Бюджет

Публикувано от: Община Елхово | 8 юни 2012

 Отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2018г.

 Отчет за месец януари[1] – дата на качване 09.02.2018г.

Сборен бюджет на община Елхово за 2018 г.

Приходи 2018 г.[2]

Разходи 2018 г.[3]

Разходи по разпоредители 2018 г.[4]

Преходен остатък 2017 г.[5]

Поименен списък 2018 г.[6]

Разчет СЕС 2018 г.[7]

Пътни разходи 2018 г.[8]

Капиталови разходи § 40-00 2018 г.[9]

Погребални услуги 2018 г.[10]

Актуализирана прогноза 2018-2020 г.[11]

Второстепенни разпоредители 2018 г.[12]

Протокол публично обсъждане 2018 г.[13]

Бюджет образовaние 2018г.

Заповед формули[14]

Справка по чл.290, ал.2 от ЗПУО[15]

Сборен бюджет на община Елхово за 2017 г.

Приходи 2017 г.[16]

Разходи 2017 г.[17]

Разходи по разпоредители 2017 г.[18]

Преходен остатък 2016 г.[19]

Поименен списък 2017 г.[20]

Разчет СЕС 2017 г.[21]

Пътни разходи 2017 г.[22]

Капиталови разходи § 40-00 2017 г.[23]

Погребални услуги 2017 г.[24]

Актуализирана прогноза 2017-2019 г.[25]

Второстепенни разпоредители 2017 г.[26]

Протокол публично обсъждане 2017 г.[27]

Бюджет образовaние 2017

Заповед формули[28]

Справка по чл.290, ал.2 от ЗПУО[29]

Отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2017г.

Отчет за месец януари[30]

Отчет за месец февруари[31]

Отчет за месец март[32]

Отчет за месец април[33] – дата на качване 10.05.2017г.

Отчет за месец май [34]– дата на качване 09.06.2017г.

Отчет за месец юни[35] – дата на качване 10.07.2017г.

Отчет за месец юли[36] – дата на качване 10.08.2017г.

Отчет за месец август[37] – дата на качване 08.09.2017г.

Отчет за месец септември[38] – дата на качване 10.10.2017г.

Отчет за месец октомври[39] – дата на качване 08.11.2017г.

Отчет за месец ноември[40] – дата на качване 08.12.2017г.

Отчет за месец декември[41] – дата на качване 10.01.2018г.

 

 Тримесечни отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2017г.

Отчет за първото тримесечие[42] – дата на качване 11.05.2017г.

Отчет за второто тримесечие[43] – дата на качване 27.07.2017г.

Отчет за третото тримесечие[44] – дата на качване 26.10.2017г.

Заверка годишен финансов отчет 2016 г.

Пояснителни сведения 2016 г.[45]

Счетоводен баланс 2016 г.[46]

Отчет за приходите и разходите 2016 г.[47]

Одитен доклад 2016 г.[48]

Одитно становище 2016 г.[49]

Отчет СЕС-3-КСФ 2016г.[50]

Отчет СЕС-3-РА 2016 г.[51]

Отчет Б-3  2016 г.[52]

Отчет Б-3 с код 33 2016 г.[53]

Сборен отчет 2016 г.[54]

 Заверка годишен финансов отчет 2015 г.

Пояснителни сведения 2015 г.[55]

Счетоводен баланс 2015 г.[56]

Отчет за приходите и разходите 2015 г.[57]

Одитен доклад 2015 г.[58]

Одитно становище 2015 г.[59]

Сборен отчет БО-3 2015 г.[60]

Отчет СЕС-3-КСФ 2015 г.[61]

Отчет СЕС-3-РА 2015 г.[62]

 Отчет СЕС-3-ДЕС 2015 г.[63]

Отчет Б-3 с код 33 2015 г.[64]

 

Бюджет образовaние 2016

Заповед и формули[65]

Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ[66]

Натурални  показатели[67]

Разпределение средства[68]

Заверка годишен финансов отчет 2014 г.

