Разрешителни по Закона за водите

Публикувано от: Община Елхово | 12 ноември 2012

ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ПО ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

Заповед № РД-392/06.06.2017 г.[1] на Министъра на околната срeда и водите за одобряване на образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешително по Закона за водите

І. Образци на заявления за откриване на процедура за издаване на разрешителни по Закона за водите с компетентен орган – кметът на община:

1.Заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 46, ал. 1, т. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ и чл. 22 от Наредба за ползването на повърхностните води) – Приложение №1[2]

2.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост, чрез изградени съоръжения (по чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ и чл. 27 от Наредба за ползването на повърхностните води) – Приложение № 2[3]

3.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир, публична общинска собственост (по чл. 44, ал. 1, чл. 60, ал. 1-3 от ЗВ), когато за реализиране на водовземането е необходимо изграждане на нови системи и съоръжения, при което изграждането е свързано с ползване на воден обект, разрешаването на което е извън компетенциите на кмета на общината по ЗВ – Приложение № 3[4]

4.Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект (язовир, езеро и др.) – публична общинска собственост (във връзка с чл. 46, ал.1 на основание чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 4, т. 1, 3, 5, 6 от ЗВ, както и чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 35 от Наредба за ползването на повърхностните води) – Приложение № 4[5]

5.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост (по чл. 44, ал.1, във връзка с §133 от ПЗР на ЗИД на ЗВ (ДВ, бр.61 от 2010 г.), чрез съществуващи съоръжения – Приложение № 5[6]

6.Заявление за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – публична общинска собственост, чрез съществуващи/нови съоръжения (чл.44, ал. 1 от Закона за водите и във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води) – Приложение № 6[7]

 

Декларация – образец № 1 по чл. 71, ал. 2  от ЗООС.[8]

Декларация – образец № 2 по чл. 71, ал. 2  от ЗООС.[9]

 

 

 

ТАКСИ

Дължими такси за административни услуги[10]

ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване[11] (Обн., ДВ, бр. 2 от 06.01.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.)

 

 НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Закон за водите[12]

Наредба за ползването на повърхностните води[13]

 

Endnotes:
 1. Заповед № РД-392/06.06.2017 г.: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/11/Заповед-№-РД-392-от-06.06.2017г.-одобрени-образци.pdf
 2. Приложение №1: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/11/Образец-ЗВ-1.docx
 3. Приложение № 2: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/11/Образец-ЗВ-2.docx
 4. Приложение № 3: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/11/Образец-ЗВ-3.docx
 5. Приложение № 4: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/11/Образец-ЗВ-4.docx
 6. Приложение № 5: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/11/Образец-ЗВ-5.docx
 7. Приложение № 6: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/11/Образец-ЗВ-6.docx
 8. Декларация – образец № 1 по чл. 71, ал. 2  от ЗООС.: http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18138
 9. Декларация – образец № 2 по чл. 71, ал. 2  от ЗООС.: http://www5.moew.government.bg/?wpfb_dl=18139
 10. Дължими такси за административни услуги: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/11/Такси-по-ЗВ-1.docx
 11. ТАРИФА за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/11/ТАРИФА-ЗА-ТАКСИТЕ-ЗА-ВОДОВЗЕМАНЕ-ЗА-ПОЛЗВАНЕ-НА-В.pdf
 12. Закон за водите: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/11/ЗАКОН-ЗА-ВОДИТЕ.pdf
 13. Наредба за ползването на повърхностните води: http://elhovobg.org/wp-content/uploads/2017/11/НАРЕДБА-ЗА-ПОЛЗВАНЕТО-НА-ПОВЪРХНОСТНИТЕ-ВОДИ.pdf

Страницата е отпечатана от Интернет адрес: http://elhovobg.org/?page_id=9894