Декларации по ЗПКОНПИ – чл.35, ал.1, т.1 т.2 т.3 и т.4

by Община Елхово | 25 юли 2018 16:25

Ръководство

Живка Кафеджиева – т.1[1]
Пепа Кючукова – т.1[2]
Венета Димитрова – т.1[3] и т.2[4] 

Кметски наместници

Иван Георгиев – т.1[5] и т.2[6]  
Паскал Караников – т.1[7] и т.2  [8]
Руска Радева – т.1[9] и т.2[10]  
Руска Трънкова – т.1[11] и т.2[12]  
Величка Динева – т.1[13] и т.2[14]  
Иван Франсъзов – т.1[15] и т.2[16]  

Общинска администрация

Петя Караджова – т.1[17] и т.2[18]  
Анелия Добрева – т.1[19] и т.2[20]  
Емилия Русева – т.1[21] 
Красимира Иванова – т.1[22] и т.2[23]  

отдел „Административно-информационно обслужване“

Славена Вълкова – т.1[24] и т.2[25]  
Мария Петрова – т.1[26] и т.2[27]  
Живко Генушев – т.1[28] и т.2  [29]
Христина Карапавлова – т.1[30] и т.2[31] 
Милена Василева – т.1[32] и т.2[33]  
Натали Танева – т.1[34] и т.2[35]  
Таня Пехливанова – т.1[36] и т.2[37]

отдел „Бюджет, финанси и ТРЗ“

Жана Драгоева – т.1[38] и т.2[39] 
Ана Георгиева – т.1[40] , т.2 [41] и т.3[42]
Радка Петрова – т.1[43] и т.2[44]  
Валентина Маринова – т.1[45] и т.2  [46]
Радина Атанасова – т.1[47] и т.2[48]  
Росица Димитрова – т.1[49] и т.2[50]  
Жана Йорданова – т.1 и т.2  
Ивелина Желева – т.1[51] и т.2[52]  
Недялка Тодорова – т.1[53] и т.2[54]  
Еленка Долапчиева – т.1[55] и т.2[56]  

отдел „Програми, проекти и хуманитарни дейности“

Даниела Минкова – т.1[57] и т.2[58]  
Неделина Петева – т.1[59] и т.2[60]  
Добринка Дженкова – т.1[61] и т.2[62]  
Албена Драгоева – т.1[63] и т.2[64]  

отдел „Териториално селищно устройство и строителство“

Веса Димитрова – т.1[65] и т.2[66] 
Велик Великов – т.1[67] и т.2[68]  
Георги Ненов – т.1[69] и т.2  
Николинка Петрова – т.1[70] и т.2 [71]
Андон Андонов – т.1[72] и т.2[73]  
Габриела Атанасова – т.1[74] и т.2[75]  
Димитринка Налбантова – т.1[76] и т.2[77] 
Сияна Нейчева – т.1[78] и т.2[79] 

отдел „Стопанско управление, общинска собственост и екология“

Галина Янузова – т.1[80] и т.2[81]  
Нина Методиева  – т.1[82] и т.2[83] 
Диана Кьосева – т.1[84] и т.2[85]  
Жулиета Камбурова – т.1[86] и т.2[87]  
Таня Иванова – т.1[88] и т.2[89]  
Галина Калканджиева – т.1[90] и т.2[91]  

отдел „Местни данъци и такси“

Ташка Челебиева – т.1[92] и т.2[93]   
Иван Георгиев – т.1[94] и т.2[95]  
Мирослава Тонева – т.1[96] и т.2[97]  
Недялка Славова – т.1[98] и т.2[99]  
Кръстина Стефанова – т.1[100] и т.2[101]  
Галя Кюстелова – т.1[102] и т.2[103] 
Тодорка Иванова – т.1 и т.2[104]  
Атанас Борисов – т.1[105] и т.2[106]  
Теодора Стоянова – т.1[107] и т.2[108]  
Стойка Кърджева – т.1[109] и т.2  [110]
Добринка Джорева – т.1[111] и т.2[112]
Кольо Джаръков – т.1[113] и т.2[114]