Пояснителни сведения 2014 г.[69]

Счетоводен баланс 2014 г.[70]

Одитен доклад 2014 г.[71]

Одитно становище 2014 г.[72]

Сборен отчет БО-3 2014 г.[73]

Отчет СЕС-3-КСФ 2014 г.[74]

Отчет СЕС-3-РА 2014 г.[75]

 Отчет СЕС-3-ДЕС 2014 г.[76]

Отчет Б-3 с код 33 2014 г.[77]

Бюджет образовaние 2015

Заповед и формули[78]

Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ[79]

Натурални  показатели[80]

Разпределение средства[81]

Бюджет образовaние 2014

Заповед и формули[82]

Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ[83]

Натурални  показатели[84]

Разпределение средства[85]

Бюджет на община Елхово 2013

Информация от годишния финансов отчет за 2013 г. на община Елхово:

Решение[86]

Становище[87]

Одитен доклад[88]

Баланс[89]

Отчет за изпълнение на бюджета[90]

Отчет за изпълнение на ИБСФ[91]

Обяснителна записка[92]

Бюджет образовaние 2013

Заповед и формули[93]

Разчетни показатели[94]

Разпределение средства[95]

Бюджет 2012 г. – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Бояново

Бюджет 2012 г. [96]

Отчет към 31.03.2012 г.[97]

 

Бюджет 2012 г. – ОУ „Хаджи Димитър“ с. Гранитово

Бюджет 2012 г.[98]

Отчет към 31.03.2012 г.[99]

Бюджет образовaние 2012

Заповед и формули [100]

Разчетни показатели[101]

Разпределение средства[102]

Бюджетен календар 2012г.

Бюджетен календар [103]

Бюджетен календар 2011г.

Бюджетен календар [104]

Проектобюджет 2011г.

Материали за публично обсъждане [105]

Списък на текущите ремонти по населени места [106]

Бюджет образовaние 2011

Заповед и формули [107]

Разчетни показатели[108]

Разпределение средства[109]

Бюджет 2010г.

Бюджетът на община Елхово за 2010г. е в размер в размер на 8 070 хил.лв., в т.ч. държавни дейности, вкл. дофинансиране – 4 430 хил.лв. и местни дейности – 3 640 хил.лв.

Пълния текст на Бюджет 2010 можете да изтеглите от тук[110].

 

Бюджет образовaние 2010

Единни разходни стандарти [111]

Формули[112]

Натурални показтели[113]

Разпределение средства[114]


Отчет за изпълнението на бюджета на община Елхово за 2009 г.

На проведено заседание на Общински съвет – Елхово с решение № 287/21/1 по Протокол №21/ 21.04.2009г. бе приет сборния бюджет на община Елхово за 2009г. в размер на 9 292хил.лв., в т.ч. държавни дейности 4 921хил.лв. и местни дейности 4 371хил.лв.

Пълния текст на отчета за изпълнение на бюджета на община Елхово за 2009г. можете да изтеглите от тук[115]

Формули и разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти[116]

