Бюджет

Публикувано от: Община Елхово | 8 юни 2012

Сборен бюджет на община Елхово за 2017 г.

Приходи 2017 г.[1]

Разходи 2017 г.[2]

Разходи по разпоредители 2017 г.[3]

Преходен остатък 2016 г.[4]

Поименен списък 2017 г.[5]

Разчет СЕС 2017 г.[6]

Пътни разходи 2017 г.[7]

Капиталови разходи § 40-00 2017 г.[8]

Погребални услуги 2017 г.[9]

Актуализирана прогноза 2017-2019 г.[10]

Второстепенни разпоредители 2017 г.[11]

Протокол публично обсъждане 2017 г.[12]

Бюджет образовaние 2017

Заповед формули[13]

Справка по чл.290, ал.2 от ЗПУО[14]

Отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2017г.

Отчет за месец януари[15]

Отчет за месец февруари[16]

Отчет за месец март[17]

Отчет за месец април[18] – дата на качване 10.05.2017г.

Отчет за месец май [19]– дата на качване 09.06.2017г.

Отчет за месец юни[20] – дата на качване 10.07.2017г.

Отчет за месец юли[21] – дата на качване 10.08.2017г.

Отчет за месец август[22] – дата на качване 08.09.2017г.

Отчет за месец септември[23] – дата на качване 10.10.2017г.

Отчет за месец октомври[24] – дата на качване 08.11.2017г.

 Тримесечни отчети за касовото изпълнение на община Елхово за 2017г.

Отчет за първото тримесечие[25] – дата на качване 11.05.2017г.

Отчет за второто тримесечие[26] – дата на качване 27.07.2017г.

Отчет за третото тримесечие[27] – дата на качване 26.10.2017г.

Заверка годишен финансов отчет 2016 г.

Пояснителни сведения 2016 г.[28]

Счетоводен баланс 2016 г.[29]

Отчет за приходите и разходите 2016 г.[30]

Одитен доклад 2016 г.[31]

Одитно становище 2016 г.[32]

Отчет СЕС-3-КСФ 2016г.[33]

Отчет СЕС-3-РА 2016 г.[34]

Отчет Б-3  2016 г.[35]

Отчет Б-3 с код 33 2016 г.[36]

Сборен отчет 2016 г.[37]

 Заверка годишен финансов отчет 2015 г.

Пояснителни сведения 2015 г.[38]

Счетоводен баланс 2015 г.[39]

Отчет за приходите и разходите 2015 г.[40]

Одитен доклад 2015 г.[41]

Одитно становище 2015 г.[42]

Сборен отчет БО-3 2015 г.[43]

Отчет СЕС-3-КСФ 2015 г.[44]

Отчет СЕС-3-РА 2015 г.[45]

 Отчет СЕС-3-ДЕС 2015 г.[46]

Отчет Б-3 с код 33 2015 г.[47]

 

Бюджет образовaние 2016

Заповед и формули[48]

Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ[49]

Натурални  показатели[50]

Разпределение средства[51]

Заверка годишен финансов отчет 2014 г.

Пояснителни сведения 2014 г.[52]

Счетоводен баланс 2014 г.[53]

Одитен доклад 2014 г.[54]

Одитно становище 2014 г.[55]

Сборен отчет БО-3 2014 г.[56]

Отчет СЕС-3-КСФ 2014 г.[57]

Отчет СЕС-3-РА 2014 г.[58]

 Отчет СЕС-3-ДЕС 2014 г.[59]

Отчет Б-3 с код 33 2014 г.[60]

Бюджет образовaние 2015

Заповед и формули[61]

Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ[62]

Натурални  показатели[63]

Разпределение средства[64]

Бюджет образовaние 2014

Заповед и формули[65]

Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ[66]

Натурални  показатели[67]

Разпределение средства[68]

Бюджет на община Елхово 2013

Информация от годишния финансов отчет за 2013 г. на община Елхово:

Решение[69]

Становище[70]

Одитен доклад[71]

Баланс[72]

Отчет за изпълнение на бюджета[73]

Отчет за изпълнение на ИБСФ[74]

Обяснителна записка[75]

Бюджет образовaние 2013

Заповед и формули[76]

Разчетни показатели[77]

Разпределение средства[78]

Бюджет 2012 г. – ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Бояново

Бюджет 2012 г. [79]

Отчет към 31.03.2012 г.[80]

 

Бюджет 2012 г. – ОУ „Хаджи Димитър“ с. Гранитово

Бюджет 2012 г.[81]

Отчет към 31.03.2012 г.[82]

Бюджет образовaние 2012

Заповед и формули [83]

Разчетни показатели[84]

Разпределение средства[85]

Бюджетен календар 2012г.

Бюджетен календар [86]

Бюджетен календар 2011г.

Бюджетен календар [87]

Проектобюджет 2011г.

Материали за публично обсъждане [88]

Списък на текущите ремонти по населени места [89]

Бюджет образовaние 2011

Заповед и формули [90]

Разчетни показатели[91]

Разпределение средства[92]

Бюджет 2010г.

