.15 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност в община Елхово: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/05/РЕГИСТЪР.xls
 11. Регистър на издадените от Община Елхово разрешителни за ползване на повърхностни водни обекти: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/11/Tablica-obrazec_registar_obshtini-Elhovo.xls
 12. Публичен регистър на търговските дружества с общинско участие: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/02/1.doc
 13. Публичен регистър на юридическите лица с нестопанска с цел с общинско участие: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/prilojenie-11-naredba81-new.doc
 14. Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/регистър-сдружения-община-Елхово.doc

Source URL: http://elhovobg.org/?page_id=2036