Етичен кодекс

by Община Елхово | 10 февруари 2017 10:34

УТВЪРДИЛ:……/п/………

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО

ПЕТЪР КИРОВ

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ гр.ЕЛХОВО

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Този кодекс определя правилата за поведение на служителите в общинската администрация на Община Елхово .

Чл. 2. (1) Служителите в общинската администрация осъществяват дейността си при спазване на следните принципи:

  1. законност;
  2. лоялност;
  3. честност;
  4. безпристрастност;
  5. политическа неутралност;
  6. отговорност и отчетност.

 

Чл. 3. (1) В зависимост от функциите, които изпълняват, определени в длъжностните им характеристики, служителите съдействат за провеждането на политиката на общината, основаваща се на принципите на правовата държава, като извършват действия, предлагат и вземат решения, водещи към укрепване на доверието в общината и нейните органи.

Чл. 4. (1) При изпълнение на служебните си задължения и в своя обществен и личен живот, служителите спазват поведение, което не накърнява престижа на службата в общината.

 

Глава втора

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГРАЖДАНИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Чл. 5. (1) Служителите в общинската администрация изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създават условия за равнопоставеност на гражданите и юридическите лица при разглеждане на молбите, жалбите, сигналите и предложенията и осигуряват законосъобразно, качествено и в срок административно обслужване, достъпно за всеки.

(2) Служителите са длъжни да опазват и да не разпространяват данните и информацията, станали им известни при или по повод на изпълнението на служебните им задължения.

Чл. 6. (1) Служителите в общинската администрация са длъжни да се произнасят по исканията на гражданите и юридическите лица, като им предоставят цялата необходима информация с оглед защитата на техните права и законни интереси, при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни .

Глава трета

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 7. (1) Служителите в общинската администрация подпомагат дейността на кмета на общината и на общинския съвет с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на общинската политика, при изпълнението на взетите решения и при изпълнение на възложените им функции.

Чл. 8. (1) Служителите в общинската администрация са длъжни да спазват служебната йерархия и стриктно да изпълняват актовете и заповедите на горестоящите органи и служители от администрацията

Чл. 9. (1) Служителите в общинската администрация противодействат на корупционни прояви и на други неправомерни действия в общинската администрация.

Чл. 10. Служителите в общинската администрация не трябва да изразяват лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на общината.

Чл. 11. (1) При изпълнение на служебните си задължения служителите в общинската администрация опазват повереното им имущество с грижата на добър стопанин и не допускат използването му за лични цели.

Чл. 12. (1) Служителите в общинската администрация са длъжни да спазват и да използват установеното работно време за изпълнение на възложените им задължения.

(2) Служителите са длъжни да повишават своята квалификация и професионални умения.

Глава четвърта
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 13. (1) Служителите в общинската администрация не могат да участват при обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решения, когато те или свързани с тях лица по смисъла на § 1 от допълнителната разпоредба на Закона за държавния служител, са заинтересувани от съответното решение или когато имат със заинтересувани лица отношения, пораждащи основателни съмнения в тяхната безпристрастност.

Чл. 14. (1) Служителите в общинската администрация не могат да използват служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството им интереси.

 

Глава пета

КОЛЕГИАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Чл. 15. (1) В отношенията помежду си служителите в общинската администрация проявяват уважение и коректност, като не допускат поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност.

 

(2) Служителите уважават мнението на колегите си и се съобразяват с правото им на личен живот.

Чл. 16. Когато противоречията между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействието на непосредствения ръководител.

Чл. 17. Със своето лично поведение и чувство за отговорност служителите трябва да дават пример на останалите служители, а служителите на ръководни длъжности – и по отношение на подчинените си.

 

Глава шеста
ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 18. (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот служителят следва поведение, което не уронва престижа на службата в общинската администрация.

Чл. 19. Служителят не може да участва в скандални прояви, с които би могъл да накърни престижа на общинската администрация.

Чл. 20. Служителят не може да упражнява дейности, посочени в законодателството като несъвместими с неговите задължения и отговорности, както и да получава доходи от такива дейности.

Чл. 21. Служителят придобива и управлява имуществото си по начин, който да не създава съмнение за злоупотреба със служебното му положение.

Чл. 22. При осъществяването на действия, несъвместими с поведението по този кодекс, служителят следва да се оттегли от служба.

Глава седма
САНКЦИИ

Чл. 23. (1) При нарушаване на правилата и нормите на поведение, установени в този кодекс, служителите в общинската администрация носят дисциплинарна отговорност в съответствие с техния статут съгласно Закона за държавния служител или Кодекса на труда .

(2) Установяването на нарушенията по ал.1 и налагането на наказанията се извършва по реда за установяване на дисциплинарните нарушения и налагането на дисциплинарни наказания, определен в Закона за държавния служител и в Кодекса на труда.

Глава осма

МЕХАНИЗМИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ

Чл. 24. Всеки служител е длъжен да спазва следните механизми за установяване и докладване на нарушения на въведените етични правила за поведение:

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

разпоредбите на този кодекс в тридневен срок от постъпването му на работа.

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал:……/п/…………..

В.Димитрова- Секретар на Община Елхово

 

 

Изготвил: ……/п/……………

Н.Тодорова- гл.спец. „ЧР“

Source URL: http://elhovobg.org/?page_id=20456