Гергана Кирова – т.1 и т.2  

отдел „Обществени поръчки и обществен ред“

Дияна Михнева – т.1[115] и т.2[116]  
Славка Дражева – т.1[117] и т.2[118]  
Ташко Апостолов – т.1[119] и т.2[120]  
Виолета Бакалова – т.1 и т.2 
Галина Вълева – т.1[121] и т.2[122]
Елица Бургасчиева – т.1[123] и т.2 [124]

Дейност: „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“

Петко Радичков – т.1[125] и т.2[126]  
Павлин Илиев – т.1[127] и т.2[128]  

Дейност: „Чистота“

Павлин Иванов – т.1[129] и т.2  [130] 

Дейност: „Спортна база за спорт на всички“

 

Други дейности

Христо Христов – т.1[131] и т.2[132]  
Ивелина Романова – т.1[133] и т.2[134]  
Светлана Илчева – т.1[135] и т.2[136]
Мариана Милева – т.1[137] и т.2[138]  
Ивана Бординяшка – т.1 и т.2
Стоянка Бургасчиева – т.1[139] и т.2[140]

Целодневни детски градини

Мария Какърова – т.1[141] и т.2[142]  
Милена Панчева – т.1[143] и т.2[144]  

Endnotes:
 1. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/11/jivka-kafr.pdf
 2. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/11/pepa-ku4r.pdf
 3. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/veneta-dimitrova-1-1.pdf
 4. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/veneta-dimitrova2.pdf
 5. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/ivan-georiev-kmet1.pdf
 6. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/ivan-geogriev2-kmet.pdf
 7. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/paskal-karanikov1.pdf
 8. т.2  : http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/paskal-karanikov2.pdf
 9. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/ruska-radeva-1.pdf
 10. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/ruska-radeva2.pdf
 11. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/ruska-trynkova-1.pdf
 12. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/ruska-trynkova2.pdf
 13. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/velichka-dineva-t.-1.pdf
 14. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/velichka-dineva2.pdf
 15. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/ivan-francyzov-1.pdf
 16. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/ivan-francyzov2.pdf
 17. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/petq-karadjova1.pdf
 18. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/petq-karadjova2.pdf
 19. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/aneliq-dobreva-1.pdf
 20. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/aneliq-dobreva2.pdf
 21. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/09/русева.pdf
 22. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/11/1_cor.pdf
 23. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/11/2_cor.pdf
 24. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/slavena-valkova1.pdf
 25. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/slavena-valkova2.pdf
 26. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/mariq-petrova-1.pdf
 27. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/mariq-petrova2.pdf
 28. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/08/jivkot.1.pdf
 29. т.2  : http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/jivkooooo2.pdf
 30. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/hristina-karapavlova-1.pdf
 31. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/hristina-karapavlova2.pdf
 32. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/milena-vasileva-1.pdf
 33. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/milena-vasileva2.pdf
 34. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/natali-1.pdf
 35. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/natali-taneva2.pdf
 36. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/08/Tanq-Pehlivanowa-t.1.pdf
 37. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/08/Tanq-Pehlivanowa-t.2.pdf
 38. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/jana-dragoeva-1.pdf
 39. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/jana-dragoeva2.pdf
 40. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/ana-geogrieva-1-schet.pdf
 41. т.2 : http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/01/2.pdf
 42. т.3: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2019/01/3.pdf
 43. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/radka-petrova1.pdf
 44. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/radka-petrova2.pdf
 45. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/valentina-marinova-1.pdf
 46. т.2  : http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/valentina-marinova2.pdf
 47. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/radina-atanasova-1.pdf
 48. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/radina-atanasova2.pdf
 49. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/rosica-dimitrova-1.pdf
 50. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/rostca-dimitrova2.pdf
 51. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/ivelina-jeleva-1.pdf
 52. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/ivelina-jeleva2.pdf
 53. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/08/neli-t.1.pdf
 54. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/nedqlka-todorpva2.pdf
 55. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/elenka-dolapchueva1.pdf
 56. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/elenka-dolaochieva2.pdf
 57. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/daniela-minkova1.pdf
 58. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/daniela-minkova2.pdf
 59. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/nedelina-peteva-1.pdf
 60. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/nedelina-peteva2.pdf
 61. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/dobrinka-djenkova1.pdf
 62. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/dobrinka-djenkova2.pdf
 63. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/albena-dragoeva1.pdf
 64. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/albena-dragoeva2.pdf
 65. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/Vesa-Metodieva-t.1.pdf
 66. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/vesa-metodieva2.pdf
 67. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/velik-velikov-1.pdf
