Постоянни комисии

Публикувано от: Община Елхово | 11 юни 2012

Постоянните комисии имат за задача:

В работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти. Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на общинския съвет. По разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересувани лица.

ПК по общински бюджет и икономическа политика, (ОБИП)

Председател: Мария Стоянова Петрова-Минчева

Зам. председател: инж. Любен Владимиров Димитров

Членове: Йовка Драгоева Иванова, Христо Михов Делигрозев, Стоян Иванов Овчаров

ПК по общинска собственост, териториално и селищно устройство и евроинтеграция (ОСТСУЕ):

Председател: инж. Атанас Димитров Попов

Зам. председател: инж. Стоянка Иванова Маджарова

Членове: инж. Янко Михов Георгиев, Донка Атанасова Георгиева, Димитър Валентинов Загоров

ПК по социална политика и обществени дейности (СПОД):

Председател: д-р Блага Димитрова Георгиева

Зам. председател: Татяна Петрова Дюлгерова

Членове:   Йовка Драгоева Иванова, Донка Атанасова Георгиева, Атанас Янков Стоянов

ПК по законност, обществен ред и установяване на конфликт на интереси (ЗОРУКИ):

Председател: Кирил Стоянов Киров

Зам. председател: инж. Любен Владимиров Димитров

Членове:  инж. Димитър Георгиев Биволаров, Христо Михов Делигрозев,  Димитър Петров Парушев

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?page_id=2309