Защита на личните данни

by Община Елхово | 30 май 2018 14:23

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА – ОБЩИНА ЕЛХОВО

Наименование: ОБЩИНА ЕЛХОВО
Седалище и адрес на управление: гр.Елхово, ул.“Търговска“ № 13
Данни за кореспонденция: гр.Елхово, код:8700, ул.“Търговска“ № 13
Телефон: 0478/88004
ФАКС: 0478/88034
e-mail: obshtina@elhovobg.org[1]
Web site: http://www.elhovobg.org

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Име,фамилия: Славка Дражева
Данни за кореспонденция: гр.Елхово, код:8700, ул.“Търговска“ № 13
Телефон: 0478/88004, 0478/81288
ФАКС: 0478/88034
e-mail: obshtina@elhovobg.org[1]
Web site: http://www.elhovobg.org

 

Политика на прозрачност[2]

Заявление за достъп  до лични данни[3]

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ[4]

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)[5]

Комисия за защита на личните данни[6]

 

Endnotes:
  1. obshtina@elhovobg.org: mailto:obshtina@elhovobg.org
  2. Политика на прозрачност: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/05/Политика-на-прозрачност.docx
  3. Заявление за достъп  до лични данни: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/05/заявл.достъп-ЛД.docx
  4. ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/05/ZZLD_January_2018_Bg.pdf
  5. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните): http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/05/Regulation_EU_2016_679_Bg.pdf
  6. Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/

Source URL: http://elhovobg.org/?page_id=22485