 68. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/velik-velikov2.pdf
 69. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/georgi-nenov-1.pdf
 70. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/nikolinka-petrova1.pdf
 71. т.2 : http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/nikolinka-petrova2.pdf
 72. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/andon-andonov-1.pdf
 73. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/andon-andonov2.pdf
 74. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/gabnriela-atanasova-1.pdf
 75. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/gabriela-atanasova2.pdf
 76. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/dimitrinka-nalbantova-t.1.pdf
 77. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/dimitrinka-nalbantova2.pdf
 78. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/11/siqna-1_cor.pdf
 79. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/11/siqna-2_cor.pdf
 80. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/galina-qnuzova-1.pdf
 81. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/galinka-qnuzova2.pdf
 82. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/Нина-Методиева-т.1.pdf
 83. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/nina-metodieva2.pdf
 84. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/diana-kioseva1.pdf
 85. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/diana-kioseva2.pdf
 86. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/julieta-kmburova1.pdf
 87. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/julieta-kamburova2.pdf
 88. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/tanq-ivanova-1.pdf
 89. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/tanq-ivanmova2.pdf
 90. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/galina-kalkandjieva-t-1.pdf
 91. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/galina-kalkandjieva2.pdf
 92. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/tashka-1.pdf
 93. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/tashka-chelebieva2.pdf
 94. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/ivan-georgiev.pdf
 95. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/ivan-georgiev2.pdf
 96. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/miroslava-toneva-1.pdf
 97. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/miroslava-toneva2.pdf
 98. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/nedqlka-slavova1.pdf
 99. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/nedqlka-slavova2.pdf
 100. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/krystina-stefanova-1.pdf
 101. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/krystina-stefanova2.pdf
 102. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/galq-kustelova1.pdf
 103. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/galq-kustelova2.pdf
 104. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/todorka-ivanova2.pdf
 105. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/atanas-borisov-1.pdf
 106. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/atanas-borisov.pdf
 107. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/teodora-stoqnova-1.pdf
 108. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/teodorra-stoqnova2.pdf
 109. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/stojka-kardjeva-1.pdf
 110. т.2  : http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/stojka-kyrdjeva2.pdf
 111. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/dobrinka-djoreva-1.pdf
 112. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/dobrinka-djoreva2.pdf
 113. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/08/Kolio-Dvarykow-t.1.pdf
 114. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/08/Kolio-Dvarykow-t.2.pdf
 115. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/diana-mihneva1.pdf
 116. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/diana-mihneva2.pdf
 117. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/slavka-drajeva-1.pdf
 118. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/slavka-drajeva2.pdf
 119. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/tashko1.pdf
 120. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/tahko-apostolov2.pdf
 121. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/Галина-Вълеват1.pdf
 122. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/Галина-Вълева-т2_.pdf
 123. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/elica-bugraschieva-1.pdf
 124. т.2 : http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/elica-burgaschieva2.pdf
 125. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/11/radi4kov1.pdf
 126. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/11/radi4kov-2.pdf
 127. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/pavlin-iliev-1.pdf
 128. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/pavlin-iliev2.pdf
 129. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/pavlin-ivanoc1.pdf
 130. т.2  : http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/pavlin-ivanov2.pdf
 131. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/hristo-hristov-t1.pdf
 132. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/hristo-hristov2-1.pdf
 133. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/iwelina-romanova1.pdf
 134. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/ivelina-romanova2.pdf
 135. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/Светлана-Илчева-т1-1.pdf
 136. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/Светлана-Илчева-т2.pdf
 137. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/Mariana-Mileva-t.1.pdf
 138. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/mariana-mileva2.pdf
 139. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/stoqnka-burgaschieva1-1.pdf
 140. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/stoqnka-burgaschieva2-1.pdf
 141. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/Мария-Какърова-т.1.pdf
 142. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/mariq-kakarova2.pdf
 143. т.1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/milena-pancheva-1.pdf
 144. т.2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2018/07/milena-pancheva2.pdf

Source URL: http://elhovobg.org/?page_id=22660