Endnotes:
 1. Отчет за месец януари: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Отчет-за-месец-Януари.zip
 2. Приходи 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Приходи-2018-г..pdf
 3. Разходи 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Разходи-2018-г..pdf
 4. Разходи по разпоредители 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Разходи-по-разпоредители-2018-г..pdf
 5. Преходен остатък 2017 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Преходен-остатък-2017-г..pdf
 6. Поименен списък 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Поименен-списък-2018-г..pdf
 7. Разчет СЕС 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Разчет-СЕС-2018-г..pdf
 8. Пътни разходи 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Пътни-разходи-2018-г..pdf
 9. Капиталови разходи § 40-00 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Капиталови-разходи-§40-00-2018-г..pdf
 10. Погребални услуги 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Погребални-услуги-2018-г..pdf
 11. Актуализирана прогноза 2018-2020 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Актуализирана-прогноза-2018-2020-г..pdf
 12. Второстепенни разпоредители 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Второстепенни-разпоредители-2018-г..pdf
 13. Протокол публично обсъждане 2018 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Протокол-публично-обсъждане-2018-г..pdf
 14. Заповед формули: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/zapoved-f.doc
 15. Справка по чл.290, ал.2 от ЗПУО: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/02/Budjet-Obrazovanie-2018.xls
 16. Приходи 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/prihodi-2017.pdf
 17. Разходи 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/razhodi%202017.pdf
 18. Разходи по разпоредители 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/razhodi-po-razporediteli-2017.pdf
 19. Преходен остатък 2016 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/prehoden-ostatak-2016.pdf
 20. Поименен списък 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/poimenen-spisak-2017.pdf
 21. Разчет СЕС 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/razchet-SES-2017.pdf
 22. Пътни разходи 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/patni-razhodi.pdf
 23. Капиталови разходи § 40-00 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/kapitalovi-razhodi-§-40-00.pdf
 24. Погребални услуги 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/pogrebalni-uslugi.pdf
 25. Актуализирана прогноза 2017-2019 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/aktualizirana%20prognoza%202017-2019.pdf
 26. Второстепенни разпоредители 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/vtorostepenni-razporediteli.pdf
 27. Протокол публично обсъждане 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/protokol-publichno-obsajdane.pdf
 28. Заповед формули: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/Заповед-формули-2017.doc
 29. Справка по чл.290, ал.2 от ЗПУО: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/Справка-по-чл.290-ал.2-от-ЗПУО-2017.xlsx
 30. Отчет за месец януари: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/mesec-1.zip
 31. Отчет за месец февруари: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/03/mfewruari.zip
 32. Отчет за месец март: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/04/3.zip
 33. Отчет за месец април: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/05/Отчети-м.04.2017.zip
 34. Отчет за месец май : http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/отчет-м.05.2017.zip
 35. Отчет за месец юни: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/Месечни-отчети-към-30.06.2017.zip
 36. Отчет за месец юли: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/08/отчет-м.07.2017.zip
 37. Отчет за месец август: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Отчет-м.08.2017.zip
 38. Отчет за месец септември: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/10/Отчет-за-месец-Септември.zip
 39. Отчет за месец октомври: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/11/Отчет-за-месец-Октомври.zip
 40. Отчет за месец ноември: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/12/Отчет-за-месец-Ноември.zip
 41. Отчет за месец декември: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/01/Отчет-за-месец-Декември-2017г.zip
 42. Отчет за първото тримесечие: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/05/Тримесечни-отчети-31.03.2017.zip
 43. Отчет за второто тримесечие: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/Тримесечни-отчети-към-30.06.2017.zip
 44. Отчет за третото тримесечие: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/10/Тримесечни-отчети-към-30.09.2017.zip
 45. Пояснителни сведения 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Пояснителни-сведения-2016-г..doc
 46. Счетоводен баланс 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Счетоводен-баланс-2016-г..pdf
 47. Отчет за приходите и разходите 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Отчет-за-приходите-и-разходите-2016-г..pdf
 48. Одитен доклад 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Одитен-доклад-2016-г..pdf
 49. Одитно становище 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Одитно-становище-2016-г..pdf
 50. Отчет СЕС-3-КСФ 2016г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Отчет-СЕС-3-КСФ-2016-г..pdf
 51. Отчет СЕС-3-РА 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Отчет-СЕС-3-РА-2016-г..pdf
 52. Отчет Б-3  2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Отчет-Б-3-2016-г..pdf
 53. Отчет Б-3 с код 33 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Отчет-Б-3-код-33-2016-г..pdf
 54. Сборен отчет 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Сборен-отчет-2016-г..pdf
 55. Пояснителни сведения 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/poiasnitelni_svedenia_2015.doc