Бюджетът на община Елхово за 2010г. е в размер в размер на 8 070 хил.лв., в т.ч. държавни дейности, вкл. дофинансиране – 4 430 хил.лв. и местни дейности – 3 640 хил.лв.

Пълния текст на Бюджет 2010 можете да изтеглите от тук[93].

 

Бюджет образовaние 2010

Единни разходни стандарти [94]

Формули[95]

Натурални показтели[96]

Разпределение средства[97]


Отчет за изпълнението на бюджета на община Елхово за 2009 г.

На проведено заседание на Общински съвет – Елхово с решение № 287/21/1 по Протокол №21/ 21.04.2009г. бе приет сборния бюджет на община Елхово за 2009г. в размер на 9 292хил.лв., в т.ч. държавни дейности 4 921хил.лв. и местни дейности 4 371хил.лв.

Пълния текст на отчета за изпълнение на бюджета на община Елхово за 2009г. можете да изтеглите от тук[98]

Формули и разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти[99]

Endnotes:
 1. Приходи 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/prihodi-2017.pdf
 2. Разходи 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/razhodi%202017.pdf
 3. Разходи по разпоредители 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/razhodi-po-razporediteli-2017.pdf
 4. Преходен остатък 2016 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/prehoden-ostatak-2016.pdf
 5. Поименен списък 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/poimenen-spisak-2017.pdf
 6. Разчет СЕС 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/razchet-SES-2017.pdf
 7. Пътни разходи 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/patni-razhodi.pdf
 8. Капиталови разходи § 40-00 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/kapitalovi-razhodi-§-40-00.pdf
 9. Погребални услуги 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/pogrebalni-uslugi.pdf
 10. Актуализирана прогноза 2017-2019 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/aktualizirana%20prognoza%202017-2019.pdf
 11. Второстепенни разпоредители 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/vtorostepenni-razporediteli.pdf
 12. Протокол публично обсъждане 2017 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/protokol-publichno-obsajdane.pdf
 13. Заповед формули: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/Заповед-формули-2017.doc
 14. Справка по чл.290, ал.2 от ЗПУО: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/Справка-по-чл.290-ал.2-от-ЗПУО-2017.xlsx
 15. Отчет за месец януари: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/02/mesec-1.zip
 16. Отчет за месец февруари: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/03/mfewruari.zip
 17. Отчет за месец март: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/04/3.zip
 18. Отчет за месец април: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/05/Отчети-м.04.2017.zip
 19. Отчет за месец май : http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/06/отчет-м.05.2017.zip
 20. Отчет за месец юни: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/Месечни-отчети-към-30.06.2017.zip
 21. Отчет за месец юли: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/08/отчет-м.07.2017.zip
 22. Отчет за месец август: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Отчет-м.08.2017.zip
 23. Отчет за месец септември: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/10/Отчет-за-месец-Септември.zip
 24. Отчет за месец октомври: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/11/Отчет-за-месец-Октомври.zip
 25. Отчет за първото тримесечие: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/05/Тримесечни-отчети-31.03.2017.zip
 26. Отчет за второто тримесечие: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/07/Тримесечни-отчети-към-30.06.2017.zip
 27. Отчет за третото тримесечие: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/10/Тримесечни-отчети-към-30.09.2017.zip
 28. Пояснителни сведения 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Пояснителни-сведения-2016-г..doc
 29. Счетоводен баланс 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Счетоводен-баланс-2016-г..pdf
 30. Отчет за приходите и разходите 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Отчет-за-приходите-и-разходите-2016-г..pdf
 31. Одитен доклад 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Одитен-доклад-2016-г..pdf
 32. Одитно становище 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Одитно-становище-2016-г..pdf
 33. Отчет СЕС-3-КСФ 2016г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Отчет-СЕС-3-КСФ-2016-г..pdf
 34. Отчет СЕС-3-РА 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Отчет-СЕС-3-РА-2016-г..pdf
 35. Отчет Б-3  2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Отчет-Б-3-2016-г..pdf
 36. Отчет Б-3 с код 33 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Отчет-Б-3-код-33-2016-г..pdf
 37. Сборен отчет 2016 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/09/Сборен-отчет-2016-г..pdf
 38. Пояснителни сведения 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/poiasnitelni_svedenia_2015.doc
 39. Счетоводен баланс 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/БАЛАНС.pdf
 40. Отчет за приходите и разходите 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ОПР.pdf
 41. Одитен доклад 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ОДИТЕН-ДОКЛАД.pdf
 42. Одитно становище 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ОДИТНО-СТАНОВИЩЕ.pdf
 43. Сборен отчет БО-3 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ТРИМЕСЕЧЕН-ОТЧЕТ-БО-3.pdf
