Регистри

Публикувано от: Община Елхово | 8 юни 2012

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“[1]

Регистър на земи – общинска собственост, отдадени под аренда / наем[2]

 

РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ[3]

 

Регистър на техническите паспорти на строежите[4]

 

Регистър на имоти – публична и частна общинска собственост[5]

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ[6]

 

Публичен регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници[7]

 

Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на община Елхово[8]

 

Публичен регистър по чл.15 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност в община Елхово[9]

 

Регистър на издадените от Община Елхово разрешителни за ползване на повърхностни водни обекти[10]

 

Публичен регистър на търговските дружества с общинско участие[11]

 

Публичен регистър на юридическите лица с нестопанска с цел с общинско участие[12]

 

Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост[13]

Endnotes:
 1. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИНТЕРЕС И ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/08/OPRR-registar.doc
 2. Регистър на земи – общинска собственост, отдадени под аренда / наем: https://opendata.government.bg/dataset/dannielhovo
 3. РЕГИСТЪР НА ВЪВЕДЕНИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ СТРОЕЖИ ОТ ЧЕТВЪРТА И ПЕТА КАТЕГОРИЯ: https://opendata.government.bg/dataset/dada
 4. Регистър на техническите паспорти на строежите: https://opendata.government.bg/dataset/pernctbp-ha-texhnhecknte-nacnoptn-ha-ctpoexnte
 5. Регистър на имоти – публична и частна общинска собственост: https://opendata.government.bg/dataset/dahhhhhhnnnonnnn
 6. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ: https://opendata.government.bg/dataset/ttybjinheh-pernctbp-ha-n3dadehnte-pa3pewehnr-3a-ctpoex
 7. Публичен регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/03/ПУБЛИЧЕН-РЕГИСТЪР-НА-ИЗДАДЕНИТЕ-РАЗРЕШЕНИЯ-ЗА-ТАКСИМЕТРОВ-ПРЕВОЗ-НА-ПЪТНИЦИ-1.xlsx
 8. Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на община Елхово: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/Регистрация-ДГиЦПЛР.docx
 9. Публичен регистър по чл.15 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност в община Елхово: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/10/Registyr_po_ZOARAKSD-Elhovo.xls
 10. Регистър на издадените от Община Елхово разрешителни за ползване на повърхностни водни обекти: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/11/Tablica-obrazec_registar_obshtini-Elhovo.xls
 11. Публичен регистър на търговските дружества с общинско участие: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/03/registar-ou.doc
 12. Публичен регистър на юридическите лица с нестопанска с цел с общинско участие: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/prilojenie-11-naredba81-new.doc
 13. Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/регистър-сдружения-община-Елхово.doc

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?page_id=2036