 56. Счетоводен баланс 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/БАЛАНС.pdf
 57. Отчет за приходите и разходите 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ОПР.pdf
 58. Одитен доклад 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ОДИТЕН-ДОКЛАД.pdf
 59. Одитно становище 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ОДИТНО-СТАНОВИЩЕ.pdf
 60. Сборен отчет БО-3 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ТРИМЕСЕЧЕН-ОТЧЕТ-БО-3.pdf
 61. Отчет СЕС-3-КСФ 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ТРИМЕСЕЧЕН-ОТЧЕТ-КСФ.pdf
 62. Отчет СЕС-3-РА 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ТРИМЕСЕН-ОТЧЕТ-РА.pdf
 63.  Отчет СЕС-3-ДЕС 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ТРИМЕСЕЧЕН-ОТЧЕТ-ДЕС.pdf
 64. Отчет Б-3 с код 33 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ТРИМЕСЕН-ОТЧЕТ-КОД-33.pdf
 65. Заповед и формули: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/заповед-формули.doc
 66. Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/разчетни-показатели-по-ЗДБРБ-за-2016.docx
 67. Натурални  показатели: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/натурални-показатели-ВРБ-01.01.2016.doc
 68. Разпределение средства: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/разпределение-на-средствата-по-ЗДБРБ-за-2016.xls
 69. Пояснителни сведения 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/poiasnitelni_svedenia_2014.doc
 70. Счетоводен баланс 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/schetovoden-balans-2014.pdf
 71. Одитен доклад 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/oditen-doklad.pdf
 72. Одитно становище 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/oditno-stanovi6te.pdf
 73. Сборен отчет БО-3 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/sboren-otcet-BO-3-2014.pdf
 74. Отчет СЕС-3-КСФ 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/otchet-CEC-3-KSF-2014.pdf
 75. Отчет СЕС-3-РА 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/otchet-CEC-3-RA-2014.pdf
 76.  Отчет СЕС-3-ДЕС 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/otchet-CEC-3-DEC-2014.pdf
 77. Отчет Б-3 с код 33 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/otchet-B-3-s-kod-33-2014.pdf
 78. Заповед и формули: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/02/zapoved-obr-2015.doc
 79. Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/02/NP-obr-ZDBRB-2015.doc
 80. Натурални  показатели: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/02/NP-obr-2015.doc
 81. Разпределение средства: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/02/RS-obr-ZDBRB-2015.xls
 82. Заповед и формули: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/03/zapoved-za-utvyrjdavane-na-formuli.doc
 83. Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/03/NSP-po-ZBRB-2014.doc
 84. Натурални  показатели: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/03/NP-po-admin-01.01.2014.doc
 85. Разпределение средства: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/03/RSP-po-ZDBRB-2014.xls
 86. Решение: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/reshenie-352.pdf
 87. Становище: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/oditno-stanovishte.pdf
 88. Одитен доклад: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/oditen-doklad.pdf
 89. Баланс: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/balans.pdf
 90. Отчет за изпълнение на бюджета: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/otchet_budjet.pdf
 91. Отчет за изпълнение на ИБСФ: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/otchet_IBSF.pdf
 92. Обяснителна записка: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/obqsnitelna-zapiska.pdf
 93. Заповед и формули: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/zapovedi-i-formuli2013.doc
 94. Разчетни показатели: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/razchetni-pokazateli2013.doc
 95. Разпределение средства: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/razpredelenie-sredstva2013.xls
 96. Бюджет 2012 г. : http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/proekto-budjet2.xls
 97. Отчет към 31.03.2012 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/otchet-Boqnovo-03.20123.xls
 98. Бюджет 2012 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/proekto-budjet1.xls
 99. Отчет към 31.03.2012 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/otchet-Granitovo-03.2012.xls
 100. Заповед и формули : http://wp-content/uploads/2012/06/zapoved-f.doc
 101. Разчетни показатели: http://wp-content/uploads/2012/06/RP-po-ZDBRB-2012.doc
 102. Разпределение средства: http://wp-content/uploads/2012/06/RS-po-ZDBRB-2012.xls
 103. Бюджетен календар : http://wp-content/uploads/2012/06/budjeten-kalendar-2012.doc
 104. Бюджетен календар : http://wp-content/uploads/2012/06/bk2011.doc
 105. Материали за публично обсъждане : http://wp-content/uploads/2012/06/M-li_publ.obs-ne.doc
 106. Списък на текущите ремонти по населени места : http://wp-content/uploads/2012/06/TR-naseleni_mesta.xls
 107. Заповед и формули : http://wp-content/uploads/2012/06/zf.doc
 108. Разчетни показатели: http://wp-content/uploads/2012/06/rp.doc
 109. Разпределение средства: http://wp-content/uploads/2012/06/rs.xls
 110. тук: http://wp-content/uploads/2012/06/budjet-Internet.doc
 111. Единни разходни стандарти : http://wp-content/uploads/2012/06/razhodni-standarti.doc
 112. Формули: http://wp-content/uploads/2012/06/formuli1.doc
 113. Натурални показтели: http://wp-content/uploads/2012/06/naturalni_pokazateli.xls
 114. Разпределение средства: http://wp-content/uploads/2012/06/razpredelenie.xls
 115. тук: http://wp-content/uploads/2012/06/Ot4et_2009_-_Internet.doc
 116. Формули и разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти: index.php?page_id=3078

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?page_id=2040