 44. Отчет СЕС-3-КСФ 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ТРИМЕСЕЧЕН-ОТЧЕТ-КСФ.pdf
 45. Отчет СЕС-3-РА 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ТРИМЕСЕН-ОТЧЕТ-РА.pdf
 46.  Отчет СЕС-3-ДЕС 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ТРИМЕСЕЧЕН-ОТЧЕТ-ДЕС.pdf
 47. Отчет Б-3 с код 33 2015 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/08/ТРИМЕСЕН-ОТЧЕТ-КОД-33.pdf
 48. Заповед и формули: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/заповед-формули.doc
 49. Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/разчетни-показатели-по-ЗДБРБ-за-2016.docx
 50. Натурални  показатели: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/натурални-показатели-ВРБ-01.01.2016.doc
 51. Разпределение средства: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2016/02/разпределение-на-средствата-по-ЗДБРБ-за-2016.xls
 52. Пояснителни сведения 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/poiasnitelni_svedenia_2014.doc
 53. Счетоводен баланс 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/schetovoden-balans-2014.pdf
 54. Одитен доклад 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/oditen-doklad.pdf
 55. Одитно становище 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/oditno-stanovi6te.pdf
 56. Сборен отчет БО-3 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/sboren-otcet-BO-3-2014.pdf
 57. Отчет СЕС-3-КСФ 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/otchet-CEC-3-KSF-2014.pdf
 58. Отчет СЕС-3-РА 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/otchet-CEC-3-RA-2014.pdf
 59.  Отчет СЕС-3-ДЕС 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/otchet-CEC-3-DEC-2014.pdf
 60. Отчет Б-3 с код 33 2014 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/12/otchet-B-3-s-kod-33-2014.pdf
 61. Заповед и формули: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/02/zapoved-obr-2015.doc
 62. Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/02/NP-obr-ZDBRB-2015.doc
 63. Натурални  показатели: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/02/NP-obr-2015.doc
 64. Разпределение средства: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2015/02/RS-obr-ZDBRB-2015.xls
 65. Заповед и формули: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/03/zapoved-za-utvyrjdavane-na-formuli.doc
 66. Натурални и стойностни показатели, съгласно ЗДБРБ: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/03/NSP-po-ZBRB-2014.doc
 67. Натурални  показатели: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/03/NP-po-admin-01.01.2014.doc
 68. Разпределение средства: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/03/RSP-po-ZDBRB-2014.xls
 69. Решение: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/reshenie-352.pdf
 70. Становище: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/oditno-stanovishte.pdf
 71. Одитен доклад: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/oditen-doklad.pdf
 72. Баланс: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/balans.pdf
 73. Отчет за изпълнение на бюджета: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/otchet_budjet.pdf
 74. Отчет за изпълнение на ИБСФ: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/otchet_IBSF.pdf
 75. Обяснителна записка: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2014/12/obqsnitelna-zapiska.pdf
 76. Заповед и формули: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/zapovedi-i-formuli2013.doc
 77. Разчетни показатели: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/razchetni-pokazateli2013.doc
 78. Разпределение средства: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/razpredelenie-sredstva2013.xls
 79. Бюджет 2012 г. : http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/proekto-budjet2.xls
 80. Отчет към 31.03.2012 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/otchet-Boqnovo-03.20123.xls
 81. Бюджет 2012 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/proekto-budjet1.xls
 82. Отчет към 31.03.2012 г.: http://www.elhovobg.org/wp-content/uploads/2012/06/otchet-Granitovo-03.2012.xls
 83. Заповед и формули : http://wp-content/uploads/2012/06/zapoved-f.doc
 84. Разчетни показатели: http://wp-content/uploads/2012/06/RP-po-ZDBRB-2012.doc
 85. Разпределение средства: http://wp-content/uploads/2012/06/RS-po-ZDBRB-2012.xls
 86. Бюджетен календар : http://wp-content/uploads/2012/06/budjeten-kalendar-2012.doc
 87. Бюджетен календар : http://wp-content/uploads/2012/06/bk2011.doc
 88. Материали за публично обсъждане : http://wp-content/uploads/2012/06/M-li_publ.obs-ne.doc
 89. Списък на текущите ремонти по населени места : http://wp-content/uploads/2012/06/TR-naseleni_mesta.xls
 90. Заповед и формули : http://wp-content/uploads/2012/06/zf.doc
 91. Разчетни показатели: http://wp-content/uploads/2012/06/rp.doc
 92. Разпределение средства: http://wp-content/uploads/2012/06/rs.xls
 93. тук: http://wp-content/uploads/2012/06/budjet-Internet.doc
 94. Единни разходни стандарти : http://wp-content/uploads/2012/06/razhodni-standarti.doc
 95. Формули: http://wp-content/uploads/2012/06/formuli1.doc
 96. Натурални показтели: http://wp-content/uploads/2012/06/naturalni_pokazateli.xls
 97. Разпределение средства: http://wp-content/uploads/2012/06/razpredelenie.xls
 98. тук: http://wp-content/uploads/2012/06/Ot4et_2009_-_Internet.doc
 99. Формули и разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти: index.php?page_id=3078

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?page_id=2040